Vi jobber for at brukere og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

Det skal senteret gjøre ved å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer.

– Jeg har begynt å mislike måten vi erfaringskonsulenter blir brukt på

Angrer på at hun har delt sin historie fra scenen

Hun trodde det var forventet av en erfaringskonsulent å skulle dele sin historie i ulike faglige forsamlinger. Men nå vil Anne Eriksen Hammer ha mer fokus på konsekvensene åpenheten på en scene kan få.

Aktuelt

Basal eksponeringsterapi – når det meste er forsøkt

Basal eksponeringsterapi (BET), en behandlingstilnærming ved sammensatte og alvorlige psykiske vansker og redusert fungering, viser lovende resultater. Fagfolkene bak tilbudet oppgir reduksjon av symptomer, mindre av bruk av psykofarmaka, innleggelser og tvang, og økt psykososial fungering.

– Vi skal ikke først og fremst samhandle om sykdom, men om hverdagen

Rita Sørli og Vår Mathisen har gjennomført den første studien som fokuserer på brukermedvirkning i psykisk helsevern for samisk befolkning i Norge. De har funnet at hverdagsfortellinger og anerkjennelse av identitet, verdier og tradisjoner står sentralt for å få det til.

– Pasientenes erfaringer kan bidra til bedre selvmordsforebygging

– Det blir for snevert å fokusere på at suicidalitet er knyttet til psykisk lidelse i individet. Pasientenes erfaringer viser at suicidalitet er relasjonell og påvirkes av interaksjonene de har med andre, sier forsker Julia Hagen.

Her er nye tall om brukeransettelser i 2.-linjen

30 prosent av ledere i spesialisthelsetjenesten oppgir at de har erfaringsmedarbeidere ansatt, viser SINTEF-rapport. Les hvilke fordeler og utfordringer lederne selv beskriver om disse ansettelsene.

Cathrine Grimsgaard forteller i spalten «Forskeren forklarer» om funnene i sin doktorgradsavhandling.

Dystre funn om samtalegrupper for barn

– I samtalegruppene jeg har observert, førte mangelen på kommunikasjon rundt barnas egne erfaringer til at alvorlige tilfeller av omsorgssvikt ikke ble tatt tak i, forteller forsker Cathrine Grimsgaard.

Dette er temaene vi vil løfte fram i 2020

Leder Hilde Hem oppsummerer senterets arbeid i året som har gått, og forteller om prosjekter for året som kommer.

Hva jobber vi med

Toppmøte 2020

Toppmøte 2020 avholdes 28 april, og programmet er klart. Overordnet tema er: Hvordan forstår vi alvorlige psykiske lidelser? Innspillsmøte for inviterte interessenter og samarbeidspartnere ble avholdt 2. september, og innspillene er tatt med i utarbeidelsen av programmet. I tilknytning til…

LES HELE SAKEN

Våre publikasjoner