Hjem > Medisinfrie alternativer > Medisinfri behandling i psykisk helsevern: DPS Vegsund

Medisinfri behandling i psykisk helsevern: DPS Vegsund

I Helse Midt-Norge tilbys medisinfri behandling ved DPS Vegsund, der spesialsykepleier Anja Mari Bjørkavåg er prosjektleder for regionalt medikamentfritt behandlingstilbud ved avdeling for DPS Sunnmøre. Med seg har hun et bredt tverrfaglig sammensatt team på ni personer.

Behandlingsteamet ved DPS Vegsund. Foto: Hege Hegle

Tilbudet

-Hva slags tilbud har dere for dem som ønsker medisinfri behandling?

-Vi tilbyr korttidsbehandling i sengepost, samt dagtilbud med fokus på medikamentfrie tiltak som psykoterapi, undervisning, musikkterapi, livsstyrketrening (styrke evnen til å møte ulike situasjoner bevisst fremfor med et automatisk reaksjonsmønster), gruppeterapi, kroppsbevissthetsgruppe, klatring, styrketrening, friluftsliv, aktiviserende miljøterapi, livsstilsgruppe og intensiv korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP).

Målgruppe

-Hvem får tilbudet og hvorfor?

-Vårt tilbud er for pasienter over 18 år som er klart behandlingstrengende på grunn av stort lidelsestrykk og tap av funksjonsnivå på flere sentrale livsområder. Dette er pasienter som har prøvd ut to eller flere dokumenterte behandlinger tidligere uten tydelig bedring i symptom og økt funksjonsnivå. Pasienten må kunne se på egne problem som et resultat av vansker med å håndtere følelser, tanker og måter å relatere til seg selv og andre. Alle nevnte kriterier må være tilstede for å få tilbudet. Vårt tilbud gis til pasienter innen diagnosegruppene angst- og depresjonslidelser og personlighetsutfordringer. Pasienter får dessverre ikke dette tilbudet om de har psykoselidelse, bipolar lidelse type I, misbrukslidelse som krever avrusing m.fl. Det begrunnes i hvilken målgruppe vårt behandlingstilbud har vist seg å ha størst effekt på.  Vi skal ta imot pasienter fra hele Helse Midt- Norge, og de som velger oss gjennom «fritt behandlingsvalg».

Behandlingstid

-Hvor lenge kan man være i tilbudet?

-Vi tilbyr et 8 ukers behandlingsopphold, enten som inneliggende eller som dagpasient (5 dager per uke, samme innhold). Tidsrammen for programmet er satt ut i fra et lignende behandlingsprogram for samme pasientgruppe ved Drammen DPS som har hatt gode resultater. Vi tar inn pasienter fortløpende, men det må påregnes noe ventetid ved henvisning.

Begrunnelse og kunnskapsgrunnlag

-Hvorfor har dere valgt nettopp disse tilbudene, hvilken kunnskap bygger dere på?

-Den pasientgruppen vi har valgt å utvikle et tilbud til er pasienter som ikke har fått god nok, og ikke varig, effekt av tidligere behandling. Tilbudet er inspirert av et behandlingsprogram ved Drammen DPS som hadde god effekt for den samme pasientgruppen. Vi har satt sammen et intensivt, helhetlig og kunnskapsbasert behandlingstilbud. Vi tror at tett oppfølging, intensivering av tiltak og systematisk tilnærming vil gi økt behandlingseffekt og endring som varer. Pasientens ressurser, målsetning og medvirkning er i sentrum. Behandlingstiltakene vi har valgt er så vidt vi vet ikke kombinert på samme måte tidligere, men det enkelte tiltak har dokumentert effekt hver for seg. Vi håper at det å sette det sammen på denne måten kan ha en positiv synergieffekt.

-Hva er motforestillingene mot de behandlingsformene dere har valgt internt hos dere?

-En motforestilling er at selv om programmet favner en bred gruppe pasienter, har vi gjennom valg av denne metoden foreløpig ekskludert andre sårbare grupper. På grunn av størrelsen på prosjektet var vi nødt å gjøre et valg for å kunne tilby best mulig tilpasning og kvalitet for de pasientene vi inkluderer. Samtidig håper vi at vi sammen med de andre medisinfrie tilbudene i Norge, som har løst oppdraget på andre måter, samlet sett kan bidra til å heve kvaliteten på behandling uten medisiner til ulike pasientgrupper som ofte ikke får god nok behandling.

Medisinfri behandling

-Hvordan ivaretas «medisinfrihet» i enheten?

-Vi fokuserer jevnlig på den enkelte pasients muligheter for å redusere medikamentbruken i et forsvarlig tempo, og tilrettelegger for en mer hensiktsmessig medikamentbruk der det trengs. Vårt behandlingstilbud består kun av ikke-medikamentelle terapiformer.

