Hjem > Nyheter > Møteplass – et lærested for både fagfolk og pårørende

Møteplass – et lærested for både fagfolk og pårørende

Møteplass er et gratis tilbud til pårørende og skal fungere som et lærested for både dem og for fagfolk. Skien er blant stedene i landet som arrangerer Møteplass for pårørende til mennesker med ruslidelser.

-Det at fagfolk tilkjennegir at også de kan ha pårørendeerfaringer kan normalisere vanskene og vise at fagfolk også er mennesker som opplever vansker, sier møteplasskoordinator i Skien, Wenche Trovatn Ellefsen.

Møteplass er for ulike grupper pårørende, som foreldre, søsken eller partnere til personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Alle som definerer seg som pårørende er velkomne.

En læringsprosess begge veier

Møteplass skal være et møtested og tilrettelegge for dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap mellom pårørende og fagpersoner. Det er de pårørendes situasjon som står i fokus. Et mål med erfaringsutvekslingen mellom pårørende og fagfolk er at hjelpeapparatet skal settes i stand til å tilby best mulige tjenester til pårørende. Fagfolk skal lære, reflektere og forbedre praksis med utgangspunkt i den erfaringsbaserte kunnskapen som de pårørende deler.

Tema

Hver møteplass-samling har et tema som er særlig aktuelt for de pårørende. Eksempel på tema kan være håp, taushetsplikt, hvordan hjelpeapparatet kan forberede pårørende på tiden etter at den rusavhengige har vært i behandling, hvordan hjelpeapparatet kan bidra til at hele familien ivaretas eller hvordan leve med en rusavhengig.

 

Tilbud flere steder i landet

Konseptet møteplass er utviklet av Pårørendekompetanse, men Voksne for barn (Vfb) har nå tatt over hovedansvaret for det landsomfattende tilbudet. Tilbudet finnes bl.a. i Drammen, Ålesund, Trondheim, Nittedal, Larvik, Hamar og i Harstad. «Pårørende møteplass» i Harstad har fått positive tilbakemeldinger. (http://www.harstad.kommune.no/samhandlingsprisen-2016.5932907.html )

Erfaringsdeling og samtale

I Skien, i regi av Borgestadklinikken, arrangeres det denne våren igjen møteplass. Pårørende til rusavhengige og fagfolk fra klinikken og kommunen samles til 4 kveldssamlinger hver vår og høst. Samlingene varer i ca. 2.5 time og styres av en møteleder og en co-leder. Kvelden innledes med et bidrag fra en pårørende og så et innlegg fra en fagperson. Fra hvert sitt perspektiv snakker de om hvordan det aktuelle temaet berører dem. Deretter er det dialog i gruppen. Møteplassene har en referent som skal fange opp viktige momenter fra samtalen å bringe disse videre til tjenestene.

Mye å lære av pårørende

Wenche Trovatn Ellefsen er psykiatrisk sykepleier, møteplasskoordinator og møteleder i Skien. Hun har jobbet med mennesker med ruslidelse og pårørende i over 25 år, og har egenerfaring med å være søster til en rusavhengig. Wenche mener det er mye å lære av de pårørende og mye tjenestene kan bli bedre på i samarbeidet med de pårørende.

-Hva kan bli bedre?

-Vi har fortsatt en vei å gå med tanke på å involvere pårørende mer i behandlingen. Pårørende går fortsatt for lenge og strever med sitt før de blir sett og eventuelt selv søker hjelp. Ofte har de utviklet betydelige helseplager og er svært nedkjørt før de får kontakt med hjelpeinstansene. Pårørende trenger ikke delta i alt som skjer i behandlingen, men det skal overraskende lite informasjon og samtale til før pårørende bedre forstår hva som skjer, blir beroliget og samspillet der hjemme kan bli mer understøttende til behandlingsprosessen.

Kunnskap bringes tilbake til tjenestene

– Hvordan oppleves det som fagperson å være med på møteplass?

– Det er verdifullt og lærerikt. Vi som fagfolk lærer mye som vi kan ta med tilbake til kollegaer og de enheter vi jobber i for å bedre vår praksis. Vi ønsker at flest mulig av de ansatte i klinikken skal være innom møteplass for å lære.

Det oppleves bra at det også er rom for at fagfolk kan si at de opplever ting som vanskelig og at det kan være utfordrende å møte pårørende.

Dobbeltkompetanse

– Du forteller at du har egenerfaring som pårørende. Hvilken betydning tror du denne dobbeltkompetansen har og hvordan bruker du denne kompetansen?

