Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Tjenestene er for dårlig tilpasset brukerne

Forskeren forklarer: Tjenestene er for dårlig tilpasset brukerne

Marian Ådnanes har fulgt ni unge mennesker med psykiske vansker. Funnene hennes viser at tjenestene er for dårlig tilpasset brukernes behov og at de fremstår som altfor fragmenterte.

BRUKERNES OPPLEVELSER: Marian Ådnanes, forskningsleder SINTEF, om brukernes opplevelser av tjenestene innen psykisk helse.

-Hva er prosjektets innhold?
-I dette prosjektet fulgte vi ni unge mennesker i alderen 18-30 år, med psykiske vansker og med sammensatte problemer, gjennom et helt år. Vi ønsket å fange opp deres opplevelser og deres syn på den behandlingen og oppfølgingen de fikk i hjelpeapparatet, og å finne ut hvordan viktige hendelser underveis påvirket behandlingsforløpet deres. Vi fulgte deltakerne ved å gjøre fire intervjuer gjennom året. Det var et poeng for oss å studere ungdommenes forløp i tilnærmet «sann tid», det vil si etter hvert som ting skjedde. Vi synes at dette ga oss et godt grunnlag for å forstå kompleksiteten i et forløp.  

-Hvilke spørsmål stilte du for å finne ut av dette?
-I det første av de fire intervjuene med den enkelte deltaker i studien gjorde vi oss kjent med informantens bakgrunn og historie. Vi snakket om barndom og oppvekst, om psykiske vansker som oppsto og etter hvert gjorde at man ble bruker av psykiske helsetjenester. Videre, for å få en oversikt over den enkeltes forløp, og hendelser som bidro til brudd i forløpet, spurte vi om hvilken behandling og oppfølging deltakeren fikk gjennom året: innleggelser, utskrivinger, tilbud i kommunen, i NAV etc. I hvert av de fire intervjuene spurte vi også om psykisk og fysisk helse, og om andre problemer som mange slet med: rusavhengighet, spiseforstyrrelser, selvskading. Videre også situasjonen når det gjaldt utdanning, arbeid og boligsituasjon.

 

-Hva fant du?
-Vi fant vi at deltakerne slet med at tjenestene var fragmenterte, noe som førte til at ulike typer problemer ikke ble sett i sammenheng, men behandlet separat. Informantene hadde behov for forutsigbarhet og stabilitet. Det optimale var å ha en god behandler som man hadde et stabilt forhold til, noe som ikke var enkelt å oppnå. Deltakerne hadde et sterkt ønske om forklaring på sine problemer og å oppleve framskritt – ikke bare bli stående i det samme. Ikke minst ønsket de å bli mer involvert av sine behandlere og kontakter i helsetjenestene – å bli inkludert i viktige beslutninger som gjaldt egen behandling og medisinering. 

 

-Hvorfor er dette viktige funn?
-Prosjektets utgangspunkt var å få fram brukeres perspektiver og erfaringer knyttet til sitt konkrete forløp, og å belyse hva som gjør at det ofte er en kronglete vei. Studien viser at tjenesteapparatet, tross helsepolitiske målsettinger og gode hensikter og tiltak, har en vei å gå for å oppnå et psykisk helsetilbud som er mer tilpasset behovene hos den enkelte, og som henger bedre ihop. Studien peker særlig på et uutnyttet potensiale i det å involvere brukere og å utnytte deres ressurser i større grad. Dette var unge mennesker i en vanskelig situasjon, men samtidig med ambisjoner og fremtidshåp.  Det ville være en «vinn-vinn»-situasjon dersom man i større grad brukte denne kraften, dersom brukerne fikk mer makt og innflytelse og helsetjenestene var mer lydhør for brukers innspill. 

 

-Hvordan har du ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?
-Utover kontakten med informantene gjennom ett år har ikke dette prosjektet hatt noen spesifikk strategi for brukerinvolvering gjennom forskningsprosessen: To brukerorganisasjoner var involvert i forbindelse med annonsering av, og rekruttering til, prosjektet, opplyser Marian Ådnanes.

 

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Marian Ådnanes: Marian.Adnanes@sintef.no

 

 

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.