Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: -Jeg ville dø, men er glad jeg lever

Forskeren forklarer: -Jeg ville dø, men er glad jeg lever

May Vatne og Dagfinn Nåden (OsloMet – storbyuniversitetet) har utforsket pasienters erfaringer i etterkant av selvmordsforsøk. Selvmordsforsøket kan forstås ulikt, sett innenfra eller utenfra. Forskning på erfaringer fra personer som har overlevd selvmordsforsøk er viktig for å utvikle en mest mulig helhetlig forståelse.

-Kun gjennom at det skapes en felles og mest mulig helhetlig forståelse av meningen i selvmordsforsøket, kan man finne fram til hva som kan bidra til å lindre lidelse og styrke den enkeltes livskraft, sier May Vatne, som sammen med Dagfinn Nåden har forsket på pasienters erfaringer etter et selvmordsforsøk.

-Hva er prosjektets innhold?

-Studiens formål var å utvikle kunnskap om suicidalitet gjennom erfaringer til personer som har overlevd selvmordsforsøk. Forskningsspørsmålet som søkes belyst i denne artikkelen er: Hva tenker personer om selvmordsforsøket de har gjennomført? Seks menn og fire kvinner i alderen 21 til 52 år ble intervjuet etter overdose med medikamenter. Noen hadde i tillegg inntatt mindre eller større mengder alkohol. En mann brukte et narkotisk stoff kombinert med medikamenter og kontaktet fastlegen etter fire mislykkede forsøk. Tre intervjupersoner avbrøt selvmordsforsøket ved å varsle andre, fem personer ble funnet av familie og venner som kontaktet hjelpeapparatet, og en ble forhindret fra å gjennomføre en alvorlig selvmordsplan, ved tvangsinnleggelse.

-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Intervjuene startet med et innledende spørsmål: «Kan du fortelle hva som var foranledningen til at du kom i kontakt med hjelpeapparatet?» Spørsmålet ledet til en fortelling om krisen som den enkelte hadde vært i, og til refleksjoner over selvmordsforsøket og erfaringer og hendelser i livet, både i nåtid og fortid. Eksempler på andre spørsmål med relevans for forskningsspørsmålet som denne artikkelen søker å belyse, var: «Vil du si noe om tanker og følelser du hadde i den perioden da problemene virket uløselige og selvmord var det eneste du så som mulig løsning?» og «Hva mener du holdt/holder deg igjen og binder deg til livet?» Det enkelte intervju, som ble tatt opp på lydfil, varte mellom 1 ½- 2 timer.

-Hva fant dere?

-Gjennom analyse og fortolkning av intervjutekstene fremsto tre temaer som sentrale: Ønsket om å avslutte lidelsen, fortolkes som drivkraften bak selvmordsforsøket. Intervjupersonene kom til et punkt der de ikke orket mer. På intervjutidspunktet uttrykte intervjupersonene lettelse over å ha overlevd, også de som ikke kjente glede i livet. Under temaet Tanken på gjentagelse som både skremmende og forlokkende, dokumenteres at selvmordsforsøket kan skape en frykt for gjentagelse, men også en trygghet på at døden ikke er så skremmende lengre. Under temaet Selvmordsforsøket – reelt eller ‘bare’ et rop om hjelp? fortolkes skamfølelsen som sentral og knyttet til intervjupersonens holdning til selvmord og til negative ytringer fra andre mennesker.

 

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Selvmordsforsøket kan forstås ulikt, sett innenfra eller utenfra. Et selvmordsforsøk som utenfra sett kan synes impulsivt og som «bare» et rop om hjelp og mindre alvorlig, kan ha utgangspunkt i en lengre prosess med utvikling av selvmordstanker og etter hvert til en bevisst dødsintensjon. Studien belyser betydningen av at pasientens egen forståelse av situasjonen vektlegges i vurderinger som fagpersoner gjør etter selvmordsforsøk. Kun gjennom at det skapes en felles og mest mulig helhetlig forståelse av meningen i selvmordsforsøket, kan man finne fram til hva som kan bidra til å lindre lidelse og styrke den enkeltes livskraft.

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Få studier utforsker selvmordsforsøket i et innenfra-perspektiv, sett i lys av den store mengden forskning på selvmordstemaet. Skam og stigma knyttet til suicidalitet og selvmordsforsøk er temaer som det synes viktig å arbeide fram mer kunnskap om, som kan ha stor betydning for forebygging av selvmord.  

-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Kun fagpersoner var involvert i planlegging av prosjektet. Spørsmålene i intervjuguiden ble gjennomgått og justert etter samtale med en person med lang pasienterfaring fra psykisk helsevern, som hadde publisert sin erfaring. Intervjupersonene leste gjennom sin egen intervjutekst. Forskeren som gjorde intervjuene, hadde en samtale med intervjupersonen både før intervjuet og etter at de hadde fått lest og «godkjent» egen tekst. Intervjupersonenes stemme er forsøkt synliggjort ved bruk av mange sitater i artikkelens funn-del.

Her er link til artikkelen
https://www.idunn.no/tph/2018/01/jeg_ville_doe_men_er_jo_glad_jeg_lever

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med May Vatne på: may@oslomet.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.