Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Slik opplevde pasientene tvang

Forskeren forklarer: Slik opplevde pasientene tvang

Doktorgradsstipendiaten Olav Nyttingnes har undersøkt hvordan tvangsbruk i psykisk helsevern oppleves av pasientene. Funnene har gjort ham nysgjerrig på hvordan psykose behandles på ungdomspostene.

Hvordan møter de ansatte ungdom med psykose, og hva vil skje om døgnavdelinger for voksne kopierer noen av arbeidsmåtene, spør Olav Nyttingnes. (Foto: Bo Mathisen)

I doktorgradsarbeidet Patients’ Experience of Coercion in Mental Health Care, undersøker cand. psychol. Olav Nyttingnes og kolleger ved Ahus opplevelsen av tvang i psykisk helsevern. For å måle dette har de utviklet et standardisert spørreskjema. De har også undersøkt hvordan ungdommer i døgnbehandling opplever tvang, og foreslår en modell for å forstå forholdet mellom bruk og opplevelse av tvang.

– Hva er prosjektets innhold?

–Vi har undersøkt forholdet mellom bruk av tvang og pasienters opplevelse av tvang på flere måter. Vi så på hvordan pasienter som hadde flere negative erfaringer med tvang snakket om dette basert på referater fra en serie med dialogseminarer om tvang og frivillighet. En viktig del av prosjektet var også et oppdrag fra Helsedirektoratet om å lage et standardisert spørreskjema for pasienters opplevelse av tvang. Dette spørreskjemaet, Experienced Coercion Scale (ECS) brukte vi også til å se etter hvilke former for tvang eller andre forhold i behandlingen og hos pasientene som hang sammen med høy og lav opplevd tvang.

– Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– Vi lurte på hva som er innholdet i opplevelsen når man opplever seg tvunget i psykisk helsevern. Er det for eksempel en objektiv vurdering av hvor mye frihet man har eller er det mer en følelse av urettferdig frihetsinnskrenkelse? Hvis man skal måle opplevd tvang, hvordan bør man i så fall gå fram for lage et nytt måleverktøy for dette? Vi så også etter hvilke tvangstiltak og hvilke forhold hos pasienten som påvirket hvor negativt tvang ble opplevd, både hos voksne i ulike behandlingssituasjoner og hos ungdom i døgnbehandling. Vi ville også finne ut hva bidrar sterkest til sterk negativ opplevelse av tvang i dagens norske psykiske helsevern, og for eksempel om det er stor forskjell på opplevelsen under tvang med og uten døgnopphold.

– Hva fant dere?

– Dialogseminarene viste at en del pasienter beskriver bruken av tvang med sterkt negative ord som krenkelse, tortur, kommunisme og Nazisme, og det var særlig tvangsbehandling med antipsykotika som ble kritisert slik. De mente at de selv stort sett hadde hatt dårlig eller negativ virkning, men så også at andre kunne ha positiv effekt.

– Når vi undersøkte opplevd tvang hos voksne med ECS, så vi at pasienter under tvangsbehandling med medikamenter rapporterte høyere opplevd tvang enn andre grupper, mens pasientfaktorer som diagnose eller tid i behandlingen ikke spilte noen tydelig rolle. Vi fant også overraskende små forskjeller i opplevd tvang hos pasienter under tvungent psykisk helsevern med og uten døgnopphold. Hos ungdommer var det et positivt og uventet funn at pasienter med psykosediagnose rapporterte lav opplevd tvang. I ungdomspostene var det derimot pasienter med spiseforstyrrelser som rapporterte det høyeste nivået av opplevd tvang. Men innen alle grupper var det betydelige variasjoner.

– Hvorfor er dette viktige funn?

– Med en enkel og pålitelig måleskala for opplevd tvang er det lettere å undersøke hva som skal til for at flere pasienter skal unngå å oppleve behandlingen som tvang. Funnene reiser også spørsmål om hvorvidt tvang uten døgnopphold er et så mye mildere inngrep enn en tvangsinnleggelse. Studien bekrefter at spørsmålet om tvangsbehandling med medikamenter er et helt sentralt konfliktspørsmål rundt tvang i psykisk helsetjeneste. Jeg har også blitt veldig nysgjerrig på hvordan døgnpostene for ungdom klarer å behandle psykosepasienter med så lav opplevd tvang som vi så i denne studien. Hvordan møter de ansatte ungdom med psykose, og hva vil skje om døgnavdelinger for voksne kopierer noen av arbeidsmåtene?

– Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– Vi vet ikke hvordan døgnposter for ungdom klarer å behandle ungdommer med psykoser med frivillig innleggelse og lav opplevd tvang. Dette bør det forskes videre på. Og kan man redusere opplevd tvang ved å endre hvordan man gjennomfører frihetsinnskrenkelser? Det ser ut til at frihetsinnskrenkelser i psykisk helsevern vurderes på tilsvarende måter som andre frihetsinnskrenkelser: Er den besluttet på en rimelig og rettferdig måte, og står den i et rimelig forhold til inngrepets omfang og virkning? Her kan man få flere ideer til utvikling i klinisk praksis: Informasjon, begrunnelser, individtilpasning, og kritisk vurdering av effekten av alle ingredienser i behandlingen er noen mulige overskrifter for slike tiltak.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– Noe av det første jeg gjorde var å rekruttere en referansegruppe med personer som selv hadde vært under tvang, og med klinikere og forskere. De gikk flere runder med ideer og kritikk av utsagn til måleverktøyet. Før vi samlet data, drøftet vi også alle forslag til utsagn med personer som selv var eller hadde vært under tvang. De ga nyttige råd om hvordan de selv forstod utsagnene, og hvordan de tenkte andre pasienter ville oppfatte dem. Jeg kunne også diskutere små og store spørsmål med kolleger som har erfaringskompetanse fra psykisk helsevern, men savnet en medforsker med tvangserfaring som kunne vært med hele veien.

Vil du vite mer om prosjektet? Hele avhandlingen kan lastes ned fra https://www.duo.uio.no/handle/10852/61672. Du kan også kontakte Olav Nyttingnes på

Olav.Nyttingnes@ahus.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.