Hjem > Nyheter > Liten innflytelse på behandlingsopplegg og medisinering

Liten innflytelse på behandlingsopplegg og medisinering

Brukerne mener at psykisk helsevern alt i alt kan bli bedre viser en landsdekkende spørreundersøkelse.

Hilde Hestad Iversen i Folkehelseinstituttet. (Foto: Privat)

Dette kommer frem gjennom en brukererfaringsundersøkelse som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014 blant døgnpasienter ved 77 enheter i 26 institusjoner innen psykisk helsevern.

Stort forbedringspotensial

– Resultatene viser at det er forbedringspotensial spesielt på områdene som berører samarbeid med pårørende, forberedelse på tiden etter utskrivning, innflytelse på valg av behandlingsopplegg, innflytelse på medisinering, informasjon om psykiske plager eller diagnose, og informasjon om behandlingsmulighetene som finnes, sier Hilde Hestad Iversen, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Seksjon for brukeropplevd kvalitet.

Videre viser undersøkelsen at brukerne ønsker mer hjelp og behandling som gjør dem bedre i stand til å forstå og mestre sine psykiske plager, tro på et bedre liv etter utskrivning, mer tilfredsstillende hjelp fra kommunen og bedre samhandling mellom ulike helsetjenester.

Godt mottatt på institusjon

Pasientene hadde imidlertid god erfaring med måten de ble tatt imot på ved institusjonen, og at de har følt seg trygg ved institusjonen.

Undersøkelsen ga brukerne mulighet for «fritekstkommentarer». Har kommentarene hatt innvirkning på resultatene?

– Fritekstkommentarer supplerer og utdyper kvantitative resultat, og er alene en viktig datakilde. Forbedringsområder blir ofte mer konkretisert i detaljerte tilbakemeldinger til de som skal bruke dataene. De kan også indikere om skjemaet dekker de aspektene som er viktig for pasientene, sier Hestad Iversen.

Pasientene egen ord

Ut fra pasientenes egne beskrivelser er det visse ord som går igjen, som er positivt ladet: Omsorg, ta seg tid, kompetanse og dyktighet, evne til å se den enkelte pasient, skape trygghet, aktiviteter, medvirkning, tro på et bedre liv.

De negativt ladede ordene fra pasientene som går igjen er: Stressa personale, død-tid, ikke bli sett, for mye medisin/feil medisin, unødvendig tvangsbruk, lite individualterapi, lite aktiviteter, faglig udyktighet, mye ekstravakter, dårlig mat.

– Hva tenker du dette forteller?

– Det er vanskelig for meg å gå videre med en fortolkning av dette, men her synes jeg flere av sitatene som er gjengitt er ganske klare på hva som vil formidles. Vi har trukket frem sitater i rapporten som vi mener illustrerer eller

representerer det pasientene har sagt, og her blir temaer i behandling, relasjoner, faglighet og målsetninger konkretisert.

Den viktige relasjonen

– Relasjonen til ansatte og det å bli frisk, få et bedre liv, er noe av det aller viktigste for brukerne ifølge undersøkelsen. Har du noen tanker om hvorfor dette blir trukket frem som det viktigste?

– Det er riktig at dette er områder pasientene beskriver som viktig. Det illustrerer muligens at behandlerne og personalet er svært viktig både i selve behandlingen og i hverdagen på institusjonen. Mange skriver om hvor viktig det er å bli møtt med respekt og forståelse, bli tatt på alvor, sett og hørt.

– Mange skriver at det å kunne takle hverdagen etter oppholdet og å få et bedre liv er viktige mål som de håper at de kan få hjelp med på institusjonen. Det handler om å kunne klare å håndtere følelser, takle hjemmesituasjon og familieliv,men også arbeid, studier og å delta i aktiviteter.

– Hvilke svakheter ved rapporten er viktig å nevne i forhold til resultatene?

– Denne undersøkelsen ble gjennomført som et hasteoppdrag, og metoden skiller seg fra metodene vi tradisjonelt bruker i våre undersøkelser.

– Det er blant annet ikke mulig å vekte for frafall. Det er heller ikke utviklet en metode for å justere for ulikheter i pasientsammensetning. Det kan også ha betydning for hvordan pasientene svarer på spørsmålene når de fortsatt er i behandling, sammenlignet med når de kommer hjem.

– Studier viser at dette kan gi utslag i en kunstig høy tilfredshet sammenlignet med postal innsamling etter utskrivning, men vi vet ikke om dette har gitt utslag her, sier Hilde Hestad Iversen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.