Hjem > Nyheter > «Vi – de pårørende» er regjeringens nye pårørendestrategi

«Vi – de pårørende» er regjeringens nye pårørendestrategi

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og kan leve gode liv.

Regjeringen med ny pårørendestrategi og handlingsplan for 2021-2025. (Foto: Faksimile fra rapporten)

De fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Noen i korte perioder, andre i store deler av livet. Det er om lag 800 000 pårørende i Norge i dag, og mange gjør en enorm innsats for sine nærmeste.

I flere år har blant andre pårørendeorganisasjonene etterspurt en nasjonal pårørendestrategi for bedre ivaretakelse og vilkår for de pårørende, og denne uken ble den lansert. Regjeringen har lagt frem en samlet strategi og handlingsplan for 2021-2025. I strategien oppsummeres status og utviklingstrekk for de pårørende, felles utfordringer og behov, og hvordan regjeringen planlegger å imøtekomme disse.

Anerkjennelse fra statsministeren

– Mange pårørende gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Det gjør de fordi de bryr seg og er glad i sine nærmeste. Dette omsorgsbidraget er en viktig verdi i samfunnet og noe vi må støtte opp om. Vi må samtidig sørge for at pårørende ikke sliter seg ut og at de orker å stå i jobb og utdanning, sa statsminister Erna Solberg i forbindelse med lanseringen.

Pårørendesstrategiens tre hovedmål er å anerkjenne pårørende som ressurs, god og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utvikling og arbeid, og at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.

Felles utfordringer og behov

“Mens voksne pårørende har blitt omtalt som et usynlig hjelpekorps, har barna blitt beskrevet som de glemte barna.” (Foto: Faksimile fra rapporten)

I arbeidet med strategien har regjeringen innhentet og mottatt en rekke innspill, både fra enkeltpersoner og organisasjoner. På tvers av pårørenderoller og diagnoser er felles utfordringer identifisert. Disse er manglende identifisering av pårørende i tjenestene, manglende ivaretakelse og manglende medvirkning.

Pårørende har behov for mer og bedre informasjon, opplæring og veiledning, og de trenger generelt mer støtte og avlastning. Det er behov for mer forutsigbarhet og bedre koordinering, og det er også fortsatt for dårlig kartlegging- og oppfølging av barn og familier når et familiemedlem har kontakt med hjelpetjenestene.

«Mens voksne pårørende har blitt omtalt som et usynlig hjelpekorps, har barna blitt beskrevet som de glemte barna. Det er viktig at vi ser disse pårørende – både barn og unge, voksne og eldre – tidlig nok og før de selv utvikler sykdom eller andre problemer.»

På tross av økt oppmerksomhet på brukermedvirkning, oppleves den reelle brukermedvirkningen fortsatt som lav. Pårørende vil ofte bli involvert i behandling og oppfølging, de ønsker å være og bli sett på som en partner, og ikke en motpart, i dette arbeidet.

«Vi vil at samfunnet og tjenestene i tiden framover ser den innsatsen pårørende står for og finner gode måter å samarbeide med pårørende på, forutsatt at pasient/bruke ønsker dette.»

Informasjon og forenkling

En oppsummering av hva som er meldt inn til strategiens digitale postkasse for pårørende som viktigst for dem, viser at det er trygghet på at bruker blir godt ivaretatt og får et kvalitativt godt tilbud. Videre at pårørende blir sett og hørt, og at de blir møtt med respekt og empati. At de får informasjon og veiledning slik at de lettere kan forstå hvordan de kan hjelpe.

I noen tilfeller opplever de at taushetsplikten kommer i veien for godt samarbeid.

Pårørende har behov for at hele familien får større oppmerksomhet når et medlem strever. Barn som pårørende er viktig, og også søsken.

Pårørende ønsker bedre informasjon om muligheter og hjelpetilbud, samt en definert kontaktperson i tjenestene. Det er behov for økonomisk rådgiving og informasjon om rettigheter – hjelp for å finne frem i systemet, samt gode stønadsordninger.

Pårørende til mennesker med behov for sammensatte tjenester bruker mye tid på koordinering og etterlyser en koordinator. Mange bruker mye tid på å dokumentere behov og peker på behov for forenkling av slik dokumentasjon.

