Hjem > Brukermedvirkning > Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen

Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen

Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.

Erfaringskonsulent Vestheim jobber for bedre tjenester i Helse Bergen.

Brukermedvirkning på tjenestenivå

-Vestheim, hva legger du i «brukermedvirkning på systemnivå»?

-«Brukermedvirkning på systemnivå» er den formelle medvirkningskanalen i Helse Bergen. Den består av «Brukarutvalet» og «Ungdomsrådet» som har representanter fra ulike brukerorganisasjoner. Disse organene har ansvaret for det vi kan kalle for overordnede planer og problemstillinger. Erfaringspanelet jobber med saker knyttet til tjenesteutvikling der klinikkene har behov for direkte tilbakemelding fra pårørende og pasienter med egenerfaring. Det betyr at brukernes stemme blir tilgjengelig for de som leder det daglige arbeidet i divisjonen. Våre erfaringer med systemet kan bidra til endringer og utvikling av tjenestene. Vi ønsker å være en samarbeidspart for bedre tjenester, og vi kan samlet tilby en «erfaringspool» med ulike erfaringer til ulike formål.

-Opplever du at deltagerne i erfaringspanelet har lik forståelse av hva brukermedvirkning er?

-Ja, min opplevelse er at vi har en felles forståelse av hva våre oppgaver og hva vår rolle er. Vi opplever å bli lyttet til, at vi har stor innflytelse og vi blir inkludert i mye. Noe ganger også i saker vi tenker vi ikke har kunnskap om, og de henvendelsene sier vi da «nei takk» til. Vi erfarer også at vi får gjennomslag for mange av de forslag vi bringer inn til divisjonen.

-Opplever du at fagfolk og klinikkene har samme forståelse av brukermedvirkning som dere i panelet?

-Litt varierende. Noen fagpersoner kan være noe skeptisk til om vi i panelet har nok kunnskap og er reflekterte nok rundt våre egenerfaringer til å gi de råd vi kommer med. Men det er et fåtall av fagpersoner som gir uttrykk for det. Jeg synes forøvrig det er veldig greit at panelet får ulike tilbakemeldinger, det medfører også bevissthet hos panelets deltagere på eget bidrag og funksjon.

-Du forteller at erfaringspanelet fungerer godt, hva fungerer godt og hvorfor?

-Panelet er ønsket i divisjonen. Initiativet til opprettelsen av panelet kom fra ledelsen og vi blir betydelig involvert i mange endrings- og utviklingsprosesser i klinikkene. Hver især i panelet har en stemme og blir hørt i møtene. Deltagerne besitter ulik kompetanse og alle er dyktige, engasjerte og involverte medlemmer.

-Hva er utfordringer for panelet?

-Vi kan bli for sent involvert. I noen saker skulle vi gjerne fått mulighet til å gi innspill på ulike saker tidligere. Vi kan også oppleve å ha for liten tid til å drøfte ulike saker.

-Har du råd til andre som ønsker å øke brukermedvirkningen i sitt system?

-Lær gjerne av hvordan vi jobber i Bergen og ikke minst da av hvordan vi vektlegger samarbeid med DPS og brukerutvalget i Helse Bergen og kommunen.

Løpende kontakt med pasienter og pårørende

-Hva legger du i brukermedvirkning på systemnivå, Instefjord?

-Det er den formelle kanalen for brukermedvirkning i helseforetakene. Divisjonen samarbeider godt med disse nevnte utvalgene som blant annet har representanter i styringsgrupper og planarbeid. Grunnen til at vi tok initiativ til å opprette erfaringspanelet – der for øvrig brukarutvalet er representert – er at vi savnet en mer løpende kontakt med pasienter og pårørende i spørsmål om det vi kan kalle for tjenesteutvikling. Eksempler på saker som er drøftet med erfaringspanelet er behovet for somatiske helsetjenester for pasienter i psykisk helsevern, hvordan få til bedre samarbeid mellom rus og psykisk helsevern og ikke minst innspill og råd når det gjelder redusert bruk av tvang.

-Opplever du at brukerne har lik forståelse som deg av brukermedvirkning på systemnivå?

