Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Hvordan fungerer utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk?

Forskeren forklarer: Hvordan fungerer utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk?

Ida Lillehagen jobber som forsker ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan kunnskap utveksles og utvikles i samarbeid mellom forskere og klinikere som samarbeider om forskning.

-Mine analyser viser at forskerne og klinikerne tidvis har svært ulike oppfatninger om hva som gjør kunnskap gyldig, relevant og nyttig, noe som er utfordrende i arbeidet med å enes om forskningsspørsmål, metoder og dataanalyser, sier Ida Lillehagen ved Universitetet i Oslo.

-Hva er prosjektets innhold?

-I dette prosjektet undersøkte vi deltagelsesforskning som tilnærming til kunnskapsutveksling mellom forskning og klinikk. Vi studerte et konkret forskningsopplegg hvor målet var å skape kunnskap om og for fysioterapi i primærhelsetjenesten, og hvor fysioterapeuter var aktive deltagere i forskningsprosessen. Avhandlingens data ble innhentet over en to-års periode med observasjoner av samarbeidsmøter, intervjuer av deltakere og innsamling av dokumenter.

-Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?

-Vi var opptatt av kunnskap og stilte spørsmål som: Hva kjennetegner kunnskapen som forskerne og klinikerne bidrar med inn i prosjektet? Hva skjer med ulike former for kunnskap når den skal kombineres med andre typer kunnskap? Hva slags kunnskap kan komme ut av deltakelsesforskning? Vi studerte kunnskap slik det presenteres og oversettes i verbal kommunikasjon.

-Hva fant du?

-Avhandlingen viser blant annet at klinikere ofte relaterer forskernes fremlegg til konkrete historier eller eksempler fra egen klinisk hverdag, mens forskerne gjerne knytter klinikernes erfaringer til generelle teorier eller modeller. Videre viser analysene at forskerne og klinikerne tidvis har svært ulike oppfatninger om hva som gjør kunnskap gyldig, relevant og nyttig, noe som er utfordrende i arbeidet med å enes om forskningsspørsmål, metoder og dataanalyser. Til tross for at det var et mål i forskningsopplegget å diskutere og forhandle om kunnskap, så vi at disse grunnleggende prosessene i liten grad ble gjort til gjenstand for åpen diskusjon, hvilket kan være en faktor som begrenser kunnskapsutvekslingen mellom partene.

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Hvordan resultater fra forskning kan komme til anvendelse i klinikeres arbeid med pasienter er en krevende utfordring og gjenstand for betydelig forskningsinnsats. Det eksperimenteres med ulike nye strategier for å optimalisere utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk. Å involvere kunnskapsbrukere som deltagere i selve forskningsprosessen er en slik strategi, basert på en idé om at det å kombinere ulike former for kunnskap vil føre til økt bruk av forskningsresultater i praksis. Det er viktig å undersøke denne praksisen med fokus på hva slags kunnskap som inngår i og kommer ut av denne forskningen. Resultatene fra dette prosjektet kan bidra til å konkretisere vår forståelse av kunnskapsoversettelser, men viser også at det er betydelige utfordringer knyttet til å integrere ulike former for kunnskap i forskning.

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Deltakelsesforskning brukes i stadig økende omfang og det satses betydelige ressurser på denne forskningsstrategien. Denne studien bidrar til å konkretisere og teoretisere abstrakte fenomener som kunnskapsutveksling og kunnskapsoversettelser. Blant annet viser studien behovet for bedre begreper for å snakke om slike kunnskapsprosesser. Teoretisering og begrepsutvikling kan også være et første skritt mot bedre kunnskapsutveksling mellom forskning og praksis. Det er nødvendig med mer forskning som er opptatt av å undersøke hva slags kunnskap vi får ut av deltakelsesforskning, og prosessene hvori den blir til.  

 -Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Brukerne i denne studien har vært forskerne og klinikerne som har deltatt i prosjektet. Vi designet studien slik at det skulle være flere møtepunkter hvor deltakerne fikk fortelle om sine erfaringer med å være med i deltakelsesforskning, og med å bli forsket på. Blant annet har vi gjennomført intervjuer og møter hvor foreløpige resultater har blitt presentert, slik at deltakerne har hatt mulighet til å gi tilbakemeldinger.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Ida Lillehagen: ida.lillehagen@medisin.uio.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.