«For pårørende innebærer pasientens helsetjeneste å være verdsatt, bli lyttet til og være en del av arbeidslaget, så langt pasienten selv ønsker og aksepterer det.»

Flere organisasjoner påpeker også at pårørende har viktig kunnskap og informasjon om den de er pårørende til og som det er av stor betydning for tjenestene til å lytte og kjenne til. Slik kan pårørende også veilede ansatte og tjenestene.

Kunnskap og det som fungerer godt må spres

Det er behov for nye satsinger og tiltak. (Foto: Faksimile fra rapporten)

Samtidig foregår det mye godt arbeid for å informere, veilede, støtte og avlaste de pårørende i tjenestene, i frivillig sektor, i bruker- og pårørendeorganisasjonene og hos andre aktører. Det foreligger mye informasjonsmateriell og det finnes mange gode tilbud. Det blir viktig at eksisterende gode tilbud og verktøy blir gjort kjent og spres. I tillegg til at det er behov for nye satsinger og tiltak.

Handlingsplanen 2021-2025

«Nå vil vi at pårørende skal stilles det samme spørsmålet. Spørsmålet «hva er viktig for deg?»

Regjeringen legger opp til seks innsatsområder i den nye handlingsplanen. Samlet skal innsatsområdene og tilhørende tiltak bidra til å løfte pårørendes situasjon og til å nå hovedmålene. De seks innsatsområdene med noen av de tilhørende tiltakene er:

 1. Tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende

 • Utarbeide en nasjonal pårørendeundersøkelse • Styrke informasjonsgrunnlaget om uformell omsorg • Videreutvikle og spre metoder for å kartlegge pårørendes situasjon og behov • Styrke arbeidet med å kartlegge og ivareta barn og unge som er pårørende • Vurdere å innføre plikt om at helse- og omsorgstjenesten i kommunen har barneansvarlig personell • Vurdere anbefalingene fra prosjektet «Barn under radaren»
 1. Bedre informasjon, opplæring og veiledning

 • Videreutvikle helsenorge.no • Oppfordre kommuner til utvikling av oversiktlige nettsider • Foreldrehverdag.no skal henvise til relevant informasjon om hjelpeinstanser om ivaretagelse av barn som pårørende, etter innspill fra helsemyndighetene • Bidra til bedre pasient- og pårørendeopplæring
 1. Forutsigbare og koordinerte tjenester

 • En helhetlig og forutsigbar lokal pårørendepolitikk • Forenkle hjelpestønadsordninger og ha dokumentasjonskrav med mer tillitsbaserte løsninger • Vurdere modeller for samarbeidsavtaler med pårørende • Ivareta pårørende, herunder mindreårige barn og søsken som pårørende, gjennom hele pakkeforløpet
 1. Tilstrekkelig støtte og avlastning

 • Videreføre og styrke støtte til pårørende • Tilskudd til modellutvikling for mer fleksible former for avlastning • Økt bruk av teknologiske løsninger • Økt samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillig sektor • Støtte i overgang til egen bolig
 1. Familieorienterte tjenester

 • Gjøre verktøy og metoder for nettverksinvolvering bedre kjent
 1. Pårørendemedvirkning

 • Sikre oppfølging og medvirkning i planperioden • Styrke kunnskapen om pårørendemedvirkning
 • Økt kompetanse om pårørende og pårørendesamarbeid, inkludert bevissthet og kompetanse rundt etiske dilemma og god kunnskap om anvendelse av taushetspliktreglene.

«Pårørendes stemme skal bli hørt både på individnivå og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene».

Flere departement er involvert i planen. Regjeringen vil invitere bruker- og pårørendeorganisasjoner og fag- og profesjonsforeninger til dialog og samarbeid om hvordan de sammen kan sikre en best mulig gjennomføring av denne strategien.

LES STRATEGIEN HER: Vi – de pårørende

NETTSIDER FOR PÅRØRENDE: Pårørendesenteret og Helsenorge

PÅRØRENDEVEILEDER: Nasjonal veileder for involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenestene

NETTFOREDRAG:

Pårørende – utfordringer og muligheter

Hvordan snakke med barn og ungdom om at mamma eller pappa har det vanskelig

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.