-Det vil alltid være nyanser, men i hovedsak synes jeg vi er omforente om forståelsen av hva erfaringspanelet skal jobbe med. Men det er viktig å huske på at erfaringspanelet er en nyskaping og at det alltid tar litt tid – både for brukere og medarbeidere – å bli vant til nye måter å samarbeide på.

-Hva fungerer eventuelt bra med erfaringspanelet og hva er eventuelt utfordrende?

-Erfaringspanelet har etter relativt kort tid blitt et organ som det blir lyttet til. Det at panelet i løpet av et arbeidsår møter alle klinikklederne i divisjonen, gjør at brukerstemmen når inn i hele organisasjonen vår. Vi inviterer også medlemmer av erfaringspanelet til å holde innlegg på mange av våre fagsamlinger. Jeg vil også nevne at bredden i erfaringsgrunnlag – pasient/pårørende – gjør at innspillene fra erfaringspanelet blir gode. At fylkeslegen i Hordaland også har interesse av å møte erfaringspanelet, dokumenterer at vi er på rett vei. Men igjen: Vi er i støpeskjeen og jeg er ganske sikker på at vi har mye å gå på i forhold til å hente fram og integrere brukererfaringer i utviklings- og kvalitetsarbeid.

Brukermedvirkning nødvendig for tjenesteutvikling

-Hva er konsekvensene av god brukermedvirkning?

-Brukermedvirkning er helt nødvendig om vi skal utvikle tjenestetilbudet vårt i rett retning. Det er slutt på den tiden da enkeltpersoner klekket ut og satte i verk tiltak uten medvirkning – både fra brukere og medarbeidere.

-Kan brukermedvirkning være problematisk?

-Mitt utgangspunkt er at vi skal møtes for å diskutere saker på en åpenhjertig og grei måte. I de fleste sakene vil vi finne fram til bedre løsninger enn det vi så for oss før en aktuell problemstilling ble lagt på bordet. I tillegg er det slik at problemer ofte har sin årsak i at samarbeidspartene ikke forstår hverandre. Nettopp dette å forstå den andre er en viktig motivasjon for å møtes.

-Hvilke råd vil du gi til andre som ønsker å arbeide for mer brukermedvirkning på systemnivå?

-Jeg kan bare vise til at erfaringspanelet bidrar positivt i å utvikle tjenestetilbudet vårt, og at vi ikke ville vært foruten disse kritiske og konstruktive stemmene. Vi har funnet vår måte å få dette til på. Den kan sikkert fungere for andre også.

FAKTA: Erfaringspanelet har i oppgave å gi råd ut i fra brukeres og pårørendes perspektiv til divisjonen på ulike områder, eksempelvis på utforming av behandlingsforløp og hvordan koble forståelse og behandling av rus og psykisk helse tettere sammen. Panelet skal bidra til å identifisere områder i behandlingen som bør endres, og de skal spre håp. Divisjonen melder inn saker de ønsker panelets tanker om, og panelet kan sette saker på dagsorden som de mener er viktig. Videre tar panelet imot innspill fra brukerorganisasjonene og bringer dette videre til divisjonen. Panelet møtes hver 7. uke. Deltagerne i erfaringspanelet formidler sin erfaringsbaserte kunnskap om hvordan behandlingen kan oppleves, hva som er hjelpsomt og ikke, hvilke ønsker og behov brukere og pårørende kan ha. Videre samarbeider panelet med regionens seks DPS, med fylkeslegen, med bruker- og pårørendeorganisasjonene i området og med Brukerutvalget i Helse Bergen og kommunen. Deltagerne i erfaringspanelet holder foredrag og undervisning for både ansatte i divisjonen og på Høgskulen på Vestlandet, og deltar i ulike arbeids- og prosjektgrupper. Eksempel på sistnevnte er gruppene som arbeider med medisinfrie forløp og arbeid med reduksjon av tvang.

Les mer om panelet her: https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/erfaringspanel-psykisk-helse-og-rus

Les mer om våre saker i serien «Om brukermedvirkning»

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.