Hjem > Nyheter > Mange vet for lite om rettighetene sine

Mange vet for lite om rettighetene sine

Pasienter, brukere, pårørende og ansatte trenger mer kjennskap til Pasient – og brukerrettighetsloven. Det mener spesialrådgiver Tove Irene Huggins ved divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF.

KLART MÅL: - Det er et mål for oss at medvirkning blir en selvfølge både hos pasienter, pårørende og ansatte, understreker spesialrådgiver Tove Irene Huggins ved Sykehuset Innlandet.

Ved sykehuset Innlandet jobbes det for økt brukermedvirkning både på individuelt- og organisatorisk nivå. Tove Irene Huggins er ansatt i stab med et særlig ansvar for denne satsingen. Stillingen hun har hatt siden 2015 har hun tildels formet selv, og hun startet med å undersøke hvordan brukere av sykehusets tjenester i psykisk helsevern erfarte og tenkte rundt brukermedvirkning. Hun tok kontakt med det regionale brukerstyrte senteret Sagatun, det lokale brukerstyrte senteret Havang, Fylkesmannen og Pasient – og brukerombudet. Gjennom samtalene kom det frem at ved tilsyn og interne revisjoner var det mangelfull dokumentasjon av pasients medvirkning i egen behandling. Det var derfor vanskelig å spore hvordan brukermedvirkning ble ivaretatt og praktisert i tjenestene, og hvordan pasienter og pårørende erfarte at de fikk påvirke tilbudene. De øvrige brukerne og instansene kom med eksempler som samlet ga et inntrykk av at mange av tidligere- og nåværende pasienter i liten grad var kjent med at det finnes en egen pasient – og brukerrettighetslov og hvilke rettigheter de har. At flere ikke visste at man har rett til innsyn i sin egen journal og rett til å ha med seg støttepersoner til konsultasjoner var blant eksemplene. Andre fortalte at de kjente til rettighetene sine, men var redde for å hevde dem i fare for at det skulle medføre negative konsekvenser for dem.

 

Gevinster
-Hva kan være gevinsten dersom pasientene får mer kjennskap til rettighetene sine?
-Pasienter og pårørende vil i økt grad kunne påvirke behandlingen og bedringsprosessen. Forskning viser at jo mer pasienten deltar i egen bedringsprosess, jo mer varig blir resultatet. (Blant andre fra Wampold). Men uansett hvor mye pasienter vet om sine rettigheter og muligheter, er den enkelte avhengig av at behandler åpner opp og legger til rette for medvirkning. Det er et mål for oss at medvirkning blir en selvfølge både hos pasienter, pårørende og ansatte. Loven åpner for at pasienter kan medvirke i planlegging av behandlingen, i utarbeidelse av behandlingsplan og sammen med behandler evaluere om behandlingen virker.


Lett tilgjengelig
Hvordan jobber dere for å øke kjennskapen til bruker- og pasientrettighetene?
I divisjon psykisk helsevern har vi startet med å utarbeide en informasjonsbrosjyre om rettighetene, formulert uten fagspesifikke ord. Målet er at denne snart kan gjøres lett tilgjengelig for alle brukerne av sykehusets tjenester i tillegg til de ansatte, sier Huggins. Hun ønsker at behandlingspersonell i økt grad skal bli bevisst og etterspørre hva som er viktig for pasienten, hvordan de tenker om veien til bedring, hva de ønsker av hjelp og hvordan de erfarer behandlingskontakten og prosessen. Pasientens erfaringer og hvordan disse følges opp i praksis skal kunne spores i journalen. Til dette har jeg blant annet laget et utkast til hjelpesetninger til helsepersonell, som de kan bruke som støtte i samtaler med pasienten, i møter og i journaldokumentasjon, forteller hun.
Fagutviklerne ved divisjonen har nylig fått disse, og Huggins satser på at noen vil forsøke ut disse systematisk som et pilotprosjekt som kan evalueres. Det er videre ansatt to erfaringskonsulenter i 40 prosent stilling hver i avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ved SI Sanderud og SI Reinsvoll. De bidrar også til at pasienter kan få økt kjennskap til rettigheter. Erfaringskonsulentene deltar i ulike treffpunkter med ledere og pasienter. En av erfaringskonsulentene har deltatt i utarbeidelsen av hjelpesetninger og brosjyre for pasienter om pasient – og brukerrettigheter.

Etterspørre tilbakemeldinger
Det å etterspørre pasientens tilbakemeldinger både som et utgangspunkt for behandlingskontakten, underveis og ved avslutning er nyttig for både terapeut og pasient. Ingen behandlingsmetodikk eller tilnærming passer for alle, så hvordan skreddersy behandlingen om behandler ikke etterspør og genuint tilkjennegir at den ønsker pasientens fortløpende tilbakemeldinger? En allianse må ligge til grunn om pasienten skal våge gi ærlige svar og fremme synspunktene sine. Det er jo også særlig de pasienter som ikke opplever bedring som trenger justeringer og endringer i arbeidsmåtene.
Huggins viser her til Jørgens Flors studie som omhandlet temaet pasienters forverring i terapi. Viktigheten av å etterspørre og lytte til brukerens tilbakemeldinger blir tydelig. 

Blant de videre planer Huggins har er å utarbeide et e-læringsprogram om de enkelte bruker- og pasientrettighetene, samt innhente flere erfaringer fra sykehusets brukere blant annet ved kontakt med det brukerstyrte senteret Stabburshella.

 

Brukeres forventninger og krav

Det er godt dokumentert at ny kunnskap ofte ikke når ut i praksis og at utarbeidelse av retningslinjer og veiledere ikke er tilstrekkelig for endring av praksis. En strategi for å påvirke praksisutøvelsen til fagpersoner og tjenestestedene er å styrke brukerne og pårørende, slik at de aktivt etterspør det de ønsker og har krav på i henhold til lovverk. Denne implementeringsstrategien har vist seg mer effektiv enn for eksempel å sende helsepersonell på kurs. Å sørge for at pasienter og pårørende kjenner til sine rettigheter og muligheter kan bidra til at den reelle brukermedvirkningen øker.

Nytt rundskriv

Det er viktig at rettighetene til pasienter, brukere og pårørende blir ivaretatt på en god måte. Formålet med nytt rundskriv fra Helsedirektoratet: «Pasient og brukerrettighetsloven med kommentarer», ajour pr. 1. mai 2016, er å styrke kunnskapen om loven og gjøre det lettere å orientere seg om pasient- og brukerrettigheter.

Mer informasjon om pasient- og brukerrettigheter og klageordninger

Helsetilsynet har en oversikt over nettsteder for pasient- og brukerrettigheter og klageordninger. Her finner du linker til informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient og bruker av sosial- og helsetjenester i Norge. Det finnes flere utvalg statlige organer og frivillige organisasjoner som kan gi råd og veiledning. 

Andre aktuelle nettressurser:

Norske lover med forskrifter: www.lovdata.no

Informasjon om helsehjelp, rettigheter, diagnoser, med mer på helsenorge.no

Brosjyre om Pårørendes rettigheter

En brosjyre med oversikt over pårørendes rettigheter for helsepersonell.

Brosjyre om rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16-18 år .

Brosjyre om dine rettigheter i psykisk helsevern for deg under 16 år. 

Nasjonale faglige retningslinjer på rus og psykisk helsefeltet, se Helsedirektoratet og/eller Helsebiblioteket

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.