Hjem > Diskriminering > Har du blitt diskriminert?

Har du blitt diskriminert?

Det er i så fall gratis å få avgjort saken din. Ashan Nishantha er direktør i Diskrimineringsnemnda. Han forteller her om fakta knyttet til saksbehandling når en person velger å klage på diskriminering eller trakassering.

Ashan Nishantha er direktør i Diskrimineringsnemnda. (Foto: Diskrimineringsnemnda)

– Dere er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på diskriminering og trakassering. Hva er logikken mellom deres mandat og Likestillings- og diskrimineringsombudet?

– Diskrimineringsnemnda er et uavhengig og upartisk domstolslignende forvaltningsklageorgan. Myndighetsfordelingen mellom Diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringsombudet er slik at nemnda avgjør de konkrete klagesakene som blir brakt inn for oss, mens ombudet veileder i regelverket og gir mer generell informasjon om likestillingsarbeidet, forbedringsområder, trender, utfordringer osv. Nemnda har en plikt til å avgjøre de konkrete klagesaker som blir brakt inn og kan ikke ta opp saker på eget initiativ.

– Foruten å avgjøre om diskriminerings- og trakasseringsregelverket er brutt, kan nemnda også tilkjenne oppreisning i arbeidsforhold og erstatning i enkle saksforhold. Videre kan nemnda pålegge stansing, retting eller andre tiltak som er nødvendig for å få slutt på pågående diskriminering eller trakassering. Dette kan følges opp med tvangsmulkt om innklagede ikke retter seg etter pålegget. Nemnda kan hastebehandle klagesaker som ikke kan avvente ordinær klagesaksbehandling.

Fremgangsmåte

– Kan du kort fortelle hvordan en person som mener å være diskriminert må gå fram for å få prøvet sin sak?

– Vi vil anbefale deg å først be om rettighetsveiledning hos Likestillings- og diskrimineringsombudet slik at du kan få drøftet litt mer fritt om dette er diskriminering eller trakassering i regelverkets forstand, hvilke forskjellige muligheter du har til å få løst saken osv. Ombudet gir en til en-veiledning. Når du har bestemt deg for å klage, kan du enkelt gjøre dette via vårt personvernsikre og kostnadsfrie digitale klageskjema som du finner på vår nettside.

– Resten av prosessen kan også gjennomføres digitalt via våre øvrige nettskjema. Dette gjelder for begge parter. Hvis du ikke ønsker å gjennomføre prosessen digitalt, kan skjema og alle andre skriv i sakens anledning innsendes per fysisk post. Du finner de relevante skjemaene i utskriftsvennlig form på nettsiden vår. Disse inneholder de spørsmål vi normalt trenger svar på for å behandle en klagesak. Det er gratis å få avgjort en sak hos oss, og du risikerer ikke å måtte betale motpartens saksomkostninger.

 En åpen tjeneste for alle

– Kan man spørre dere dersom du er i tvil om man skal levere en klage?

– Diskrimineringsnemnda vil gi deg veiledning i hvordan du kan klage til oss og hvordan klageprosessen er hos oss. Dette kan du for det første finne god informasjon om på vår nettside diskrimineringsnemnda.no. Informasjon er tilgjengelig på 10 ulike språk, foruten norsk.

– Ellers kan du ringe vår vakttelefon som er åpen på alle hverdager fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Telefonnummeret hit er: +47 90 93 31 25. Hvis du ikke kan skrive norsk, kan vi hjelpe deg med å utforme en klage eller med å inngi andre skriv i saken. Det vil da bli utført av en annen enn den som er juridisk saksbehandler på saken. Vi kan kun hjelpe til med å skrive ned det du mener er diskriminering eller trakassering og din egen begrunnelse for dette.

– Dersom du ønsker rettighetsveiledning, diskutere om du har en klagesak eller lignende, er det Likestillings- og diskrimineringsombudet som kan gi deg slik veiledning. Du kan også rådføre deg med din fagforening eller en uavhengig advokat/rettshjelper.

– Hvorfor er fordelingen slik mellom nemd og ombud?

– Myndighetsfordelingen er slik som dette for at Diskrimineringsnemnda skal beholde sin nøytrale og upartiske rolle, og ikke ha uttalt seg i saken før den skal avgjøres av oss. Klageprosessen hos oss er en kontradiktorisk topartsprosess, og det er viktig at begge parter opplever at vi er nøytrale og upartiske og ikke er en av partenes advokat/rådgiver.

Anonymitet og representasjon

– Kan du levere klage anonymt?

