Hjem > Nyheter > Tvangsbruken nær halvert

Tvangsbruken nær halvert

Evalueringen av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) viser at oppsøkende team nær halverte innleggelser på tvang. – Vi vil ha flere slike team fordi vi ser at det virker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener at FACT-team er fremtidens måte å jobbe på. (Foto: Borgos Foto AS)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har følgeevaluert de syv første FACT-teamene i Norge. Det første teamet ble etablert i 2013 og det siste teamet som ble inkludert i evalueringen startet opp i 2016. Brukerne er fulgt i to år.

De synes at de får bedre hjelp enn tidligere, mens pårørende opplever at teamene bidrar til at hjelpen er mer tilgjengelig og bedre organisert. Ansatte mener tverrfagligheten i teamene styrker den faglige kvaliteten i tilbudet, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

FACT-team gir fleksibel og oppsøkende hjelp til personer med psykiske lidelser og omfattende rusproblemer. Teamene har ansatte fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Fremtidens måte å jobbe på

– Dette er en gruppe som ofte har falt mellom to stoler, og mange av disse pasientene har opplevd at hjelpen ikke har hengt godt nok sammen. Evalueringen viser at teamene bidrar til kontinuitet i behandlingen og til bedre samarbeid mellom pasient, pårørende, kommuner og sykehus. Den viser også at teamene har like god effekt i rurale områder som i tettbygde strøk. Dette er fremtidenes måte å jobbe på, sier Høie.

Vil ha flere team

Høie er svært glad for at evalueringen viser at brukerne får bedre hjelp og at bruken av tvang går kraftig ned.

Vi vil ha enda flere slike team, fordi vi ser at det virker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Helsedirektoratet jobber nå med å utvikle FACT- team for ungdom, og har satt i gang flere piloter.

– Å gi ungdom muligheten til å holde fast i et skolemiljø og en skolehverdag med læring og mestring på tross av rus og psykiske helseproblemer, vil ha stor betydning for livskavliten og fremtiden til disse ungdommene.

Funn fra rapporten:

  • Det var like mange innleggelser i psykisk helsevern etter inntak i FACT, men innleggelser og oppholdsdøgn på tvang er nesten halvert sammenlignet med to år før inntak. Antallet oppholdsdøgn totalt var redusert med 33 prosent etter inntak i FACT.
  • Brukere har oppnådd bedring på ulike områder i livet, som livskvalitet, bolig, meningsfylt aktivitet, funksjon og symptombelastning.
  • Brukerne synes FACT-teamet er bedre enn tidligere tjenester de har fått. Fleksibilitet og langvarige relasjoner til de teamansatte er viktige grunner til dette.
  • Pårørende er fornøyde med denne måten å organisere hjelpen på. De opplever at teamet bidrar til bedre tilgjengelighet og bedre kontinuitet, men etterlyser mer opplæring og støtte i pårørenderollen. Flere pårørende etterlyser også utvidet åpningstid for teamene.
  • Ansatte i teamene mener at brukerne får bedre oppfølging gjennom FACT-modellen. De trekker særlig frem tverrfagligheten som bidrar til å styrke den faglige kvaliteten i tilbudet.
  • Kommunene opplever at FACT-teamene gjør avstanden til spesialisthelsetjenesten kortere, mens spesialisthelsetjenesten opplever at teamene bidrar til at pasientene i større grad blir fulgt opp etter utskrivelse og får nødvendige tjenester i kommunene.
  • FACT/ACT-team sikrer kontinuitet i behandling og oppfølging. Teamene har like god effekt i rurale strøk som i tettbygde strøk.
  • Det anbefales noen tilpasninger av modellen, blant annet bredere målgruppe og bedre samhandling og oppfølging i krisesituasjoner.

LES RAPPORTEN: Evaluering av FACT-team i Norge

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.