Hjem > Brukermedvirkning > Nytt studietilbud i likepersonsarbeid

Nytt studietilbud i likepersonsarbeid

Universitetet i Agder (UiA) er på banen med nytt tilbud til de som ønsker å lære mer om kunnskapsbasert praksis og erfaringskunnskapens betydning i likepersonsarbeidet.

Universitetet i Agder med nytt studietilbud i likepersonsarbeid. (Foto: UiA)

– Ideen bak studiet som går over to semestre (til sammen 10 studiepoeng), er et ønske om å bidra til en større anerkjennelse av erfaringskunnskapens betydning og sette den inn i en akademisk kontekst, på lik linje med den praktiske og den teoretiske kunnskapen. Det sier prosjektleder Frank Oterholt ved Institutt for helse– og sykepleievitenskap ved UiA.

Frank Oterholt er prosjektleder ved Institutt for helse– og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.

Går ikke organisasjoner i næringen

– Det er i dag et økende fokus på å framsnakke og anerkjenne erfaringskunnskapens betydning i utviklingen av gode tjenester. Fra politisk hold, fra tjenestene og fra brukerorganisasjonenes side understrekes dette. Betydningen av et brukerbasert og mer sosialt orientert kunnskapsgrunnlag har i mange år blitt fremholdt i politiske føringer, gjennom forskning og i fagfeltet.

– Flere lever med langvarige og kroniske lidelser. Å bli kronisk syk innebærer ofte et liv i nært samspill med tjenestene. Selv om mange feiler det samme, er den individuelle historien av stor betydning.

– Vi understreker at vi ikke vil å gå de enkelte organisasjonene som driver «diagnosespesifikt» likepersonsarbeid i næringen. Vårt studietilbud er diagnoseuavhengig og handler i større grad om å skolere folk på et bredere grunnlag.

Brukerperspektiv sikret

Kim Fangen er opprinnelig skuespiller, men har de siste 14-15 årene vært involvert som konsulent i brukermedvirkningsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerperspektivet i oppbyggingen av tilbudet?

– Ansvaret for utviklingen av studietilbudet har ligget hos Kim Fangen (bildet) og undertegnede. Kim er fagperson med erfaringskompetanse tilknyttet Universitetet i Agder i et 20 prosent engasjement. I planleggingen har vi møtt mange flotte personer med brukererfaringer (brukerutvalg, brukerråd, recoverynettverk og brukerorganisasjoner).

– I tillegg har vi møtt ansatte i utdanningene og fagpersoner i tjenestene. Vi ble også før koronakrisen invitert til Helsedirektoratet for å fortelle om tilbudet. Utgangspunktet for dette tilbudet er fundamentert i et brukerperspektiv og har som mål å styrke erfaringskunnskapen- og kompetansen på alle nivåer. At studiet også henvender seg til helse- og utdanning er i seg selv med på å bekrefte dette.

Kim Fangen om tilbudet

Kim Fangen er opprinnelig skuespiller, men har de siste 14-15 årene vært involvert som konsulent i brukermedvirkningsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Han har vært tilknyttet flere pasientorganisasjoner og var nestleder i brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus (OUS). I dag er han blant annet fast deltidsansatt ved SSHF Kristiansand hvor han primært arbeider ved brukerstyrt poliklinikk (HIV og ME), og har nå altså et prosjektengasjement ved UiA for å bidra til etablering og gjennomføring av dette studiet.

– Hva er dine tanker om at UiA nå starter opp dette utdanningstilbudet?

– Jeg er veldig takknemlig for at UiA har tatt dette initiativet! Hvis vi skal komme videre med det brukerrettede arbeidet og forløse de ressurser som ligger der, trenger vi ulike tilnærmingsformer. Vi må finne en naturlig plass for den erfaringsbaserte kunnskapen og styrke dialogen mellom fagpersoner og brukere av helsetjenestene.

– Det skjer mye bra, det er mange gode tiltak, men fortsatt er vi ikke en integrert del av systemet. Jeg tror (og håper) at dette utdanningstilbudet kan være et viktig bidrag i dette arbeidet!

Uavhengig av diagnose

– Tilbake til Frank Oterholt – hva skiller deres tilbud fra andre det er naturlig å sammenligne med?

– Den største forskjellen er kanskje at dette er diagnoseuavhengig. Samtaler og drøftinger med personer med erfaringskompetanse bekrefter vår antakelsen om at mye er felles utfordringer. Vi ønsker dialog med alle som er involvert i utdanning og kursing av brukere av helsetjenester (pasienter og pårørende), helsearbeidere, forskere og flere til. Vi har oppfordret til en nasjonal kartlegging og samarbeid med alle.

– Fra et brukerperspektiv er det imperativt at alt som skjer innen dette feltet er i dialog og at vi har en felles forståelse – uavhengig av hvilket nivå vi opererer på og hvilke metoder vi benytter.  Det skjer mye bra mange steder som ikke fanges opp fordi man mangler en felles struktur. Dette studiet vil ikke finne alle løsninger eller gi alle svar, men vil være et viktig bidrag.

Styrke brukerrollen

– Hva vinner brukerne på at brukerperspektivet blir profesjonalisert?

– Studiet er ikke ensbetydende med en profesjonalisering av brukerrollen, men et viktig tilskudd i arbeidet med å finne en plass for erfaringskunnskapen i ulike settinger. I dag er ønske og vilje politisk og i deler av helsevesenet om gjøre brukerne til en del av behandlingsteamet, men det finnes ikke systemer som ivaretar dette. Studiet vil være et ledd i kvalitetssikringen og styrkingen av brukerrollen.

– Hva taper vi på profesjonaliseringen av brukerperspektivet?

– Ingen ting!

– Hvor går grensen mellom fagkunnskap og erfaringskunnskap?

– Her vil jeg svare kort: Erfaringskunnskap er fagkunnskap!

Anerkjennelse

– Hva er ditt viktigste mål for dette nye tilbudet?

– For å sitere den greske filosof Aristoteles, så pekte han på at virkeligheten er dynamisk og i kontinuerlig forandring. Det både historien og vår samtid viser, er at vi har behov for, og trenger, et mangfoldig og bredt kunnskapsgrunnlag. Han peker videre på tre grunnleggende former for kunnskap: Erfaringskunnskap, praktisk kunnskap, og teoretisk kunnskap. Aristoteles var opptatt av at kunnskapsformene var likeverdige. 

– Til sist er det et mål å anerkjenne erfaringskunnskapens betydningen i utviklingen av gode tjenester!

Målgruppen for studiet er personer som arbeider i frivillig arbeid i samarbeid med organisasjoner, erfaringsmedarbeidere, fagpersoner som arbeider i tjenestene og ansatte i profesjonsutdanningene.

MER OM: Likepersonsarbeid – fra nettsiden til Universitetet i Agder

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.