Hjem > Erfaringer > Psykiatrien tar livet av sine pasienter

Psykiatrien tar livet av sine pasienter

Vegge kommenterer i dette innlegget doktoravhandlingen til Astrid B. Birknæs (UiO, 2007), Cardiovascular risk factors in patients with severe mental illness

Doktoravhandlingen til psykiater Astrid B. Birkenæs (UiO, 2007), som er en norsk studie med et utvalg på over 400 psykiatriske pasienter, bør leses av de rundt 600.000 som nå årlig bruker psykofarmaka i Norge, de vel 150.000 barn, unge og voksne som årlig er pasienter i psykiatriske institusjoner, de rundt 100.000 som i dag lever som uføretrygdede med en psykiatrisk diagnose og de mange tusen som årlig blir etterlatte etter (antatte) selvmord og andre dødsfall i psykiatrien i Norge.

”Funnene samsvarer veldig godt med det man har funnet i andre land,” sier Birkenæs til forskning.no. Ett funn er at ”forventet levealder ligger mellom 10 og 30 år lavere” enn hos normalbefolkningen, et annet at ”tallene (for hjertedødsfall) forventes å øke de neste tiårene”. Dette uhyggelige budskapet, til pasienter og pårørende i psykiatrien, om at det ”forventes” en reduksjon i levealderen og følgelig en systematisk økning i den allerede skyhøye psykiatri- og psykofarmakarelaterte dødsraten, mener Birkenæs altså egentlig vi bare skal leve med og finne oss i?
Hva har man så ”funnet i andre land”? En studie, presentert i USA Today 4. mai 2007, viser at psykiatriens behandlingsstrategi i dag forkorter levealderen til pasientene i psykiatrien med gjennomsnittlig 25 år, mot ”bare” 10-15 år på 1990-tallet. Utviklingen viser en sterkt negativ tendens. Hovedårsaken til dette er de ”annen generasjons medikamenter” Birkenæs sier har revolusjonert, vel underforstått i positiv retning, behandlingen av psykiske lidelser siden 1995. Hennes paradoksale funn er likevel at et økende antall psykiatriske pasienter i Norge, og spesielt unge og kvinner, vil få forkortet livet med (minst) 10-30 år.

Studien i USA har et utvalg på 10,3 millioner pasienter og er verdens største undersøkelse av konsekvensene av psykiatriens behandlingsstrategi, et materiale vi i Norge må bruke 100 år på å fremskaffe hvis vi forsket på de vel 100.000 institusjonspasientene i psykiatrien årlig. Utvalget er nesten 26.000 ganger større enn utvalget til Birkenæs. Konklusjonen i studien er at dødsraten for å dø av selvmord, ulykker, hjertesvikt, diabetes (2), pustebesvær, kvelning, lungesykdommer, influensa i dag gjennomsnittlig er 4,5 ganger forhøyet for pasientene i psykiatrien. Forventet levealder for pasientene i psykiatrien er i USA i dag helt nede i 51 år mot altså rundt 65 år for 10-15 år siden. Hvor langt ned skal så den forventede levealderen til pasientene i psykiatrien i Norge før ansvarlige helsemyndigheter reagerer og griper inn?

Hvis hele Norges befolkning ble utsatt for psykiatriens behandlingsstrategi, ville den årlige dødsraten stige fra cirka 0,9 til 4-5 prosent og befolkningen ville være utryddet i løpet av (de neste) 20-30 år. I dag dør rundt 43 000 mennesker årlig i Norge. Med ”psykisk helsehjelp” til alle vil rundt 200 000 mennesker dø årlig i Norge.

Birkenæs kritiserer at psykiaterne ikke tar ansvar for pasientenes kroppslige helse. ”Det som trengs er en bedre integrering av de somatiske og de psykiatriske tjenestene – så man tar ansvar for hele mennesket,” sier hun.

Jeg trodde psykiatere var leger. Jeg trodde også at psykiatere ikke med iatrogent overlegg, og ikke bare utilsiktet eller uaktsomt, overser pasientenes kroppslige helsetilstand når de behandler ”det psykiske” med psykofarmaka, som jo er somatisk/kroppslig medisin og medikamentering.

Psykofarmaka er forøvrig ikke medisin i noen som helst seriøs og rasjonell betydning av ordet, men nerve- og hjernelammende kjemisk gift og forskjellige typer rusgiftvarianter. Psykofarmaka påvirker negativt alle vitale kroppslige funksjoner (hjerne, hjerte, nyrer, lever, lunger, stoffskifte, mage, tarm, kjertler, blod, hud, muskler, syn, hørsel, kjønnsorganer, tannhelse). Psykofarmaka gis ofte i høye doser og potensielt meget dødelige kombinasjoner (psykiatriens Heath Ledger-cocktailer, min copyright).

