Hjem > Forskeren forklarer > Forskeren forklarer: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern

Forskeren forklarer: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern

Asbjørn Steiro, Kristin Thuve Dahm og Kjetil Gundro Brurberg (Område for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet) har gjort en systematisk kartleggingsoversikt på forskning om tvangsmedisinering i psykisk helsevern.

-Vi vil bidra til en mer nyansert forståelse med å fremheve bredden av forskning relatert til bruk av tvangsmedisinering, sier Asbjørn Steiro ved Folkehelseinstituttet. Han har, sammen med Kristin Thuve Dahm og Kjetil Gundro Brurberg, kartlagt forskning på tvangsmedisinering i psykisk helsevern.

-Hva er prosjektets innhold?

-I denne systematiske kartleggingsoversikten har vi brukt en systematisk metode for å søke, sortere og beskrive relevant litteratur om tvangsmedisinering i psykisk helsevern. Vi gjennomførte systematiske søk etter systematiske oversikter og enkeltstudier. Vi søkte i en rekke databaser: Oversikten viser noe av mangfoldet, volum og egenskaper ved forskningen om tvangsmedisinering som foreligger per i dag.

 

-Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-I denne systematiske kartleggingsoversikten har vi oppsummert forskning med et bredt spekter av forskningsspørsmål, dette til forskjell fra en systematisk oversikt som har en mer avgrenset problemstilling. Vi har for eksempel dekket spørsmål om risikofaktorer, prognose, effekt og pasienters eller behandleres erfaringer med tvangsmedisinering. Vi klassifiserte identifiserte studier avhengig av om de omhandlet: 1) korttidsvirkende legemidler brukt som tvangsmiddel eller 2) lengre tids tvangsbehandling med legemidler og 3) tvang uten døgnopphold/-tvangsmedisinering utenfor institusjon. Vi inkluderte 8 systematiske oversikter og 25 enkeltstudier. Forskningsgrunnlaget består av flere norske og nordiske studier med antatt relevans for norsk praksis.

-Hva fant dere?

-Mengden av nye publikasjoner har økt betydelig i perioden 1987-2016. Det var forsket mer på isolasjon og mekaniske tvangsmidler enn på tvangsmedisinering. Bruk av tvang var vanligvis sett i sammenheng med aggressiv atferd og risiko for å skade seg selv og andre. Etterlevelse av behandling med antipsykotika henger sammen med pasientens opplevelse av effekt, bivirkninger og annen medisinbruk. Pasienter som motsatte seg medisinering ble lengre på sykehus, mens tvangsmedisinering kan forkorte innleggelsen. Pasienter og ansattes syn på bruk av tvang var sammensatt, og det var ikke mulig å trekke entydige konklusjoner. De inkluderte studiene omhandlet i hovedsak pasienter med schizofreni, bipolare lidelser og psykosetilstander.


-Hvorfor er dette viktige funn?

-Tvangsmedisinering er et kontroversielt tema og reiser mange etiske dilemma. Vi vil bidra til en mer nyansert forståelse med å fremheve bredden av forskning relatert til bruk av tvangsmedisinering. Vi fant også oppsummert forskning med brukerperspektivet parallelt med andre forskningsspørsmål. Pasientene hadde negative erfaringer til bruk av tvangsmidler, mens personalets oppfatninger kan være bestemt av faglige rolleutøvelse. Pasienter med traumatiske hendelser var minst tilfreds. Bruken av tvangsmidler predikeres ut fra kliniske og sosiodemografiske faktorer, personalets egenskaper og institusjonsrelaterte faktorer. Bruk av midlertidige stillinger, manglende tillit til ansatte og ineffektiv organisasjon var assosiert med større motstand mot medisinering blant pasienter.

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Kartleggingsoversikten gir ingen sikre svar, men må sees som grunnlag for arbeid med å identifisere og tette kunnskapshull. På noen avgrensede spørsmål er det aktuelt å lage fullstendige systematiske oversikter med kvalitetsvurdering og sammenstilling av data fra relevante enkeltstudier. På andre områder ser vi behov for finansiering og igangsetting av nye primærstudier. Vi fant både oversikter og nyere enkeltstudier som undersøkte brukeres erfaringer med tvangsmedisinering. Oversiktsforfatterne konkluderte med at det var få studier med et godt metodisk design. Det er behov for å gjennomføre enkeltstudier og systematiske oversikter for å utforske brukererfaringer knyttet til tvangsmedisinering.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Asbjørn Steiro på Asbjorn.Steiro@fhi.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.