Hjem > Nyheter > Trenger vi diagnosene?

Trenger vi diagnosene?

På debattmøtet 22. august på Litteraturhuset ble dette temaet diskutert. Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer, hadde hovedansvaret for møtet. Siri Lill Thowsen, leder for Aurora, var til stede og deler noen av sine refleksjoner fra diskusjonen.

DEBATT: Lege Charlotte Lunde(f.v.), leder for WSO Mette Ellingsdalen, psykolog Anders Høstmælingen og erfaringskonsulent Ingunn Øye i paneldebatt. (FOTO: ELLEN MARIE ANDERSEN)

Eva Svendsen

Debatten ble arrangert som en del av Amaliedagene.

– Hva er det viktigste du sitter igjen med fra debatten?
Ubeskjedent nok vil jeg trekke fram noe jeg sa ved åpningen av møtet, fordi dette også ble kommentert av panelet. Jeg stilte spørsmålet: ’Hva skal til for at en diagnose for psykisk helsesvikt kan gis tidsavgrenset gyldighet? På bakgrunn av at en psykiatrisk diagnose i praksis hefter ved et menneske hele livet. Psykolog Anders Høstmælingen og lege Charlotte Lunde hadde påtatt seg den utakknemmelige rollen som ’forsvarere’ av et system som det ble rettet et kritisk søkelys mot, allerede ved møtets tittel ’Trenger vi diagnosene?’ Hver på sin måte belyste de det komplekse ved diagnoser for psykisk helsesvikt/psykososial funksjonsnedsettelser, men gav samtidig uttykk for at i behandling av sykdom og skade trengs en form for klassifisering som er bestemmende for type behandling som skal gis. Det ble også sagt at en diagnose kan være et godt utgangspunkt for en individuell behandling. Men begge var også inne på betenkelige sider ved et system som i sin form ikke kan bygge på helt faste og klare kriterier.
Tenk hvis det kunne bli en generell praksis i psykiatrien, som uttrykt ved lege Charlotte Lunde, som kommenterte det uheldige ved at diagnoser gis ’livsvarig’ varighet. Hun mente at det er viktig å ’ta bort’ en diagnose når det var grunnlag for det. I sin egen legepraksis hadde hun ’tatt personer av’ en diagnose som for eksempel epilepsi, dersom pasienten hadde vært symptomfri og ikke hadde hatt utbrudd på to år.

Skapt vansker
Erfarerkonsulent og brukerrepresentant Ingunn Øye, hadde slått opp ordet ’diagnoser’ i ordboka, som hun gjengav. ”Diagnose” forklares ved ”kartlegging av et fenomens natur ved hjelp av klare kjennetegn.” Både Ingunn Øye og Mette Ellingsdalen, leder for WSO, og som begge representerte personer med egenerfaringer fra psykisk helsetjeneste (’psykiatrien’), rettet sterk kritikk av hvordan ’psykiatriske’ diagnoser virker i dag. Med oppfordring fra møteleder om å svare med ett ord på spørsmålet om vi trenger diagnosene, svarte Ellingsdalen nei.
Både Ingunn Øye og Mette Ellingsdalen gav eksempler på hvordan diagnosene hadde skapt vansker for dem. I stedet for å avhjelpe psykiske problemer innebar det å få en – eller også en rekke diagnoser -en ’hel haug’ med nye problemer. Begge to utfylte hverandre ved kommentarer om at treffsikkerheten for de psykiatriske diagnosene er ’elendig’, de gjør behandlerne ’helt blinde’, for de ser ikke mennesket og helheten, som er nødvendig for å gi riktig behandling. Legene og behandlerne ser altfor ofte bare diagnosen eller diagnosene og ikke mennesket ’bak’ diagnosene.

Mange diagnoser
Også kommentarer og spørsmål fra salen gav uttrykk for at det vilkårligheten som rår når det gjelder ’psykiatriske’ diagnoser. Når noen får så mange som mellom 10 og 20 ulike diagnoser i løpet av en ’karriere’ som pasient innen psykisk helsetjeneste, sier det seg selv at ikke noe menneske kan ha ’faste og klare’ kriterier på over 10 ulike psykiske sykdommer eller typer psykisk helsesvikt. En alternativ behandler gav utrykk for at det er viktig å finne metoder for å finne ut hva som belaster en pasient/klient, for å kunne gi en behandling som kan virke, og at en diagnose ikke er et nyttig redskap i så måte.

Inngangsporten
Noe av det aller mest alvorlige ved de psykiatriske diagnosene er at en diagnose er ’inngangsporten’ til medisinering, som altfor ofte er eneste type ’behandling’ som gis, i tillegg til en ukentlig samtaletime. En psykiatrisk diagnose er også et avgjørende vilkår for helsevesenets anledning til å utsette et menneske for tvangsinnleggelse på sykehus og/eller tvangsmedisinering med mer. Etter applausen å dømme satte Ingunn Øye ord på hva mange mente: ”Gjennom diagnosene fratas et menneske råderetten over eget liv”.
Ellingsdalen fikk også kraftig applaus for å hevde at diagnosene innebærer en definisjonsmakt, påfører den enkelte en maktesløshet og fratar et menneske retten til å mene noe om seg selv og sitt eget liv.

Uten medikamenter
Ellers var det tankevekkende da det fra salen ble spurt om det finnes behandlingssteder og metoder som utelukker bruk av medikamenter. Etter en viss tankevirksomhet blant panelet svarte lege Charlotte Lunde, nei. Det visste ingen om. De presiserte at selvfølgelig visse de om psykiatere og psykologer som behandler psykiske lidelser uten bruk av medikamenter. Men de hadde ikke hørt om et behandlingssted som ikke bruker medikamenter.
– Er dette en viktig sak å kjempe for fremover?
– Ja, både de som satt i panelet og jeg mener det må være en kjempeide, sier Thowsen som i flere år har vært blant ’aktivistene’ innen psykisk helsefeltet. Å få gjennomført minst ett medisinfritt behandlingstilbud ved hvert av landets helseforetak er en sak som flere organisasjoner samarbeider om, WSO, Mental Helse Norge, LPP, Hvite Ørn og Aurora. Erfaringskompetanse har omtalt denne felles ’kampsaken’ tidligere, og jeg håper dere vil ta opp dette også i andre sammenhenger.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.