Hjem > Nyheter > Slik ble kvaliteten i tjenestene vurdert før pakkeforløpene kom

Slik ble kvaliteten i tjenestene vurdert før pakkeforløpene kom

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus ble innført 1. januar. I forkant gjennomførte Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om kvaliteten på hjelpetjenestene.

Hilde Hestad Iversen i Folkehelseinstituttet. (Foto: Privat)

Undersøkelsen er en såkalt nullpunktsmåling, og er gjennomført at Folkehelseinstituttet på bestilling fra Helsedirektoratet. Forfatteren bak rapporten, seniorforsker og PhD ved Folkehelseinstituttet, Hilde Hestad Iversen, forklarer funnene som ble gjort.

– Hva er prosjektets innhold?

– Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende vektlegges. I denne undersøkelsen var målet å undersøke hvordan den norske befolkningen vurderte ulike forhold rundt helsetjenestetilbudet til pasienter i psykisk helsevern og rusbehandling før implementering av pakkeforløpene. Helsedirektoratet bestilte undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet.

– Dette er med andre ord en nullpunktmåling der det mest interessante er å følge oppfatningene over tid. Undersøkelsen ble gjennomført i GallupPanelet i august 2018. Antall svarere var 1.164. Det var kun mulig å svare på spørreundersøkelsen via internett. Resultatene ble vektet for kjønn, alder og geografi.

– Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– Temaer som ble vektlagt var kvaliteten på helsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling, vurderinger av tilgjengelighet, fokus i behandlingen og informasjon.

– Vi spurte om hvor god eller dårlig kjennskap den enkelte hadde til tilbudet, og hva kjennskapen var basert på. Vi spurte også om hvor trygg man følte seg på å få den best tilgjengelige behandlingen hvis man skulle fått slike lidelser eller plager. Andre spørsmål handlet om kvaliteten på behandlingen, om pasientene settes i sentrum, om helsetjenestene er tilgjengelige når pasientene har behov for det, om det legges til rette for god livskvalitet og om informasjon om forebygging er god.

Svarerne ble spurt om de hadde egne erfaringer med helsetjenesten i forbindelse med psykiske lidelser/plager eller rusproblemer, ev. erfaringer til noen som stod dem nær.

LES OGSÅ:

– Hva fant dere?

– Helsetjenestenes tilgjengelighet og evne til å tilrettelegge for god livskvalitet for pasienter og deres pårørende kom dårligst ut ved vurdering av tilbudet til begge pasientgruppene. Inntrykk av kvalitet på behandling, informasjon om forebygging og evne til å sette pasienten i sentrum kom noe bedre ut. På flere av spørsmålene plasserte mange seg i midtkategorien «både òg».

15 prosent hadde egne erfaringer knyttet til bruk av helsetjenester for psykiske lidelser, halvparten hadde erfaringer som var knyttet til noen som stor dem nær. Få hadde egne erfaringer med helsetjenester i forbindelse med rusproblemer, men om lag hver femte hadde noen som stod dem nær som hadde hatt slik kontakt.

Noen utdrag av svarene om helsetjenestetilbudet til pasienter med psykiske lidelser/plager:

• 76 prosent har inntrykk av at helsetjenestetilbudet er «veldig dårlig», «ganske dårlig» eller «både og»

• 78 prosent svarte at de «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» føler seg trygg på at de ville fått den beste behandlingen som er tilgjengelig

• 85 prosent svarte «helt uenig», «ganske uenig» eller «både og» på påstanden om at helsetjenestene er tilgjengelige når pasientene har behov for det

–  Hvorfor er dette viktige funn?

– Resultatene kan selvsagt i seg selv være interessante, men særlig fordi man etablerer en nullpunktmåling. Hvis oppfølgingsundersøkelser viser endringer vil ikke dette nødvendigvis kunne relateres direkte til pakkeforløpene, men resultatene kan likevel gi et nyttig innblikk i hvordan oppfatningene i befolkningen endres over tid.

– Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– Vi har vel ikke avdekket direkte kunnskapshull, men det er relevant å se disse resultatene i forhold til pasientenes egne erfaringer. Det er gjennomført flere undersøkelser både blant døgnpasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling, se f.eks. her:

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017

– Det er også viktig å presisere at generalisering fra Gallup Panelet til den generelle befolkningen i Norge må gjøres med forsiktighet. Utvalget er ikke tilfeldig trukket, og vi vet lite om ikke-svarerne.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– Vår nasjonale rolle er primært å utvikle, gjennomføre og rapportere fra spørreskjemaundersøkelser blant brukere av helsetjenesten. I utviklingsarbeidet med skjemaene og datainnsamlingsopplegget er alltid pasienter/brukere sentrale. På grunn av rammene for dette prosjektet og fordi det er en befolkningsundersøkelse har vi ikke brukt vår standardtilnærming for utvikling og validering.

Her kan du lese hele rapporten

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.