Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Recoverydannelse i Drammen og Nedre Eiker kommune

Forskeren forklarer: Recoverydannelse i Drammen og Nedre Eiker kommune

Recoverydannelse er ny måte å utvikle recovery og recoveryorienterte kommunale psykisk helse- og rustjenester i et samarbeid mellom fagpersoner, erfaringsmedarbeidere, brukere og ledere. Kompetanseforløpet ble systematisk evaluert og viser at deltakerne er svært fornøyd med å ha en felles møteplass for alle involverte for å dele kunnskaper om recovery og recoverysamarbeid. Verdien av at ledere, fagpersoner, erfaringsmedarbeidere og brukere deltar på en felles møteplass, er meget tydelig.

-Studien viser at det er viktig at alle involverte fagpersoner, erfaringsmedarbeidere, brukere og ledere er sammen, møtes og deler hva recovery kan være og hvordan utvikle recoveryorienterte tjenester, sier Bengt Karlsson og Rose-Marie Bank (HSN) som har forsket på recoverydannelse i to kommuner.

-Hva er prosjektets innhold?

-Det var et kompetanseforløp, Recoverydannelse, som foregikk i 2017 i et samarbeid mellom psykisk helse- og rustjenestene i Drammen og Nedre Eiker kommuner og Høgskolen Sørøst-Norge. Deltakerne var brukere, erfaringsmedarbeidere, fagpersoner og ledere av tjenestene. Forskere og medforskere fra høgskolen hadde det faglige ansvaret. Det var temadager knyttet til utvikling, praktisering og dannelse i recovery samt dager med erfaringsdeling og refleksjon rundt egne praksiser. Brukerstemmene ble løftet frem med vektlegging av hvordan ansatte kunne samarbeide med brukere som ressurspersoner. Dannelsen ble evaluert knyttet til den nytte og verdi kompetanseforløpet hadde hatt for deltakerne i deres arbeid med recoveryorienterte daglige praksiser.

 

-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Vi spurte deltakerne om hvilke tanker de hadde om behovet for opplæring innen recovery, hva de tenkte om begrepet recovery og om det endret seg i dannelsen. Vi spurte om dannelsen hadde bidratt til å fremme samarbeid om recovery på deres arbeidsplass, hvorfor og hvordan. Videre hvordan deltakerne brukte recovery i sin fagutøvelse, i samarbeid med tjenestebrukere og hva som var fordeler og utfordringer knyttet til recoveryorientering. Deltakerne svarte på hvordan kunnskapsspredningen på deres arbeidsplass overfor brukere og pårørende var. Opplevde de at ledelsen brukte deres recoverykompetanse? Vi benyttet modifiserte KOR-skjemaer etter hver samling for å få kontinuerlig tilbakemelding fra deltagerne på utbytte av temadager og erfaringsdelingsdager.

 

-Hva fant dere?

-Deltakerne hadde kjennskap til recoverytilnærming fra før. De gav tilbakemelding på behov for kurstilbud om recovery. Særlig hvordan arbeide med personer i recovery og hvordan invitere brukere, ansatte og ledere med i recoverysamarbeid. De ønsket mer kjennskap til andre kommuner som arbeider recoveryorientert. Evalueringen viser at kompetanseforløpet bidro til større bevissthet omkring hva recovery handler om og hvordan recoverysamarbeid kan være og fungere i praksis. Særlig positivt var det at både ledere av tjenesten, fagansatte, erfaringsmedarbeidere og selve ekspertene på eget liv, brukerne, deltok på lik linje. Kompetanseforløpet medførte dessuten økt trygghet blant deltakerne til å foreslå recoverytilnærming for brukere og fagpersoner.


-Hvorfor er dette viktige funn?

-Studien viser at det er viktig at alle involverte fagpersoner, erfaringsmedarbeidere, brukere og ledere er sammen, møtes og deler hva recovery kan være og hvordan utvikle recoveryorienterte tjenester. Recovery avhenger av ulike lokale forhold. Studien viser at dannelsen gjør det mulig å utvikle praksiser og tjenester på en ny måte. Gjennom dannelse, som er en felles nysgjerrighet og undring omkring recovery og recoveryorientering. Det er under utvikling og endrer seg med deltakerne og i de sammenhenger de er. Dette er lokal kunnskapsutvikling. Både som et samarbeidsprosjekt mellom to kommuner og en høgskole. Det er kunnskap som er utviklet lokalt hvor kunnskapen skal brukes – og mellom de som deltar i recoverysamarbeidet i tjenestene.

 

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Kunnskapshull og kunnskapshull, fru Blom. Det er et begrep som er noe fremmed i denne sammenheng. Særlig fordi den kunnskapen vi har samskapt – både om recovery, recoveryorientering og om samarbeid mellom oss alle som lokale aktører – ikke er blitt gjort før i de to kommunene. Så mer enn å snakke om kunnskapshull kan vi si at vi er stolte over å ha utviklet lokal kunnskap som vi håper kan være til glede og inspirasjon andre steder i Norge. Det ville glede oss stort om andre tok tak i det vi har gjort og gjør det på sin måte. Dette er en utfordring til Bergen, Sandnes, Asker, Oslo, Bodø og alle andre kommuner i Norge. Mer enn «hull» i kunnskapen er det bidrag til å fortsette kunnskapsutvikling.

 

-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-For å sikre brukerinvolvering inviterte vi inn brukere, brukerrepresentanter og erfaringsmedarbeidere i begge kommunene som deltakere på kompetanseforløpet. Én erfaringsmedarbeider fra høgskolen har vært ansatt som forskningsmedarbeider og stått for det meste av evalueringsarbeidet. Flere brukere av tjenestene har deltatt som ressurspersoner og delt egne erfaringer gjennom innlegg underveis i dannelsen. Medforskere med brukererfaring fra høgskolen har deltatt i hele kompetanseforløpet og bidratt inn med erfaringsformidling, refleksjon og evaluering. Til slutt har brukere blitt invitert inn i selve evalueringsprosessen som informanter i den kvantitative delstudien, som respondenter på KOR-skjemaer og som intervjupersoner i fokusgruppeintervjuer.

 

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Rose-Marie Bank rose-marie.bank@usn.no eller Bengt Karlsson på: bengt.karlsson@usn.no

 

Rapporten om prosjektet kan lastes ned på denne linken:

http://hdl.handle.net/11250/2492701

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.