Hjem > Nyheter > Fokus på barns erfaringer med tvang

Fokus på barns erfaringer med tvang

God kommunikasjon med barna og god kjennskap til barnas reaksjonsmønstre er sentralt for å forebygge tvang. Det kom frem i Barneombudets rapport «Grenseløs omsorg – bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern».

I rapporten «Grenseløs omsorg – bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern», har Barneombudet (http://barneombudet.no/ ) (2015) samlet erfaringer om bruk av tvang mot barn, blant annet gjennom samtaler med barn, ansatte og fagfolk, og gjennom innsyn i saker.

For å finne mer ut om barnas egne opplevelser av tvangsbruk, snakket Barneombudet blant annet med 51 barn i alderen 10-18 år, innlagt på psykisk helsevernsinstitusjoner, barn som bodde på barnevernsinstitusjoner og barn i fosterhjem. I tillegg snakket de med 13 unge voksne som hadde erfaring med å ha bodd på barnevernsinstitusjoner eller i fosterhjem.

Rapporten innleder med generell informasjon om menneskerettigheter og tvang, før forfatterne skisserer rettslig bakteppe, status på området og barnas rapporterte opplevelser av tvang på hver av de tre områdende psykisk helsevern, barnevern og i fosterhjem.

Vil medvirke
Barna tilkjennega ulike erfaringer med tvang. Noen hadde opplevd flere typer tvang, andre hadde få erfaringer med tvang.

De fleste barna i psykisk helsevern var opptatt av at de var innlagt mot sin vilje. Når det var snakk om bruk av tvang i institusjon, var barna mest opptatt av kortvarig fastholding, enten de hadde opplevd det selv, eller vært vitne til at andre ble holdt. Barna var også opptatt av fotfølging og husregler. De fleste barna som ombudet traff, hadde en positiv oppfatning av de ansatte. Men de hadde også en ganske klar oppfatning at det var forskjell på de som jobbet i institusjonene på hvor strenge de var. God kommunikasjon med barna fremstod som sentralt for å forebygge tvang. Barna ville selv gjerne bli involvert i blant annet å utforme husregler, medvirke til egen behandlingsplan og komme med forslag til hvordan vanskelige saker burde håndteres. Det vises til Barnekonvensjonen artikkel 12 (http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/ ) som sier at alle barn har rett til å bli hørt og gi uttrykk for sine meninger i alle saker som vedrører barnet.  

De ansatte på institusjonene må ha god kunnskap om barna, både hva barna har opplevd og hvordan dette har påvirket dem. Barna sier selv at det er viktig at de ansatte ønsker å bli kjent med dem og vet hvem de er. Kunnskap om hvordan det enkelte barn opplever situasjoner og deres reaksjonsmåter vil være helt sentralt for å finne den mest hensiktsmessige måten å løse ting på, skriver Barneombudet.

Barnas anbefalinger
I rapporten kommer både barna selv, og Barneombudet, med anbefalinger. Eksempelvis rådet barna ansatte i barnevernsinstitusjoner om at alle bør ha tatt kurs om tvang, og de ansatte må tenke seg om før de bruker tvang. De mener de unge bør få vite hva som står om dem i papirene ansatte skriver. Videre at de ansatte bør ta seg tid til å bli kjent med dem, de bør høre på det de har å si, og faktisk ta det til seg. De ansatte må godta de unges tankemåte, vise forståelse og empati. Det er viktig at de ansatte kan vise følelser og ha humor. Barna kom også med anbefalinger til politikere og til fosterforeldre.

God tid og trygghet
Barneombudet skriver at det fremkom bekymringsverdige forhold i deres undersøkelser. De fant at både fosterbarn og fosterforeldre hadde lav rettsikkerhet, det var manglende samordning og samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern som førte til mange flyttinger og ofte forverring for barna som opplevde dette. Videre at det var manglende kunnskap om forebygging av tvang mot barn blant ansatte i psykisk helsevern. Ansatte på en av institusjonene som rapporterte lite tvang, fortalte at det viktigste var å være nok ansatte, at de hadde nok tid og var trygge i sin rolle. Dette, i tillegg til sikre prosedyrer, gjorde at de alltid kunne ligge noen skritt foran og lettere forebygge at det oppstod situasjoner som kunne utløse tvangsbruk.

Mer forskning
På bakgrunn av informasjonen Barneombudet samlet inn, la de frem flere anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet og til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Blant annet anbefaler ombudet at det juridiske rammeverket for psykisk helsevern for barn og unge revideres og utformes med tanke på barns særlige behov og rett til beskyttelse. Barnekonvensjonens grunnleggende prinsipper bør synliggjøres i regelverket. Bruken av tvang utenfor institusjon bør utredes særskilt, samtidig som og det bør settes i gang mer forskning om bruk av tvang mot barn i psykisk helsevern. Det bør også utarbeides og spres informasjonsmateriell rettet mot barn om fremgangsmåten for å klage, og om deres rettigheter i denne prosessen. Det må bli stilt større krav til fagkompetanse og krav til god forståelse av reglene i rettighetsforskriften for ansatte på barnevernsinstitusjoner. Barn må få hjelp av personalet dersom de ønsker å klage på tvangsbruk. For barn i fosterhjem anbefaler Barneombudet at det må gjennomføres en utredning som skal se på hvordan barns rettssikkerhet i fosterhjem kan ivaretas på best mulig måte. Fylkesmannen bør få myndighet til å bøtelegge kommuner som ikke utfører den lovpålagte oppfølging av fosterbarna.

Øremerkede midler
Barneombudet anbefaler også at det psykiske helsetilbudet i kommunen for barn og unge må styrkes, for eksempel ved å øremerke midler til kommunale helsetjenester. Departementene må sørge for bedre samordning av barnevern- og psykisk helseverntjenester, og det må opprettes felles institusjoner for barn og unge med behov for både barnevern- og psykisk helseverntjenester.

Barneombudets rapport er et bidrag til myndighetene fra barn selv om hva som kan gjøres for at tjenestene skal bruke minst mulig tvang, og at tvangen som brukes skal skje på en måte som er mest mulig skånsom for barna.

Les hele rapporten her: http://barneombudet.no/for-voksne/vare-publikasjoner/grenselos-omsorg/

«Unge eksperter»
Barneombudet er barnas ombud. Oppgaven deres er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og å følge med på barns oppvekstsvilkår. For å kunne ivareta denne ombudsrollen er det viktig å stå i tett kontakt og snakke med barn, og til det benytter ombudet blant annet metoden «Unge eksperter». De har utarbeidet en håndbok til dette formålet (http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2013/09/eksperthandbok.pdf ). Barneombudet holder ekspertmøter der barn og unge med ulike erfaringer skal bli hørt, for at deres meninger og erfaringer skal komme frem når myndighetene tar beslutninger som angår den aktuelle gruppen barn. Ekspertenes oppgave er først og fremst å gi råd om hva Barneombudet kan anbefale for at samfunnet bedre kan hjelpe barn og unge i en tilsvarende situasjon.

 

Les også:

Råd fra Psykisk helsevern proffene:

http://www.forandringsfabrikken.no/psykiskhelseproffene-lanserte-sine-rad/

Erfaringskompetanses publikasjoner Alternativer til tvang I og II:

http://erfaringskompetanse.no/publikasjoner/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.