Hjem > Nyheter > Pasienterfaringer med legemiddelfri behandling

Pasienterfaringer med legemiddelfri behandling

33 pasienter i legemiddelfri behandling har delt sine erfaringer med tilbudet i rapport fra Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).

33 pasienter i legemiddelfri behandling har delt sine erfaringer med tilbudet i KBTs rapport. (Illustrasjonsfoto: Styrk Fjærtoft)

Erfaringene er samlet i den nylig publiserte evalueringsrapporten «Legemiddelfri behandling – mitt liv, mitt valg!»

I 2016 fikk KBT i oppdrag å beskrive de såkalte legemiddelfrie tilbudene innen psykisk helsevern, og å evaluere dem ved å samle pasienters erfaringer. KBT har valgt kvalitative intervjuer og bruker spør bruker-metoden i dette arbeidet.

LES RAPPORTEN HER: Legemiddelfri behandling – mitt liv, mitt valg!

Pasientene som har deltatt i evalueringen har hatt ulike utfordringer, ulike tilbud, hatt ulik lengde på behandlingen og de er intervjuet på ulike tidspunkter i behandlingsforløpet.

Hvordan fungerer tilbudene?

Den nylig utgitte rapporten beskriver bakgrunnen for de legemiddelfrie tilbudene som helseforetakene i 2015 fikk i oppdrag å etablere etter påtrykk fra flere bruker- og pårørendeorganisasjoner som gikk sammen om Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp.

Hensikten med evalueringen har vært å innhente brukererfaringer om hvordan de legemiddelfrie behandlingstilbudene har fungert, vurdere dem ut fra et brukerperspektiv og komme med anbefalinger til forbedringer på bakgrunn av dette. Evalueringen skulle forsøke å gi myndighetene svar på hvordan deltakerne opplever at tilbudet dekker deres behov. Den skulle også gi tilbakemeldinger til hver behandlingsenhet slik at tilbudet kan justeres.

Tilbudene er lite kjent

KBT fant at mange av pasientene var fornøyde med den medisinfrie behandlingen. Aktiviteter, terapi, større ansvar og frihet i behandlingen ble blant annet trukket frem som positivt.

Noen fortalte at de var henvist til legemiddelfritt tilbud uten å vite at det var det de var henvist til. Andre erfarte at det var vanskelig å få legemiddelfri behandling når de ønsket det, at de måtte kjempe for å få henvisning til et slikt tilbud. Pasientenes manglende informasjon om tilbudene og sine rettigheter, samt manglende kunnskap og skepsis i helsevesenet, medførte at pasientenes mulighet til å velge behandlingstilbud selv har vært begrenset eller fraværende.

Ulike tilbud i ulike regioner

De fire helseregionene har løst kravet om å tilby legemiddelfri behandling på ulike måter. Noen har opprettet egne enheter, andre har integrert denne behandlingen i eksisterende tilbud. KBT oppsummerer med at pasientene som fikk tilbud om legemiddelfri behandling i egne enheter, opplevde tilbudet mer helhetlig og at det var tydeligere hvilken behandlingsstrategi som var lagt til grunn, enn de som fikk behandling i de integrerte tilbudene.

I rapporten beskrives også pasientenes bakgrunn for å søke et legemiddelfritt tilbud, og deres forventninger til tilbudet. For de fleste var det noe uklart hva et legemiddelfritt tilbud skulle innebære, utover lite fokus på medisiner. Flertallet av pasientene ønsket å redusere, bytte eller slutte med medisiner grunnet en rekke negative bivirkninger av medisinbruken.

Legemiddelfri behandling kan imidlertid være et misvisende begrep, skrives det, da pasientene ikke var opptatt av at tilbudet skulle være helt medisinfritt, men at hovedstrategien skulle være å mestre psykiske vansker uten eller med minst mulig bruk av medisiner.

Videre beskriver rapporten pasientenes erfaringer og refleksjoner med hjelp til å trappe ned på medisiner, poliklinisk tilbud versus innleggelse, personalets rolle, behov for oppfølging, brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og andre hjelpetjenester, og tvang.

Anbefalinger

På bakgrunn av pasientenes erfaringer anbefaler KBT i den videre utviklingen av tilbudene å tilrettelegge for felleskap og gruppeaktiviteter. Videre at det gis bedre informasjon om tilbudene og at det sørges for en tydelig gjensidig forventningsavklaring i forkant av behandling, blant annet om tilbudet innebærer om medisinbruk er akseptabelt eller ikke, om det er hjelp til nedtrapping, og hva som tilbys av terapi og aktiviteter for øvrig.

Det er behov for bedre hjelp til medisinnedtrapping og bytte av medisiner i tilbudene, noen pasienter etterlyser økt kompetanse blant de ansatte på dette. Flere pasienter uttrykker et tydelig behov for bedre oppfølging etter behandling, at det blir en tøff overgang fra å være i et intensivt behandlingsopplegg til å reise hjem med lite eller ingen oppfølging. At de legemiddelfrie tilbudene organiseres i egne enheter, er også blant KBTs anbefalinger.

– Vi ser at det er en kulturendring på gang. Tilbudene trenger lenger tid til å utvikle seg, og vi håper rapporten kan være med på å underbygge en god utvikling av de medisinfrie tilbudene, sier Dagfinn Bjørgen til Helse Midt- Norge 11/12 2020.

LES OGSÅ: Medikamentfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern – en oppsummering

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.