-Kan man bruke medisiner mens man er hos dere?

-Det er ingen absolutte krav om nedtrapping av psykofarmaka verken før, under eller etter vårt behandlingstilbud, da det kan gi unødig forverring av symptomer og fordi vi aldri kan gi full forsikring om at vår behandling hjelper. Vi mener krav om nedtrapping kan påføre pasientene en risiko for forverring som vi ikke kan stå inne for. Vi ser at pasientene velger svært ulike strategier i forhold til dette, og vårt ønske er at vi kan bidra med informasjon når valgene rundt medisinering skal tas. Vi ønsker å bidra til at pasientene i vårt tilbud blir så friske som mulig. Så vil resultatet forhåpentlig ha innvirkning på hvor mye medisin de trenger. Ønsker vedkommende videre medisinering, er det opp til pasienten sammen med sine fagpersoner å ta stilling til det.

-Hvordan forholder dere dere til vanedannende medikamenter?

-Alle psykofarmaka har potensielle bivirkninger som kan være vanskelig å leve med. Vi har fokus på alle typer medisiner, men prioriterer dem ulikt i forhold til alvorlighetsgrad på bivirkningene. Vi vurderer om bruken av vanedannende medikamenter som B-preparater er til hinder for tilgangen til følelser. B-preparater prioriteres høyt i forhold til nedtrapping.

Pårørende, barn og nettverk

-Hvordan involveres og ivaretas pårørende og nettverk, og pasientens barn?

-Kartlegging av pårørende/familieforhold og pasientens barn skjer ved første møte med pasienten under vurderingsdag (før innleggelse). Samtale med pårørende/partner, en første kontakt per telefon til nærmeste pårørende skal skje innen 5 dager. Under pasientens behandlingsopphold er det jevnlige samtaler med pasienten og pårørende. Ingen har færre enn 4 samtaler og/eller møter i løpet av 8 uker. Vi har også en kartlegging av barn under 18 år. Vi innhenter pasientens samtykke til å videreformidle behov barna har og eventuell bekymring. Videre samarbeider vi med kommunalt hjelpeapparat og eventuell barneverntjeneste, og vi vurderer sammen med foreldre om barnet har behov for informasjon og annen oppfølging, for eksempel tilbud om familiesamtaler/barnesamtaler. Det er viktig at barna får komme på besøk til institusjonen under innleggelsen. Barn over 18 år regner vi som viktige personer i pasientens nettverk, og de inngår i den øvrige pårørendeoppfølgingen. Vi arrangerer Pårørendeseminar i uke 3 eller 4 der vi oppfordrer pasienten til å invitere inn alle viktige omsorgspersoner for eksempel søsken, foreldre, svigerforeldre, venner mm. Innholdet i seminaret er informasjon om behandlingens innhold, samt hvordan det kan være å være pårørende, kommunikasjon i familien, rettigheter som pårørende, og barn som pårørende. Boken «NÆR, Mestringsbok for pårørende» utgitt av PIO-senteret deles ut til de som ønsker den.

Forskning

-Forskes det på tilbudene som dere har iverksatt?

-Nei, men vi skal forske på dette. Psykologspesialisten i teamet har utarbeidet en prosjektbeskrivelse for forskning i samarbeid med FoU-avdelingen i Helse Møre og Romsdal, og denne er sendt REK. Vi avventer svar på om vi kan gå i gang med forskningen.

-Hva ønsker dere å finne ut og hvordan?

-Vi ønsker å se på 1) Hva kjennetegner gruppen som søker seg til medikamentfri behandling? 2) Hva er virkningen av behandlingsprogrammet på opplevd belastning, symptomnivå og fungering med andre ved avslutning, ved oppfølging 6 måneder, 1 år, og 2 år etter avslutning? 3) Hva er virkningen av behandlingen på pasientens mestring av sin hverdag, sitt arbeid, på livskvalitet og medikamentbruk ved avslutning, og ved oppfølging etter 6 måneder, 1 år og 2 år?

Vite mer?

-Hva skal man gjøre dersom man leser dette og ønsker å søke seg til deres tilbud?

– Henvisning til medikamentfritt behandlingstilbud ved DPS Vegsund skjer via behandleren din i spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for voksne. Behandleren din vil sammen med deg vurdere om dette er et tilbud som du kan ha nytte av.  Fastlegen din kan henvise deg til den lokale spesialisthelsetjenesten med informasjon om at du ønsker et medikamentfritt tilbud. Den lokale spesialisthelsetjenesten vil sammen med deg vurdere om dette er et egnet tilbud for deg.
 
Du kan også finne informasjon om medikamentfri behandling, psykisk helsevern på helse-mr.nohnt.no  og  stolav.no. Har du behov for ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med DPS Vegsund direkte på telefon 70 10 67 60.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.