Hjem > Nyheter > Toppmøte 2017: Pårørende må involveres på alle nivå

Toppmøte 2017: Pårørende må involveres på alle nivå

Kari Sundby er generalsekretær i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS). Hun vil delta på Toppmøte i mai og sitter i panelet som fra scenen vil drøfte hvordan vi konkret skal gå videre for å bedre samarbeidet mellom tjenestene og pårørende.

LMS er den største medlemsorganisasjonen for pårørende på rusfeltet og organiserer blant annet foreldre, besteforeldre og søsken til rusavhengige. LMS jobber ut fra et familieperspektiv, tilbyr individuell rådgiving og jobber for å spre kunnskap om pårørendes livssituasjon og for å bedre pårørendes rettigheter.

 

Innhent pårørendes kunnskap

-Hvorfor har du sagt ja til å bidra på toppmøtet?

-Det er viktig for meg å delta på arenaer hvor pårørende diskuteres. Det blir altfor ofte veldig snevre perspektiver knyttet til pårørendes behov uten at man samtidig også fokuserer på viktigheten av å involvere pårørende i utvikling, gjennomføring og evaluering av tjenester på systemnivå, samt som formidler av informasjon om hvordan lidelsen arter seg og har utviklet seg hos den nærstående.

Kunnskapen må spres og tas i bruk

-Du deltar på mange konferanser, dialogmøter og fagmøter. Hva er verdien for deg av å samle mennesker rundt ett tema på en slik dag?

-Nytten av konferansen vil i stor grad avhenge av hvorvidt deltakerne bidrar til spredning og implementering av formidlet kunnskap i etterkant. Dette vil jo også avhenge av hvilke miljøer og virksomheter deltakerne på toppmøtet representerer.

Pårørende av rusavhengige er ofte underrepresentert

Hva er ditt viktigste bidrag i panelsamtalen denne dagen? Og hvorfor kan nettopp du fortelle deltagerne noe viktig om hvordan fremtidens pårørendetjenester kan bli bedre?

-Det vil avhenge av vinklingen på panelsamtalen og av hvilke tema som kommer opp. Men jeg tenker at både min livserfaring som mor til en med rusproblem og min fagkompetanse og yrkeserfaringer gjør at jeg sitter på erfaringer som fagprofesjonene ofte ikke besitter. Videre er det min erfaring at livssituasjonen til pårørende av rusavhengige ofte er underrepresentert, sett i forhold til pårørende på psykisk helse-feltet, når pårørendeperspektivet skal debatteres.

Ønsker en lovpålagt plikt om pårørendekoordinatorer i kommunen

-Hva er slik du ser det det absolutt aller viktigste som må skje i den nærmeste fremtid for pårørende på feltet psykisk helse og rus?

-Det er vanskelig å peke på en sak, men primærhelse og omsorgstjenester har for liten kompetanse på pårørende til pasienter og brukere. Dette, samt negative holdninger hos tjenesteytere og beslutningstakere, gjør at det satses lite på forebyggende og samhandlende tjenester til pårørende i kommunene. Det bør komme en lovpålagt plikt om pårørendekoordinatorer i kommunene for å øke kommunenes prioriteringer og satsninger på pårørendefeltet.

Videre refleksjon og nye perspektiver

-Hvilke forventninger har du til hva denne dagen skal resultere i, helt konkret for de pårørende?

-Jeg har ikke så store spesifikke forventninger, men om noen får med seg nye perspektiver eller reflekterer videre over toppmøtets innhold, er det et lite skritt på veien videre.

Les også:

Pårørende som ressurs i lokalt rusarbeid:

http://www.kommunetorget.no/Templates/Public/Pages/Page.aspx?id=1648&epslanguage=en  og

Pårørende står for halvparten av kommunens helse -og omsorgstjenester:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/p%C3%A5r%C3%B8rende-st%C3%A5r-for-halvparten-av-kommunens-helse-og-omsorgstjenester-1.930345 )

Manglende ettervern i rusomsorgen rammer familiene:

http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Manglende-ettervern-i-rusomsorgen-rammer-familiene–539865b.html

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)`s hjemmesider: http://www.motstoff.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.