-Møteplasskonseptet fremhever betydningen av at fagfolk skal være tydelige på sine eventuelle egenerfaringer som pårørende, sier Trovatn Ellefsen. -Det at fagfolk tilkjennegir at også de kan ha pårørendeerfaringer kan normalisere vanskene og vise at fagfolk også er mennesker som opplever vansker.

Pårørendes tilbakemeldinger

-Hvilke tilbakemeldinger til tjenestene er det pårørende oftest kommer med?

-De ønsker å bli involvert i den rusavhengiges behandling og tiltak så tidlig som mulig. De ønsker å bli sett av helsepersonellet. De ønsker å få en «verktøykasse» til hjelp for å håndtere de vanskelige situasjoner de står i.

Hva må skje fremover?

-Hva er det viktigste som må skje fremover for at samarbeidet med pårørende og tjenestene til pårørende skal bli bedre?

-Pårørende må ansees som en ressurs, selv om det finnes unntak. Når den pårørende eller den rusavhengige kommer i behandling, bør det tilstrebes at familien blir involvert. Da øker sjansen for å lykkes med behandlingen og ivareta de ulike familiemedlemmer som er berørt.

Pårørendeguide

Tilknyttet møteplass-tilbudet i Skien er også Pårørendeguide Rigmor Otervik:

-Hva er en pårørendeguide?

-Jeg er en ulønnet frivillig støtteperson og en kontaktperson også utenom møteplass. En ekstra ressurs som med bakgrunn i min egenerfaring lytter og støtter den pårørende. Jeg kan også bistå pårørende i å finne frem i den labyrinten hjelpesystemet er – et uoversiktlig system som gjør mange pårørende frustrerte. Jeg kan være med på NAV, til fastlege osv. I forbindelse med møteplass er jeg tilgjengelig i pausen og etterpå, og deltagerne kan også ringe meg utenom samlingen om de trenger noe å snakke med.

Hjelper hverandre

-Du har selv vært på møteplass som pårørende, før du ble pårørendeguide, hvordan var det?

-For meg ble det et veiskille. Som pårørende til en rusavhengig ble jeg ensom, forblindet i min egen elendige livssituasjon. Jeg hadde snakket med venner, men det var på møteplass jeg for første gang snakket med mange andre pårørende og fagfolk om situasjonen. Jeg følte jeg kunne snakke fritt uten å bli utlevert. Det åpnet øynene mine, jeg begynte å tenke annerledes.

-Vil du anbefale møteplass for andre?

-Ja, dette er nyttig for de fleste pårørende.

En positiv utvikling

-Hva er det viktigste som må skje fremover for at samarbeidet med pårørende og tjenestene til pårørende skal bli bedre mener du?

– Det må jobbes mot økt åpenhet omkring rusproblematikk generelt i samfunnet. Det pårørende har å si må vektlegges. Det trengs en åpnere dialog mellom pårørende og institusjonene, slik at pårørende gis mer innsikt i hva som skjer når den de er pårørende til får hjelp. Pårørende trenger å vite hva familiemedlemmet som har vært i behandling har av utfordringer, og av strategier og hjelpetiltak å støtte seg på, når vedkommende skrives ut fra behandling. Pårørende kan bli overrasket over alle utfordringene som oppstår i tiden etter utskrivelse. En tid som kan være svært krevende, og det kan ta minst 1-2 år før en rusfri tilværelse er etablert og automatisert. Det kreves endring av alle berørte, avslutter Otervik.

Kontaktinformasjon

Voksne for barn (Vfb) jobber for å utvide tilbudet om Møteplass i Norge. De som ønsker å starte et slikt tilbud kan ta kontakt med fagkoordinator Merete Toft. Om du ønsker å delta på Møteplass kan du også kontakte Vfb for å finne ut om tilbudet finnes i nærheten av deg. Tilbudet annonseres vanligvis lokalt gjennom ulike kanaler som lokalpresse, brosjyrer og facebook. Se for øvrig oversikt over lokale hjelpetilbud for pårørende på http://www.parorendesenteret.no/kontakt#kart

Relatert informasjon

Voksne for barns sider om og for pårørende: http://www.vfb.no/no/?template=multiSearch&query=M%C3%B8teplass+p%C3%A5r%C3%B8rende

Nettside for pårørende: http://erfaringskompetanse.no/nyheter/nytt-nettsted-parorende/

Informasjon om Pårørendeguide: http://www.vfb.no/no/engasjer_deg/frivillighet/parorendeguide/Bruk+egen+erfaring.b7C_wlnUZT.ips

Helse Norge har en side med kort og oversiktlig informasjon om pårørendes rettigheter og muligheter for hjelp https://helsenorge.no/parorende. Helsestasjon, skolehelsetjenesten, fastlege og Familievernkontorene utgjør førstelinjen i hele Norge for pårørende og familier som har vansker.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.