Hjem > Forskeren forklarer > Er bofelleskap egnet for mennesker med ROP-lidelser?

Er bofelleskap egnet for mennesker med ROP-lidelser?

Er bofelleskap en boform som passer for mennesker med alvorlige rus- og psykiske lidelser? Professor emeritus Gunnar Vold Hansen ved Høgskolen i Østfold har forsket på dette.

Gunnar Vold Hansen er professor emeritus ved Høgskolen i Østfold. (Foto: Privat)

– Det er gjenstand for diskusjoner, sier Gunnar Vold Hansen ved Høgskolen i Østfold. Han har undersøkt hvordan brukere med samtidige rus- og psykiske lidelser opplevde boligtilbudet de hadde fått og tjenestene de mottok.

Brukernes beskrivelse

– Hva er prosjektets innhold?

– Egentlig er det snakk om to prosjekter. Ett der vi undersøkte utfordringer og løsninger for å yte samordnede og helhetlige tjenester for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse. Det andre handlet om å beskrive gode tiltak – først og fremst bofellesskap – for den samme målgruppen.

– Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– De kommunale tjenesteyterne i tre ulike kommuner ble i intervju bedt om å beskrive hvilke utfordringer de møtte i arbeidet med denne gruppen mennesker, der bolig var ett av områdene.

– Brukere i fire ulike bofelleskap i to ulike kommuner, til sammen åtte beboere og fem pårørende, ble bedt om å beskrive hvordan de opplevde det boligtilbudet de hadde fått og de andre tjenestene de mottok – hva var bra, og hva var de misfornøyde med.

Lidelsene lettere å håndtere med tilpasset bolig

– Hva fant dere?

– Tjenesteyterne synes at det å finne tilpasset bolig til mennesker med så sammensatte lidelser var utfordrende. Brukere som bodde i bofellesskap, med tilnærmet heldøgns oppfølging, fortalte om hvor viktig tilpasset bolig var for dem og hvordan slike boligtilbud gjorde at lidelsene ble lettere å håndtere.

– For beboerne var særlig varig bolig, trygghet og faste rammer, sosial kontakt og tilgjengelighet til ulike tjenester viktig. Også pårørende opplevde bofelleskap som trygt.

Passer ikke for alle

– Hvorfor er dette viktige funn?

– Mange kommuner er usikre på hva slags boligtilbud de skal yte. Det synes som om den ideologiske diskusjonen knyttet til inkludering av utviklingshemmede har bidratt til at kommuner er redde for å tilby særskilte tilrettelagte bofellesskap. Denne undersøkelsen viser at for noen mennesker kan slike bofellesskap være et godt tilbud.

– Det er ikke en løsning som passer for alle. Dersom man skal få til reell brukermedvirkning, må brukerne ha alternative boformer å velge mellom. Botilbudet bør bygge på brukernes egne valg og prioriteringer.

– Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– At vi trolig vet for lite om hvordan man kan sikre seg at mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser får et egnet og tilpasset boligtilbud.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– En sentral målsetning med artikkelen var å la beboerne selv få fortelle sine historier og hvordan de opplevde bofellesskap. Brukere ble ellers ikke engasjert i selve analysen av data.

LES ARTIKKELEN (betalingsmur): For noen beboere er bofellesskap en god løsning

KONTAKT (e-post): Gunnar Vold Hansen

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.