Hjem > Forskeren forklarer > – Pasientenes erfaringer kan bidra til bedre selvmordsforebygging

– Pasientenes erfaringer kan bidra til bedre selvmordsforebygging

– Det blir for snevert å fokusere på at suicidalitet er knyttet til psykisk lidelse i individet. Pasientenes erfaringer viser at suicidalitet er relasjonell og påvirkes av interaksjonene de har med andre, sier forsker Julia Hagen.

Postdoktor Julia Hagen jobber ved Institutt for psykisk helse på NTNU og hun har blant annet forsket på pasienters erfaringer med den hjelpen de har mottatt i psykiatrisk avdeling etter at de har blitt innlagt som følge av selvmordsforsøk eller selvmordstanker. Forskningen har hun gjennomført sammen med professorene Heidi Hjelmeland og Birthe Loa Knizek ved samme institutt.

– Hva er prosjektets innhold?

– I tre prosjekter har vi utforsket pasienter/tidligere pasienters erfaringer med behandlingen og omsorgen de har mottatt mens de var innlagt i psykiatrisk avdeling som følge av selvmordsforsøk og/eller alvorlige selvmordstanker.

– Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– Pasientene/de tidligere pasientene fikk spørsmål om hvordan de hadde opplevd oppholdet i psykiatrisk avdeling, med særlig fokus på møtet med helsepersonell (sykepleier, lege, psykiater, psykolog). De fikk blant annet spørsmål om hva de opplevde som god hjelp, og om de kunne beskrive situasjoner hvor de hadde opplevd god kontakt/relasjon med en helsearbeider og god omsorg. De fikk også spørsmål om de kunne beskrive situasjoner hvor de hadde opplevd dårlig kontakt/relasjon med en helsearbeider og manglende omsorg.

– Hva fant dere?

– Pasientene/de tidligere pasientene beskrev både positive og negative erfaringer i møte med helsepersonell. De ga eksempler på gode møter, der de følte seg sett, hørt og forstått, som bidro til at de følte seg bedre. Noe av det aller viktigste for pasientene var å føle seg anerkjent og bekreftet som likeverdige og verdifulle personer. Det forutsatte en god kontakt/relasjon med fagpersonen, der pasienten kunne føle en form for samhørighet slik at de kunne føle seg trygge nok til å dele egne problemer og tanker om selvmord. Manglende tillit og trygghet i møte med fagfolk kunne derimot bidra til at pasienten holdt problemene og selvmordstankene for seg selv. Pasientene ga også eksempler på møter med fagfolk der de ikke opplevde å bli respektert, sett og hørt. Noen ganger følte de seg avfeid, avvist eller overlatt til seg selv. Slike negative erfaringer kunne bidra til økt fortvilelse og håpløshet, i verste fall selvskading og selvmordsforsøk. Fagfolks væremåte og interaksjon med pasienten hadde altså stor betydning for hvordan pasienten hadde det og hvordan de opplevde oppholdet i psykiatrisk avdeling.

– Pasientenes/de tidligere pasientenes erfaringer viser at suicidalitet er relasjonell og påvirkes av interaksjonene de har med andre, og det er et aspekt som får for lite oppmerksomhet i dag. Det er fremdeles mye fokus på at suicidalitet er knyttet til en psykisk lidelse i individet (med påfølgende medisinsk behandling), og det blir for snevert.

– Hvorfor er dette viktige funn?

– Funnene er viktig fordi pasientenes erfaringer viser at relasjonelle aspekter bør være førsteprioritet for helsepersonell som skal forsøke å hjelpe pasienter som sliter med suicidalitet. Og selv om det burde være en selvfølge med tanke på all den kunnskapen som finnes om hvor grunnleggende det viktig det er, så er det ikke en selvfølge i klinisk praksis. Det blir heller ikke lagt godt nok til rette for at fagfolk kan prioritere det. For eksempel så er pasientperspektivet og relasjonelle aspekter så og si fraværende i Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern som ble utgitt i 2008. Det håper jeg endres når retningslinjene nå skal revideres.

Les flere «Forskeren forklarer»:

– Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– Prosjektene viser at vi trenger enda mer kunnskap om hvordan pasienter erfarer suicidalitet, hvordan de har opplevd den psykiske helsehjelpen som tilbys og hva som er viktig for dem for at de skal få det bedre. Selvmordsforebygging i psykisk helsevern bør i større grad ta utgangspunkt i pasientenes perspektiv.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– Forskningen har tatt utgangspunkt i pasientenes egne erfaringer, men det er vi som forskere som er ansvarlig for tolkningene av de erfaringene og for resultatene. Fremtidige studier bør inkludere personer med brukererfaring i hele forskningsprosessen.

Dette innlegget er basert på et innlegg i Psykologtidsskriftet, som oppsummerer noe av det Hagen og kollegene har forsket på i 3 prosjekter.

En del av dette arbeidet utgjør også en del av Julia Hagens doktorgradsavhandling, som ble fullført i 2018.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.