Hjem > Forskeren forklarer > Ønsker større tilgang til bil

Ønsker større tilgang til bil

Gunnhild Ruud Lindvig er Phd. kandidat og universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun har som en del av sin studie av hjelpsomme relasjoner i bofelleskap blitt klar over hvilken betydning tilgang til og bruk av bil kan ha.

Bildetekst: Gunnhild Ruud Lindvig er Phd. kandidat og universitetslektor ved Institutt for psykososial helse, UiA (Foto: privat)

-Hva er prosjektets innhold?

-Studien om bil i bofellesskap er del av et større prosjekt om hjelpsomme relasjoner i bofellesskap innen psykisk helse og rus. Sju beboere ble intervjuet om en ansatt de syntes var til god hjelp. Til sammen beskrev de ni ansatte. Disse ansatte ble så intervjuet i neste omgang. Altså ble ni hjelpsomme relasjoner beskrevet av de beboerne og de ansatte som utgjorde relasjonene.

Ingen av de intervjuede ble spurt direkte om noe som hadde med bil å gjøre. De ansatte ble spurt om det var noe de gjerne skulle gjort mer av, og beboerne ble spurt om det var noe de savnet. Det var først da vi leste gjennom intervjuene at det gikk opp for oss at et ønske om større tilgang på bil stod sentralt. Da fant vi også ut at flere ting de hadde snakket om i intervjuene kunne relateres til bilbruk.

Bilen som et godt sted for samvær

-Hva fant dere?

-Vi fant ut at beboere i bofellesskap har det samme ønske som folk flest når det gjelder å kunne bruke bil til butikk, legetime og lignende. De kunne ikke kjøre selv, og derfor ønsket de å kunne bli kjørt – eventuelt mot å betale litt for det. De ansatte ville gjerne ha muligheten til å ta beboere med på ting utenfor bofellesskapet, som konserter eller kafé. Både beboere og ansatte kunne kjenne på et behov for å bare «ta bilen» og kjøre vekk fra bofellesskapet når hverdagen der ble for tøff. Da kunne det være godt å bare komme seg bort, til hvor som helst, for å være et annet sted. Til slutt fant vi at bilen også i seg selv er et annet sted, hvor gode samtaler og et litt annerledes – men helt hverdagslig – samvær finner sted.

Et alminnelig ønske og behov

-Hvorfor er dette viktige funn?

-Det er viktige funn, fordi de minner oss om at både beboere og ansatte i bofellesskap er mennesker. Begge parter trenger å være sammen i andre omgivelser enn bofellesskapet for å oppleve hverandre som noe mer enn de er i de rollene de har der. Dessuten ga beboerne uttrykk for helt alminnelige ønsker om å komme seg ut og vekk – og å kunne bruke bil til butikk og timeavtaler som andre folk.

Funnene er også viktige som et innspill i faglige diskusjoner om recoverymål som selvstendighet og uavhengighet. I denne studien framstår kjøring som en recovery-orientert handling, selv om beboerne var avhengige av at en ansatt kjørte bilen.

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Vi fant ut at ingen har studert bilens betydning i bemannede bofellesskap før. I det hele tatt er det gjort lite forskning på bilbruk i psykisk helse- og rustjenester. Jeg tror ikke det finnes en eneste studie om disse tjenestene hvor bilbruk var et forhåndsbestemt fokus. Internasjonalt finnes det noe innen sosialt arbeid.

Samarbeid om forskningen og en veileder

-Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-I forskningsprosjektet som studien er en del av, har det vært en referansegruppe bestående av to tidligere beboere, en tidligere pårørende og to ansatte i bofellesskap. De bidro i utarbeidelsen av intervjuguider og i samtaler om foreløpige funn. Dessuten var de med å forfatte en veileder for praksisfeltet hvor funn fra hele prosjektet på hvordan være til god hjelp i et bofelleskap presenteres sammen med spørsmål til refleksjon. Veilederen finner du her: https://www.napha.no/multimedia/8995/Hjelpsomme-relasjoner-i-bofellesskap

Les artikkelen om Bofelleskap, bil og relasjoner (2020) her: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2020/03/bofellesskap_bil_og_relasjoner

Ved spørsmål om studien, kontakt: gunnhild.r.lindvig@uia.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.