Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Betydningen av å høre andres bedringshistorier

Forskeren forklarer: Betydningen av å høre andres bedringshistorier

Forsker Henning Pettersen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har sammen med fire medforskere undersøkt hva tidligere rusmiddelbrukere erfarte som nyttig i rusbehandling og recovery.

Foto: Privat

– Hva er prosjektets innhold?

– Hensikten med studien var å undersøke erfaringene til personer med en langvarig ruslidelse, og hva de fant som var mest til hjelp og nytte for dem gjennom behandling og på veien til en rusfri tilværelse.

– Rusfrihet defineres i studien til å være enten avholdenhet fra alvorlig rusmiddelbruk, eller legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med bruk av kun foreskrevne medikamenter eller med uproblematisk bruk av andre rusmidler. Det ble gjennomført personlige intervjuer med 18 personer som alle hadde mange år med avhengighet til rusmidler, og som hadde vært i rusbehandling en eller flere ganger. Alle deltagerne hadde vært stabilt rusfri i fem år eller mer når de ble intervjuet. I gjennomsnitt hadde de hatt en problematisk bruk av rusmidler (heroin og/eller alkohol) i 21 år. Gjennomsnittsalder på deltagerne var 54 år, med en jevn fordeling av menn og kvinner.

LES FLERE«Forskeren forklarer»

– Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– De som deltok i studien ble bedt om å fortelle om sine erfaringer med å slutte med problematisk rusmiddelbruk. Dette innbefattet både deres avgjørelser og grunner for å slutte eller moderere sin bruk av rusmidler, og deres strategier og metoder de brukte for å klare dette.

– Hva fant dere?

– Deltagerne foretrakk individualisert og langvarig behandling, med støtte fra både behandlere og andre personer som var i behandling. Dette kunne være ved hjelp av langvarig institusjonsbehandling eller gjennom ulike former for selvhjelpsgrupper. Spesielt rapporterte deltagerne om betydningen av å kunne høre andres historier og om deres ruserfaringer. På denne måten kunne de gjenkjenne sine egne utfordringer gjennom andre, og få inspirasjon og motivasjon til å ta grep om sitt liv. Videre innså de betydningen av eget ansvar for at rusbehandling skulle være vellykket. Motivasjon til endring måtte komme fra dem selv.

LES OGSÅ: Hva var viktig for at jeg kunne bli rusfri?

– Hvorfor er dette viktige funn?

– Våre funn viser at det er viktig å utforme tjenester som kan nå personer med ruslidelse tidlig i sykdomsforløpet, gjerne ved hjelp av oppsøkende tjenester utenfor tradisjonelle arenaer for rusbehandling, og med utvidet åpningstid. Tjenestene bør også sørge for mer samarbeid eller partnerskap mellom behandler og bruker, og i et langvarig perspektiv. Bruk av personer med egenerfart ruslidelse til å være til hjelp for de som er i en tidlig fase av behandlingen, enten gjennom ansettelse som erfaringskonsulent i tjenestene eller som mentor i en selvhjelpsgruppe. Videre, for å sikre nødvendig oppfølging etter behandling, bør det være behandlerne som aktivt tar kontakt med brukerne, og ikke legge alt ansvar på brukerne.

– Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– Relativt få av de med rusrelaterte lidelser søker eller mottar behandling, og kunnskapen om hva som er virksomt i rusbehandling utfra brukernes perspektiv, er fortsatt mangelfull. Denne studien viser hva personer med egenerfart ruslidelse fremhever som virksomt i behandling.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– Personer med brukererfaringer og ruslidelse har sett nødvendigheten av å bringe mer dybde og detaljer inn i kunnskapsproduksjonen, og mange har hatt ønske om deltagelse i forskningsprosjekter for å kunne bidra til forskning som kan anvendes i praksis. Det ble derfor etablert en ressursgruppe av personer med egenerfaring fra rusmiddelavhengighet og stabil bedring. Gruppen bestod av Morten Brodahl (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse), Jeanette Rundgren (KorRus-Øst), Stig Haugrud (Sagatun brukerstyrt senter) og Tore Klausen (Kirkens sosialtjeneste). Ressursgruppen bidro gjennom hele det første året av studien ved å revidere forskningsspørsmål, formulere intervjuguide og bidro med egne erfaringer i tidlig analyse av intervjuene. I tillegg deltok Morten Brodahl i hele forskningsprosessen og var medforfatter på artikkelen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.