Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Brukermedvirkning økte forskningskvaliteten

Forskeren forklarer: Brukermedvirkning økte forskningskvaliteten

Nina Helen Mjøsund, fra FoU-avdelingen, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, har forsket på erfaringer med god psykisk helse og helsefremming hos personer med alvorlig psykisk lidelse, samt hva som fremmet god brukermedvirkning i prosjektet og hvordan det økte forskningskvaliteten.

-Levde erfaringer hos personer med alvorlig psykisk lidelse er en rik og viktig kilde til kunnskap om helsefremming, sier forsker Nina Helen Mjøsund ved klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF (Foto: Benedikte Håkonsen, Lierposten)

-Hva er prosjektets innhold?

-Vi har undersøkt hvordan psykisk helse oppleves av voksne personer med alvorlig psykisk lidelse. Helse forstås i prosjektet som noe tilstedeværende ikke som fravær av symptomer eller psykisk lidelse. 12 personer ble dybdeintervjuet om god psykisk helse og helsefremmende opplevelser både fra hverdagsliv, men også hva de opplevde fremmet deres helse under døgninnleggelse i spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern. Dette har jeg gjort sammen med fem forskningsrådgivere med pasient- eller pårørendeerfaring, som er forskjellig fra deltakerne i studien. De dannet rådgivningsgruppen som har vært involvert gjennom hele forskningsprosessen. Vårt samarbeid fikk større betydning enn først antatt. Derfor har vi studert vår egen samarbeidsprosess og undersøkt hva som fremmet en god involvering og hvordan brukermedvirkningen i vår studie økte forskningskvaliteten. Forskningsrådgiverne er medforfattere på to av fire artikler som utgår fra avhandlingsarbeidet.

 -Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?

-For det første spurte jeg deltakerne i studien om hvordan de opplever og beskriver psykisk helse og hvordan de erfarer at deres psykiske helse fremmes. For det andre spurte jeg deltakerne om hva de opplevde som helsefremmende under innleggelse i sykehuset. Deres tanker om forbedringer i helsevesenet ble også fokusert, der jeg spurte deltakerne om hvordan drømmesykehuset burde være. Disse spørsmålene ble besvart i de to første artiklene. I andre del av avhandlingen ble involveringen av erfaringskompetanse undersøkt. Vi stilte spørsmål for å finne ut hvordan forskningsrådgiverne beskrev at de ble involvert i forskningsprosessen og hvilke faktorer var av betydning for dem for å kunne bidra med sin erfaringskompetanse. I tillegg studerte vi hvordan brukermedvirkningen økte kvaliteten på funnene i første del av prosjektet.

-Hva fant du?

-Levde erfaringer hos personer med alvorlig psykisk lidelse viste seg å være en rik og viktig kilde til kunnskap om helsefremming. Jeg fant at psykisk helse ble opplevd alltid tilstedeværende i livet, en pågående prosess, beskrevet som å bevege seg opp eller ned en trapp. Bevegelsen ble påvirket av følelser, relasjoner til andre, kroppslige opplevelser og et engasjement. Samtidig ble plasseringen i trappen ledsaget av en opplevelse av energi. Jeg fant også at psykisk helse uttrykkes gjennom et hverdagsspråk og kan være synlig gjennom kroppsspråk. Erfaringer fra opphold i psykisk helsevern viste at læringsprosessene som foregår under innleggelse er helsefremmende. Deltakerne hadde en appetitt for kunnskap. Læringen var motivert av et ønske om å takle hverdagen med en psykisk lidelse, samt få bedre psykisk helse og økt velvære.

Da vi studerte vår egen brukermedvirkningsprosess fant vi at nivået av involvering varierte gjennom forskningsprosessen, fra konsultasjon til samarbeid. Seks kjennetegn ble opplevd å legge til rette for bidrag fra forskningsrådgiverne; a) avklart forståelse av rollene, b) forutsigbar møtestruktur, c) tydelig ledelse, d) fokus på muligheter og løsninger, e) å være en av et team, og f) å bli sett og behandlet som hele mennesker med erfaringer fra helse, sykdom og livet forøvrig. Disse særtrekkene ved samarbeidet ble trukket frem som viktig for en trygg og støttende atmosfære som ga brukerne en følelse av å være kompetente og at deres erfaringer var verdifulle for forskningen. De ulike perspektivene brukerne brakte inn i studien var en styrke. Mangfoldet i erfaringskompetanse og perspektiv bidro til mer innsiktsfulle fortolkninger av nyansene, tvetydigheten og kompleksiteten i de intervjuede deltakernes erfaringer. Brukermedvirkning bidro til økt forskningskvalitet.

 -Hvorfor er dette viktige funn?

-Dette er viktig funn fordi det er få studier som har studert psykiske helse basert på en salutogen forståelse av helse. Det betyr at helse defineres som noe positivt tilstedeværende, noe kvalitativt annet enn fravær av sykdom. Funnene er viktige fordi deltakerne er personer med alvorlig psykisk lidelse, dette er en gruppe som sjelden har vært fokusert innen folkehelse og helsefremming. Funnene fra vår studie av brukermedvirkningsprosessen er viktig fordi det er få studier der brukere selv bidrar med sine erfaringer samtidig med at de deltar i utførelse og publiseringen av studien. Våre funn gir enda en begrunnelse for å fremme brukermedvirkning i forskning, fordi vi viser hvordan brukermedvirkning øker forskningskvaliteten.

 -Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Brukerinvolvering i alle forskningsprosessenes faser er ivaretatt gjennom 43 møter med rådgivningsgruppen gjennom fire år. Forskningsrådgiverne har bidratt med innspill til informasjonsskriv, finansieringssøknader, intervjuguide og deltatt i innsamling og analyse av forskningsdata. I tillegg har vi sammen vært på nasjonale og internasjonale konferanser og deltatt med både muntlig presentasjoner og postere. Forskningsrådgiverne er medforfattere på to av fire artikler som utgår fra prosjektet.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Nina Helen Mjøsund: Nina.Helen.Mjøsund@vestreviken.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.