Psykiatriens medikamentelle behandlingsstrategi mangedobler selv risikoen for nettopp å få de helsenedbrytende og potensielt meget dødelige følgesykdommer (”bivirkninger”) Birkenæs påstår ofte preger den kroppslige helsetilstanden til pasientene i psykiatrien. Her må man selvsagt diagnostisere pasientenes kroppslige helsetilstand før og etter det psykiatrien kaller medisinering. De dramatiske og stygge kroppslige og andre forandringer vi ser hos mennesker som bruker psykofarmaka, tilsier en radikalt annen behandlingsstrategi enn den psykiatriske.

”Selv om antipsykotiske medisiner kan gi bivirkninger som øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, så er det fortsatt svært viktig at pasientene fortsetter å ta medisinene sine,” sier Birkenæs. Og føyer til: ”Når pasientene får antipsykotiske medisiner så kan de bli friske og dermed bedre i stand til å ta vare på seg selv også fysisk.” Dette er legeetisk kynisme på grensen til iatrogen ondskap.
Pasientene skal altså ta, i realiteten oftest tvinges til å ta, medikamenter som beviselig øker dødeligheten og som ”forventes” å forkorte livet med (minst) 10-30 år? At pasientene i psykiatrien ”får lite behandling for kroppslige lidelser”, avslører at pasientene i psykiatrien betraktes og behandles som annenrangs mennesker psykiatrien kan gjøre hva den vil med – og altså med iatrogent overlegg, ut fra psykiatriens selvmotsigende, dissosierte og perverterte måte å tenke behandling på, uten legeetiske skrupler drastisk forkorte livet til pasientene. Pasienter, og pårørende, skal altså bare leve med og finne seg i at psykiatrien med iatrogent overlegg kalkulerer med en reduksjon i forventet levealder på 10-30 år – og snart kanskje 40 år?

Dette er hjerterått, men gir oss en høyst betimelig forklaring på alle de tilfeller av overgrep, mishandling og de facto tortur som nylig er dokumentert årlig skjer i psykiatrien i Norge – og en forklaring på ansvarlige helsemyndigheters taushet om den skyhøye og i dag sterkt økende psykiatri- og psykofarmakarelaterte dødsraten.
Selv om det smerter langt inn i sjelen, er det bra endelig å få avslørt at psykiatrien med iatrogent overlegg tar livet av sine pasienter og at den har tenkt å fortsette med det de neste tiårene. Birkenæs skal for så vidt ha takk for at hun, sikkert utilsiktet og naivt, har avslørt psykiatriens behandlingsstrategiske tenkemåte og kyniske agenda og dermed psykiatriens behandlingsbarbari.
At pasientene i psykiatrien, som i utgangspunktet sliter med fysiske, psykiske og sosiale helseskader etter traumer og helsenedbrytende levekår, livsvilkår og ”livsstil”, i tillegg skal utsettes for psykiatriens kyniske behandlingsstrategi, er ikke til å fatte.

Hvis en annen del av helsevesenet hadde gitt uttrykk for samme kynisme og selv avslørt og dokumentert at dens behandlingsstrategi gir en systematisk økende dødsrate, regner jeg med at ansvarlige helsemyndigheter hadde grepet inn.

Som om dette ikke er nok, så begår årlig minst 100 pasienter i psykiatrien i Norge (antatte) selvmord ved blant annet hengning/kvelning inne på psykiatriske institusjoner (Rapport fra Helsetilsynet 3/2009). Årlig skjer det nå rundt 2000 unaturlige/mistenkelige dødsfall i psykiatrien i Norge hvor det ikke blir oppgitt noen dødsårsak (Statistisk sentralbyrå). Av disse var (i 2006) 11 pasienter under 30 år, 27 under 40 år og 56 under 50 år. Hvor mange av disse (antatte) selvmord og andre unaturlige dødsfall er iatrogene uaktsomme, forsettlige eller overlagte drap?

Familiesosiolog Vally Vegge har i en årrekke talt samfunnets svakestes sak – fattige og mennesker med psykiske lidelser. Hun er sterkt kritisk til norsk psykiatri og hevder at rettsløse pasienter utsettes for en behandling som påfører dem unødvendige lidelser uten å gi helbredelse.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.