– Nei. Dette er fordi klagetilbudet hos oss er en kontradiktorisk topartsprosess der begge parter som hovedregel får anledning til å se og kommentere alt motparten fremlegger. Begge parter har imidlertid en straffebelagt taushetsplikt om de forhold de får kjennskap til som part i saken. Når nemnda til slutt publiserer sin avgjørelse på nettsiden, vil alle opplysninger som kan gjøre deg som klager kjent for andre enn sakens parter være sladdet i tråd med reglene om personvern og taushetsplikt.

– Kan noen representere meg i en klagesak, som en advokat eller en fagforening?

– Klagetilbudet i Diskrimineringsnemnda er et lavterskeltilbud. Det innebærer blant annet at det ikke skal være nødvendig å bruke advokat. Du står likevel helt fritt til å gjøre dette, men du må selv dekke kostnadene ved det. Du kan også la deg representere av en fagforening så lenge foreningens formål omfatter det diskrimineringsgrunnlaget du påstår at du er diskriminert eller trakassert på grunnlag av. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan også fremme saker for nemnda.

– Får andre enn motparten kjennskap til hvem klager er?

– Foruten de i nemnda og sekretariatet som behandler saken, er det i utgangspunktet kun motparten som får kjennskap til hvem du som klager er. Men dersom du eller motparten vil føre vitner, vil disse normalt også få kjennskap til hvem du som klager er. Vi gir ikke uvedkommende tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

Erfarne jurister

– Hvem er de menneskene som fatter vedtak hos dere?

– Alle nemndas medlemmer er erfarne jurister. De 4 nemndlederne har i tillegg dommererfaring fra de ordinære domstoler. Samtlige har spesialkompetanse innenfor diskriminerings- og trakasseringsregelverket. Sakene blir forberedt av de flinke juristene som vi har ansatt i vårt sekretariat.

– Møter de som fatter vedtak hos dere klageren slik at dere kan få et personlig innblikk i det mennesket som klager?

– Saksbehandlingen i klagetilbudet vårt er i utgangspunktet skriftlig, men nemndleder kan beslutte at det skal avholdes muntlige forhandlinger. Dette kan partene også kreve i saker hvor det er krevd oppreisning og i saker som gjelder seksuell trakassering. Nemndlederne vil beslutte muntlig forhandling når det er nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst bevismessig. Da vil du få anledning til å presentere din sak muntlig og svare på spørsmål fra nemnda. Dette skjer ved fysisk oppmøte eller digitalt/per telefonkonferanse.

Sakene ligger åpne og er anonymisert

– Kan man lese seg opp på begrunnelsene i enhver sak som dere avgjør?

– Ja, i utgangspunktet publiserer vi alle avgjørelsene våre i anonymisert form på nettsiden vår. Her kan du lese hele avgjørelsen, dvs. sakens faktum, partenes påstander, nemndas konklusjon og begrunnelse for denne. Det er enkelt å sortere sakene så du får opp de sakene du er interessert i. Dette gjøres ved å angi de parametre du ønsker å søke på i bolken for klagesaker og statistikk.

– Hva om søker er uenig i vedtaket, går det an å klage?

– Nei. De av avgjørelsene våre som er bindende kan imidlertid bringes inn for de ordinære domstoler til full overprøving. Du kan også, på visse vilkår, få saken gjenåpnet og vurdert på nytt, eventuelt rettet eller omgjort. Adgangen for dette er imidlertid snever.

– Vi arbeider på feltet psykisk helse og rus. Det er vanskelig å finne mye forsking på hvor mye diskriminering som faktisk finner sted. Hvor mange prosent cirka per år av sakene dere mottar går på diskriminering på grunnlag av psykososial funksjonsnedsettelse?

– Dette har vi dessverre ikke god statistikk på fordi vi ikke registrerer de ulike undergrunnlagene under diskriminering eller trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse. For å få et bedre bilde av dette må du gjennomgå de 230 sakene som vi har mottatt siden vår oppstart 1. januar 2018. Disse finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Funksjonsnedsettelse, på alle mulige undergrunnlag, utgjør om lag 33 % av alle sakene vi behandler.

Avgjøres ved bevis og påstander, ikke følelser

– Forskjellen mellom opplevd diskriminering og juridisk diskriminering kan være stor. Det kan være sterke følelser i sving når et menneske hevder seg diskriminert. Hvordan klarer dere å navigere i et felt med til dels sterke følelser uten å møte menneskene som klager?

– Vårt samfunnsoppdrag, og det vi tilbyr, er et klagebehandlingstilbud som vil gi deg en rettslig konklusjon på hvorvidt du har blitt utsatt for diskriminering eller trakassering i regelverkets forstand. Dette må avgjøres basert på de påstander og bevis du og motparten fremlegger, herunder det vi får inn ved selv å initiere slik innsendelse fra dere. Hvis skriftlig behandling ikke gir et tilstrekkelig bevismessig grunnlag, vil vi beslutte muntlige forhandlinger hvis det kan løse dette.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.