Hjem > Nyheter > Veien blir til mens vi går

Veien blir til mens vi går

Helseforetakene var samlet på Gardermoen forrige uke for å utveksle erfaringer fra og informasjon om hvordan de har oppfattet og svart på oppdraget fra helsemyndighetene om medisinfri behandling. I alt 14 prosjekt ble presentert av ledere og ansatte ved de ulike enhetene.

Erfaringskonsulent Stian Omar Kistrand (bildet) presenterte, sammen med sin kollega Merete Astrup, UNNs medikamentfrie enhet for pasienter med psykoselidelse.

Nettverkssamlinger

Det er etablert et interregionalt nettverk der de ansatte i pilotprosjektene kan møtes, bli kjent, lære av hverandre og knytte kontakter for samarbeid og erfaringsutveksling i det pågående utviklingsarbeidet. Fellesaksjonen for medisinfri behandling er med fra initiativtakerne og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge(KBT) har fått i oppdrag å kartlegge og evaluere prosjektene.

Mange veier til Rom

Det fremkom tydelig at helseforetakene hadde valgt å forstå og løse oppdraget veldig ulikt. Helse Vest har valgt bort opprettelse av egne enheter. De har lagt inn et krav om at alle enheter i alle deler av klinikken skal kunne tilby medisinfrie behandlingsforløp. Spørsmålet om dette representerer noe nytt, kom opp ettersom mange i poliklinisk behandling får medisinfrie tilbud. Helse Sør-Øst har på sin side sagt at alle sykehus må ha noen reserverte medisinfrie plasser i allerede etablerte avdelinger. Hvor vidt dette er gjennomførbart i praksis, kan bare erfaringene vise. Samtidig er det igangsatt et større kvalitetsforbedringsprosjekt for riktigere og redusert bruk av psykofarmaka i hele hele Vestre Viken HF. Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) har opprettet en egen enhet med seks plasser integrert i sykehuset. At de ulike helseforetakene har utviklet tilbudene svært forskjellig, er nok dels på grunn av ulik tolkning av oppdraget, økonomiske og praktiske hensyn og tilgjengelig kompetanse.

Hvordan evaluere?

Daglig leder Dagfinn Bjørgen ved KBT Midt Norge presenterte hvordan de ville evaluere de ulike prosjektene. Oppdraget deres er å innhente brukernes erfaring med de medisinfrie tilbudene gjennom bruker- spør bruker metoden (http://www.brukererfaring.no/ ). Dette innebærer at kunnskap skal innhentes fra intervjuer/fokusgruppesamtaler med brukerne og dialogkonferanser med brukere og ansatte. Innen september skal en sammenstilling av hva tilbudene består i, være ferdig. De regner med å starte evalueringen i løpet av høsten.

Få søkere til tilbudene

Flere av innlederne ga uttrykk for at initiativet om egne medisinfrie behandlingsenheter har løftet frem viktige debatter på feltet. Man har fått opp faglige diskusjoner og dilemmaer knyttet til hvilke kunnskapsgrunnlag tjenestene skal bygge på. Det blir satt mer fokus på ikke-medikamentelle tiltak og på bedre oppfølging av medikamentell behandling i klinikkene generelt. Flere kunne rapportere at de nå hadde mange ulike medisinfrie tilbud og at pasienter med alvorlige lidelser kan tilbys medisinfrie behandlingsforløp om de ønsker det. Men foreløpig opplevde flere at det var få søkere. Tilbudene er nystartet, og muligens er ikke informasjonen nådd ut i tilstrekkelig grad enda. Kanskje er det også fortsatt usikkerhet hos både pasienter, pårørende og ansatte i tjenestene knyttet til hva det vil innebære å søke seg til disse plassene? Interesserte anmodes om å søke mer informasjon på nettsidene til helseforetakene og/eller ta kontakt med de aktuelle enheter for mer informasjon.

Vi trenger mer kunnskap

Det trengs mer kunnskap om nevroleptika-fri behandling ved alvorlig psykisk lidelse, på kort og lang sikt. Hva er pasienterfaringene? Hva er effektene på symptomer, livskvalitet, hverdagsmestring, samarbeid med pårørende og tjenesteapparat, konsekvenser for tvangsbruk m.m. Hva bør behandling uten medisiner bestå av? Hvem er de som ikke ønsker medisiner for sin lidelse? Hvordan kan vi få til gode informerte samvalg om medisinbruk? Kan vi komme til en ny forståelse og bedre avklaring av forsvarlighetsbegrepet? Mer kunnskap trengs også om nedtrapping og eventuell seponering av slike medisiner.

Alle enhetene ønsker en strukturert evaluering av sine tilbud og flere planlegger forskningsprosjekt. Men det er en utfordring å lage gode forskningsdesign på dette område fordi tilbudene foreløpig har mange uklare og ulike rammer og et lite utvalg pasienter. Ahus ytret ønske om et felles nasjonalt samarbeid om forskning. Dette hadde gitt oss nyttig kunnskap om for eksempel fordeler og ulemper med de forskjellige tilbudene. Det er et klart ønske og behov for at disse pilotene kan resultere i solid kunnskap av et visst omfang som grunnlag for videre kunnskaps- og tjeneste utvikling.

Ikke for eller mot medisinering

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har fulgt og understøttet prosessen mot utvikling av medisinfrie behandlingsalternativer i psykisk helsevern siden 2012. Blant annet har dette vært tema på et av våre toppmøter og i en paneldebatt vi har arrangert. Vi har deltatt i kunnskapsdebatten ved å fremheve den erfaringsbaserte kunnskapen i artikler og debattinnlegg. Og temaet har vært løftet fram på våre nettsider. Senteret ønsker også følge med på utviklingen av tilbudet om medisinfri behandling videre og jobbe for at alle pasienter i alle avdelinger får god farmakologisk oppfølging ved medisinering.  For senteret er det ikke snakk om for eller imot medisinering, men at pasientene får et individuelt tilpasset behandlingstilbud basert på samvalg og en kunnskapsbasert praksis der brukerens preferanser veier tungt.

Kompetanse må bygges opp

Hovedinntrykket senteret sitter igjen med er at det er mye god vilje og ønske om ny utvikling blant de ansatte som skal tilby medisinfri behandling ved alvorlig lidelse. Senteret oppfattet en ydmykhet og lydhørhet for brukere og pårørendes opplevelser og meninger og en klar vilje til dialog. «Vi må være vennlig stemt overfor hverandre» sa Helse Sør-Østs Anne Aasen. Ting vil ta tid, erfaringer må høstes og kompetanse bygges opp.

Eva Svendsen og Tone Larsen Hoel

Les også:

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.