Hjem > Nyheter > Ny metode og nye problemer

Ny metode og nye problemer

Den 24. august bød Nasjonalt senter for erfaringskompetanse brukerorganisasjoner og de regionale brukerstyrte sentrene med flere inn til et innspillmøte, for å få en oversikt over hvilke kunnskapshull de mente var de aller viktigste på feltet psykisk helse og rus. Nå er alle innspillene samlet inn og systematisert.

LYTT TIL BRUKERNE: Hvis ikke brukerne skal bli lyttet til; hvem skal da stå i spissen for å forbedre tjenestene i retning av mindre tvang og medisinbruk, spør Hilde Hem (FOTO: Birgitte Finne Høifødt)

Daglig leder Hilde Hem forteller hvorfor senteret tok dette skrittet:

– Vi ønsket gode råd om på hvilke konkrete områder det mangler systematisert kunnskap om brukeres og pårørendes erfaringer. Vi ønsket å få hjelp til å identifisere og bekrefte kunnskapshull sett i brukeres og pårørendes perspektiv.

Hvorfor var det organisasjonene og RBS-ene dere inviterte?
-Fordi de er sentrale aktører med et stort kontaktnett av brukere og pårørende. Senteret er rett og slett avhengig av å stå i jevnlig kontakt med de som lytter til brukeres og pårørendes stemmer på en annen måte enn vi gjør det.

Hvordan organiserte dere dagen?
– Vi prøvde ut en ny måte for å avdekke aktuelle problemstillinger. Alle deltakerne fikk komme med korte, konsise innlegg på fem minutter. Dette har vi aldri gjort tidligere, derfor tenkte vi det var verd å forsøke som en metode for innhenting av problemstillinger.

Kort, men demokratisk

Er ikke fem minutter veldig kort?
– Jo. Og i mange sammenhenger altfor kort tid. Men med en spisset bestilling fra vår side, var vår tanke at det viktigste likevel kunne komme frem. Hvis vi skreller bort alle overflødige ord og konsentrerer oss om å formidle det aller viktigste, kan kort tid i noen sammenhenger hjelpe oss til å være presise om det vi synes er aller viktigst å fokusere på. I tillegg handlet dette om en demokratisk måte å sikre at alle fikk like stor plass. Og det var 35 som ble invitert inn, og 10 som kom. Så dette handlet også om å få kabalen til å gå opp.

Er dette en vanlig metode på senteret?
-Hehe… nei. Vi har nok snarere tradisjon for å gi prosesser god tid. Og tid er ofte en viktig faktor for å få et godt resultat. Men ikke alltid, og ikke nødvendigvis.

Hvorfor prøvde dere noe nytt?
-Fordi vi ikke ønsker å gro fast i gjentagende mønstre, men ønsker å våge å ta ulike verktøy og metoder i bruk i vår søken etter kunnskap fra brukere og pårørende. Vi har hatt mange og ulike former for å treffe de ulike brukerorganisasjonene før. Denne gangen ville vi prøve noe helt nytt.

Gode tilbakemeldinger

Var det noen som var kritiske til denne metoden?
-Nei, ikke som vi er kjent med. Og vi har evaluert dagen i ettertid, blant deltakerne. Tilbakemeldingene er i hovedsak gode, at det var interessant og nyttig med speedinnlegg. Vi fikk tilbakemeldinger på at dagen var godt ledet. Men noen savnet mer tid til innlegget sitt, og gjerne gruppemøter etter innspillene for å snakke videre om momentene som kom frem. Men vi hadde en veldig god diskusjon med til dels ulike synspunkter på metoden på senteret i forkant, og forsøkte å se for oss begrensningene ved denne metoden, før selve dagen.

Hvilke kunnskapshull ble løftet opp denne dagen?
-Det var flere tema enn konkrete problemstillinger. Temaene varierte fra mer forskning på medisinfrie behandlingstilbud, pårørendes behov for bedre tjenester, ønsket om å kartlegge barns behov i pårørenderollen, konsekvenser av langvarig bruk av antipsykotika, behov for mer kunnskap om forbindelsen mellom kosthold og psykisk helse, seksualitet og psykisk helse og psykisk helse blant minoritetsbefolkningen. De konkrete problemstillingene var slike som eventuelle organiske skader ved å gå ubehandlet med psykose eller effekten av frivillig tvangsbehandling av rusmisbrukere (§10.4). Ikke alt som kom frem denne dagen er reelle kunnskapshull, og vår rolle har da i ettertid vært å også gi deltagerne tips til hvor de kan finne kunnskap der de opplever manglende kunnskap. I tillegg kom flere med behovet for å løfte frem eksisterende kunnskap.

Laget en oversikt

Var det kunnskapshull som overrasket deg?
-Egentlig ikke, jeg opplevde heller en bekreftelse av inntrykk over tid. Men også det er nyttig for oss, å vite at vi følger ganske godt med og holder oss orientert.

Hva slags tilbakemeldinger får de som deltok på dagen?
– Vi har utarbeidet en grundig oversikt over store og små kunnskapshull som kom inn. Dette skjemaet, samt forslag til en litteraturliste, sendes til alle deltagerne i disse dager. Vi gir tips om eksisterende forskning og annen kunnskap som allerede finnes på tematikk som ble spilt inn på møtet.

Takker for innspillene

Nå har dere samlet inn og systematisert kunnskapsbehovene til de som kom denne dagen. Hvordan vil dere forholde dere til innspillene fremover?
– Vi takker for innspillene og tar dem med oss inn i vårt videre arbeid med å samle inn kunnskap fra brukere og pårørende. I tillegg ønsket flere at allerede eksisterende kunnskap ble synliggjort og formidlet av oss. Dette blir også en viktig oppgave for oss i tiden fremover.

Hvilke hull vil prioriteres på senteret fremover?
-Flere spilte inn behovet for å løfte temaet pårørende. Det vil bli en satsing fra oss på pårørende og familieperspektivet i 2017, med Toppmøte, et magasin og nettsaker om pårørende. Erfaringskonsulentene var også oppe som et tema, og der vil vi ha nye resultater innen utgangen av 2016, på et forskningsprosjekt om brukernes møte med erfaringskonsulentene. Andre av innspillene innebærer store tema der det vil være behov for mange ulike forskningsprosjekter som er langt utenfor våre rammer. Andre innspill igjen vil vi vurdere i form av konkrete prosjekter i vår handlingsplan for 2017 og årene fremover. Det vi kan si allerede i dag er at vi vil fortsette å jobbe temabasert, og at vi vil ha et særlig fokus på de stemmene som ellers ikke kommer så lett frem. Det at vi fra oktober i år har fått en forsker på senteret, gir oss også noen nye muligheter for videre kunnskapsutvikling i eget hus.

Dokumenter
Litteraturtips

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.