Hjem > Nyheter > Unges erfaringer med BUP

Unges erfaringer med BUP

– Det er behov for en bred gjennomgang av tilbudet til barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. Det sier barneombud Inga Bejer Engh i forbindelse med lansering av rapporten «– Jeg skulle hatt BUP i en koffert».

Barneombud Inga Bejer Engh. (Foto: Barneombudet)

– Vi mener myndighetene må tenke nytt, lytte til barn og unges erfaringer og ta innover seg at tjenestene må ta utgangspunkt i barn og unges særskilte behov, sier barneombud Inga Bejer Engh i forbindelse med lansering av rapporten «– Jeg skulle hatt BUP i en koffert».

I rapporten beskrives både unges-, pårørendes- og ansattes erfaringer med BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). Utfordringene som kommer frem er knyttet til både veien inn i BUP, det som skjer mens barnet har kontakt med BUP og veien ut av behandling. Barneombudet forteller her mer om arbeidet med, og innholdet i, rapporten.

Barn og unge skal ha lett tilgang til hjelp

– Hvorfor satte Barneombudet i gang dette arbeidet?

– Et av Barneombudets satsingsområder er å arbeide for at barn og unge skal få bedre psykisk helsehjelp. Våre mål er at barn og unge skal ha et lett tilgjengelig tilbud om psykisk helsehjelp og at de skal få et godt tilpasset behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for psykisk helse.

– Psykiske plager og lidelser hos barn og unge er en av de største helseutfordringene våre. At et barn får en psykisk lidelse rammer ikke bare barnet, men også familien. Livene til barna blir satt på vent, og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for disse barnas videre utvikling, sier barneombud Inga Bejer Engh.

“Fikk diagnosen, så var det over. Mamma og pappa har prøvd å lære meg hva diagnosene er. Ikke behandlere.” (Gutt 14)

Dagens BUP er ikke rigget godt nok

– Hvilke informanter og hvilken informasjon bygger rapporten på?

– Barneombudet har snakket med 26 ungdommer fra 13 til 19 år fra ulike deler av landet. Alle (5 gutter og 21 jenter) mottar eller har mottatt behandling i BUP. Vi har snakket med 20 foreldre med erfaringer fra 12 ulike BUP-er, 14 ledere fra 10 helseforetak og 20 behandlere i klinisk praksis. Vi har innhentet skriftlig informasjon fra de regionale helseforetakene og Fylkesmannsembetene, og gått gjennom en konsernrevisjon fra Helse Sør-Øst.

– Verken ungdommer, foreldre, behandlere eller ledere vi har snakket med, opplever at hjelpen er tilpasset godt nok til det enkelte barns livssituasjon og behov, sier Engh.

“Jeg mistet samme time på skolen hver eneste uke. Det var veldig dumt. Da kunne jeg risikere å miste et helt fag.” (Jente 17)

Rask og fleksibel helsehjelp

– Hva var det de unge særlig vektla i samtalene?

– Noe av det de unge ønsker seg er raskere hjelp (mindre ventetid) og mer fleksibel og tilpasset behandling (annet sted enn kontor, mer medvirkning i eget behandlingsopplegg, mer innvirkning på hyppighet, lengde og tidspunkt for samtaler). God relasjon/kjemi med behandleren er avgjørende. Hyppig bytte av behandlere er negativt. Det er videre ønske om bedre informasjon om rettigheter og klagemuligheter, og bedre råd for støtte eller plan for tiden etter avsluttet behandling.

“Søkte rett før jul i 2018 og kom inn i mars. Det var ikke så greit å gå og vente. Jeg visste ikke hva som kom til å skje der og hvem jeg skulle snakke med. Jeg gikk og gruet meg litt og visste ikke helt hva jeg skulle komme til.” (Jente 13)

– Barn og unge har behov for mer tid enn voksne til å bli kjent med behandleren og bygge en tillitsfull relasjon, snakke på et annet sted enn på et kontor og på en tid hvor det ikke går ut over skolegangen. Det er også viktig for dem å skjønne prosessen de er inne i og føle at de medvirker i sin egen behandling, sier Engh.

“Sinnet mot BUP kom etter hvert i 3. klasse når det stadig kom nye folk. I 4. klasse tenkte jeg: Hva er vitsen med dette? Jeg burde hatt en fast og trygg psykolog.” (Gutt 19)

Ombudets anbefalinger

– Hvilke anbefalinger har dere til helsemyndighetene fra dette arbeidet?

– Det er behov for en bred gjennomgang av tilbudet til barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. Vi mener myndighetene må tenke nytt, lytte til barn og unges erfaringer og ta innover seg at tjenestene må ta utgangspunkt i barn og unges særskilte behov.

– Våre viktigste anbefalinger fra dette arbeidet er:

  • Regjeringen må endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene får en plikt til å tilby lavterskel psykisk helsetilbud til barn og unge. ​
  • Regjeringen må sørge for at helseforetakene følger «den gylne regel», som sier at det skal være høyere årlig vekst innen psykisk helsevern enn i somatikk. ​
  • Helseforetakene må sørge for at informasjon om barn og unges rettigheter i psykisk helsevern er tilpasset målgruppen. Dette arbeidet må skje i samarbeid med barn og unge. ​
  • Helsedirektoratet må sikre forsvarlige rutiner som bidrar til lik saksbehandlingspraksis ved vurdering av henvisninger, slik at BUP innhenter nødvendig informasjon før det fattes vedtak.​
  • Helsedirektoratet må sikre regional og nasjonal oversikt over antall avslag på henvisninger, antall klager på avslag og omgjøringsprosent.​
  • Helsedirektoratet bør evaluere og videreutvikle styringen og finansieringen av BUP slik at de ivaretar barns særegne behov for fleksible tjenester. ​Dette bør gjøres i nært samarbeid med tjenestene selv for å sikre at barnas behov for individuelt tilpassede behandlingsforløp ivaretas. ​
  • Helsedirektoratet bør sørge for at pakkeforløpene evalueres jevnlig med særskilt søkelys på om barn og foreldres medvirkning ivaretas gjennom hele pasientforløpet. ​
  • Helsedirektoratet må oppdatere veilederen «Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene» fra 2007 slik at den er i tråd med dagens lovverk, utfordringer og forventninger til kommunene.
  • Regjeringen bør sette ned et offentlig utvalg som gjennomgår organiseringen av psykiske helsetjenester for barn og unge, og som også ser på sammenhengen mellom hjelpen som tilbys i første- og andrelinjen.

LES RAPPORTEN (PDF): – Jeg skulle hatt BUP i en koffert

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.