Hjem > Brukermedvirkning > Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning

Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning

Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».

-Ikke vent på en manual eller modell, sier Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet og medforsker Mette Haaland-Øverby fra NK LMH.

Prosjektet vil se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming, og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper: Eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. De vil også undersøke hvordan de ulike brukergruppene opplever at brukermedvirkningen er ivaretatt.

-En viktig del av prosjektet er å involvere personer med brukererfaring i prosjektet, forteller Askheim. -Det er rekruttert 7 personer med brukererfaring som medforskere fra 4 ulike organisasjoner. Disse har deltatt aktivt i utforming av intervjuguider, som intervjuere i fokusgruppeintervjuene og i analyse og formidling fra prosjektet.
Sett av tid og ressurser

Askheim utdyper hva han legger i brukermedvirkning i forskning:

-Skal det være reell medvirkning må det bety at medforskerne rekruttert fra brukermiljøer gis mulighet for å få reell innflytelse i prosjektene. Vi har gjort en egen undersøkelse om erfaringene med samarbeidet mellom forskerne og medforskerne i prosjektet, der det fremkom at både medforskerne og forskerne mente medforskerne hadde hatt innflytelse gjennom å utvikle intervjuguide og ved å delta i intervjuene.

-Vet du om brukerne du samarbeider med har den samme forståelsen av brukermedvirkning i forskning?

-Jeg tror og håper det. Svarene fra undersøkelsen om samarbeidet vårt bekrefter i hovedsak også dette.

-Hva har vært suksessfaktorene for god brukermedvirkning i prosjektet?

-Å sette av tid og ressurser til samarbeidet i planleggingsfasen. Samt å avklare forventninger til hva medforskerne skal bidra med.

-Hva er de største utfordringene for å få til best mulig brukermedvirkning?

-Tid og ressurser. Dette gjelder også avlønning av medforskerne.

Utfordringer

-På hvilke områder kan brukermedvirkning være problematisk?

-Vi har opplevd at det kan være en utfordring å få involvert medforskerne like aktivt i analyseprosessen som i intervjuprosessen. Her fungerte medforskerne mer som kommentatorer til analysene foretatt av forskerne. Dette skyldes både at det er et omfattende arbeid å analysere dataene, men også at det tok lang tid fra datainnsamlingen var avsluttet til dataene ble analysert på samling med medforskerne. Enkelte ganger kan medforskerne ha oppfatninger (i dette tilfelle om brukermedvirkning) som de har opparbeidet seg gjennom f.eks. erfaringer fra interessepolitisk arbeid og som de tar med seg inn i forskningsprosjektet. De kan da gå litt ut av forskerrollen. Ut fra sin bakgrunn er de opptatt av å tydeliggjøre at prosjektet skal vise manglene ved brukermedvirkningen slik de opplever den fungerer i tjenestene slik at det kan gi grunnlag for endringer.

-Har du noen tips til andre som vil øke brukermedvirkningen i sin forskning?

-Det er viktig å involvere brukerne tidlig i prosjektene, i utformingen av det.

Drar nytte av ulikheten

Medforsker Mette Haaland-Øverby mener brukermedvirkning i forskning handler om å inkludere erfaringskunnskap og brukerperspektivet som en del av et tverrfaglig samarbeid. -I forskningsprosjektet har vi felles mål og jobber med problemstillinger og oppgaver knyttet til forskningsspørsmålene, men drar nytte av at vi er ulike og ser med ulike briller.

-Opplever du at forskerne har den samme forståelsen av brukermedvirkning i forskning som deg?

-Jeg tror ikke forståelsen av brukermedvirkning i forskning henger sammen med rollen som forsker eller medforsker. Kanskje har alle vi som deltar i prosjektet ulike forståelser av det. Det handler om hvilke forventninger hver enkelt har til samarbeidet og vår forforståelse.

-Hvilken innflytelse opplever du å ha på prosjektet?

-Innflytelsen handler først og fremst om at forskerne drar nytte av medforskernes perspektiver, kompetanse og representativitet i forskningsprosjektet, i tillegg til at vi har bidratt i de konkrete forskningsoppgavene som nevnt innledningsvis.

Tydelige rammer

-Hvordan kan prosjektledelsen legge til rette for brukermedvirkning?

-For det første ha klart for seg hensikten med brukermedvirkning i dette prosjektet. Hva er begrunnelsen, hva er målet, i hvilke faser er det viktigst og hvor stor grad av medvirkning er aktuelt? Prosjektledelsen må tenke gjennom medforskernes rolle og avklare forventninger til tidsbruk, type deltagelse, medforfatterskap, honorar etc. Gjennomtenkt rekruttering er også viktig. Representativitet er viktig for noen, mens motivasjon og interesse for temaet og tidligere samarbeidserfaring også kan være avgjørende for fruktbar medvirkning i forskning.

-På hvilke områder kan brukermedvirkning være problematisk?

-Samarbeid og kommunikasjon kan være utfordrende i seg selv. Dessuten kan det at vi ikke har rutiner for rekruttering og avlønning, ressurser og publiseringshastverk virke som barrierer for medvirkning. Medforskernes oppgaver kan kreve dypdykk og konsentrasjon og prosjekter kan kreve at man setter seg inn i og holder seg oppdatert om komplekse forhold og store felt. Å komme innom nå og da kan gjøre det utfordrende å bidra på en meningsfull måte. Kontinuitet og god kommunikasjon fremmer eierskap til prosjektet og det tror jeg er viktig.

Ikke vent!

-Til slutt: Har du noen tips til andre som vil øke graden av brukermedvirkningen i forskning?

-Ikke vent på en manual eller modell, tenk hensikt og gjennomføring og bruk egne nettverk. Synliggjør samarbeidet og rollene til deltakerne når forskningen skal formidles. Mange spennende samarbeid er i gang. Nå trengs det fokus på hva slags samarbeid som fremmer og hemmer nytten av brukermedvirkning, og hva medvirkning betyr for resultatet. Brukermedvirkning i forskning er å anbefale, avslutter Haaland- Øverby.

Vil du vite mer om prosjektet? Kontakt Askheim: ole-petter.askheim@inn.no

Les mer om våre saker i serien «Om brukermedvirkning»

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.