Hjem > Medisinfrie alternativer > Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Helse Bergen

Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Helse Bergen

Leif Arvid Øvernes er prosjektleder for medikamentfrie behandlingsforløp for personer med psykoselidelser i Helse Bergen, et treårig pilotprosjekt. Han jobber med utforming og implementering av dette på de seks DPS-ene i Helse Bergens opptaksområde.

-Behandlingen vi gir skal oppleves meningsfull for den enkelte og bestå av tiltak som har vist seg å være virkningsfulle, sier Leif Arvid Øvernes, prosjektleder for medikamentfrie behandlingsforløp for personer med psykoselidelser i Helse Bergen. Foto: Anne Blindheim

I Helse Vest skal tilbudet om medikamentfri behandling prege hele psykisk helsevern.

Tilbudet

-Hva slags tilbud har dere for dem som ønsker medisinfri behandling?

-Vi tilbyr en meny av kunnskapsbaserte tiltak etter anbefalinger fra faglige nasjonale retningslinjer. Dette inkluderer kognitiv terapi eller annen psykoterapi, familiebaserte gruppetilbud, musikkterapi, individuell jobbstøtte (IPS), fysisk aktivitet og tilfriskningsgrupper (IMR). Medikamentfrie behandlingsforløp skal være et aktivt, recovery-basert forløp for pasienter med psykoselidelser, hvor behandlingen tilpasses individuelt, gjennom en kombinasjon av kunnskapsbaserte, primært ikke-medikamentelle, metoder. Forløpene er fleksible, og utelukker ikke bruk av antipsykotika i lave doser og i akutte faser, eller bruk av andre medikamenter eller behandlingstilbud. Behandlingen skal oppleves meningsfull for den enkelte, og bestå av tiltak som har vist seg å være virkningsfulle, ut fra forskning, klinisk erfaring og brukererfaring.

Målgruppe

-Hvem er det som får dette tilbudet og hvorfor?

-Forløpene er for pasienter med psykoselidelser som er i frivillig behandling, og hvor behandler vurderer medisinfri behandling som faglig forsvarlig. Forløpene vil kreve at pasienter jobber aktivt med egen tilfriskningsprosess.

-Hva kan være grunner til at medisinfri behandling ikke vurderes som faglig forsvarlig?

-For å kunne velge et medikamentfritt forløp må pasienten forstå konsekvensene av valget, altså ha samtykkekompetanse, og ikke være i fare for seg selv eller andre. I tillegg må man forvente at det helhetlige behandlingstilbudet vil være hjelpsomt for pasienten, og ha en form for effekt på det pasienten oppsøker hjelp for. Dette gjør at forsvarlighet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi har etterspurt og nylig fått en uttalelse/fortolkning av faglig forsvarlighet fra Helsedirektoratet, som støtter denne forståelsen.

Behandlingstid

-Hvor lenge kan pasienter få disse tilbudene?

-De enkelte behandlingstiltakene er strukturerte og avgrensede, men pasienter har tilbud om behandling så lenge de har behov og nytte av den.

Barn, pårørende og nettverk

-Hvordan involveres og ivaretas pårørende og nettverk, og pasientens barn?

-Alle DPS hos oss har et pårørendetilbud, blant annet gjennom én- eller flerfamiliegrupper. Pårørende- og nettverksarbeid er en viktig del av psykosebehandling, og er en integrert del av det ordinære psykosetilbudet.

Begrunnelse, kunnskapsgrunnlag

-Hva er grunnen til at dere har valgt nettopp disse tilbudene?

-Helse Vest ønsker å gjøre medikamentfri behandling tilgjengelig for flest mulig. Vi tenker at forløpene bør etableres i stabil fase på poliklinisk nivå, og at eventuelle medikamentfrie innleggelser bør planlegges i forkant. Vi har tatt utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for utredning, behandling og oppfølging ved psykoselidelser, hvor behandlingstiltakene vi har valgt får sterkeste anbefaling, og hvor de vurderes med høy eller høyeste evidensgrad.

Forskning

-Forskes det på tilbudene som er iverksatt?

-Ja, vi har to doktorgrader tilknyttet prosjektet. Etnolog og stipendiat Christine Ødegaard undersøker hvordan pasienter og behandlere opplever valget om medikamentfri behandling. Vi har også planlagt en omfattende forskningsstudie hvor lege og stipendiat Maria Fagerbakke Strømme vil sammenligne medikamentfrie forløp mot ordinære forløp. Studien er ledet av psykiater og professor Erik Johnsen. I tillegg dokumenterer vi forløpende systematisk i et kvalitetsregister, som gjør det mulig å følge forbedringsarbeidet underveis, og å vurdere kvaliteten av behandlingstilbudet.

-Hva ønsker dere finne ut og hvordan?

-Vi ønsker å vite mer om hva man kan forvente fra medikamentfri behandling, både i form av behandlingsresultater, hvordan forløpene utfolder seg, og brukernes egen opplevelse av behandlingen. Vi ønsker også å se på om medikamentfri behandling passer bedre for enkelte pasientgrupper enn andre, og om noen behandlingstiltak skiller seg ut som bedre egnet enn andre i et medisinfritt behandlingsforløp. Vi vil måle brukernes opplevelse av samarbeid, og om de opplever støtte på det de selv synes er viktig. Det viktigste med disse er den systematiske tilbakemeldingen til behandleren om hvordan brukeren opplever samarbeidet. I tillegg har vi tre prosjekt der brukerne intervjues: et kvalitativt forskningsprosjekt, en brukerundersøkelse og KBTs bruker-spør-bruker- undersøkelse.

Pasient- og pårørendeerfaringer

-Erfaringskonsulent Anne Blindheim kommer videre til å snakke med brukere og pårørende, både i ordinære og medikamentfrie forløp, og undersøke blant annet deres opplevelse av brukermedvirkning og autonomi, hvilken informasjon de har mottatt, og hvordan de opplever samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Hun undersøker også hvilke erfaringer de har med medikamentfrie forløp, og om dette er noe de har ønsket. Ta gjerne kontakt med Anne dersom dette er deg, og du bor i Bergensområdet. Tilbakemeldingene vil i første omgang brukes til å forbedre behandlingstilbudet. Vi sender også månedlige oppdatereringer fra medikamentfri-prosjektet i et eget nyhetsbrev, sier Øvernes avslutningsvis.

Vite mer?

-Hva skal du gjøre dersom du som leser dette vil prøve dette tilbudet?

-Ta kontakt med ditt lokale DPS: https://helse-bergen.no/kontakt-oss

Mer informasjon finnes på nettsiden: https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/medikamentfritt-behandlingstilbod

Kontakt: medikamentfri@helse-bergen.no

Faglig forsvarlighet ved legemiddelfrie behandlingstilbud

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.