Hjem > Nyheter > – Vi savner klarhet og friske penger

– Vi savner klarhet og friske penger

Daglig leder Anita Vatland i Pårørendealliansen vil holde trykket oppe for å sørge for at regjeringens nye pårørendestrategi blir til handling.

Anita Vatland er daglig leder i Pårørendealliansen. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Pårørendeorganisasjoner har delte meninger om regjeringens nye strategi og handlingsplan for pårørende. Vi har bedt daglig leder Anita Vatland i Pårørendealliansen, generalsekretær Michael Juhani Lindholm i Ivareta og landsstyremedlem Hanne Tuvnes i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) om å dele sine førsteinntrykk.

Pårørendestrategien har altså tre hovedmål:

  • Anerkjenne pårørende som en ressurs.
  • God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid.
  • Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.

Førsteinntrykk

– Hva tenker dere om den ferske pårørendestrategien?

Anita Vatland, Pårørendealliansen:

– Bra at vi har fått den! Den skal følge opp “Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020.”  Hadde det ikke kommet noe som tok dette videre, ville vi jo stått på stedet hvil. Nå har vi en strategi med handlingsplan og tiltak som er noe å jobbe med videre.

Michael Juhani Lindholm (Foto: Privat)

Michael Juhani Lindholm, Ivareta:

– Ivareta er godt fornøyd med at det er jobbet frem en pårørendestrategi med tilhørende handlingsplan. Dette vil sette ytterligere fokus på pårørende som gruppe, som samarbeidspartner og som viktig del av helse og omsorgen. Strategien trekker frem den store innsatsen pårørende på tvers av diagnosegrupper legger ned hver dag, og viser hvor avhengige vi er av å sørge for at denne gruppen får den støtten de trenger.

– Strategien går svært bredt ut og tegner et grundig og viktig bilde av de mange nyansene og utfordringene man står ovenfor. Pårørende får god og sterk anerkjennelse. Ivareta er som alltid spent på om strategien med handlingsplan er konkret nok. Ved første gjennomlesning kan vi ikke se direkte tiltak som styrker pårørendes rettigheter og dermed autonomi i eget liv.

Hanne Tuvnes, LPP:

– Bra med egen strategi, men det er lite konkret. Det burde også vært et eget kapittel om psykisk helse. Det er oppsiktsvekkende at psykisk helse nok en gang topper selvmordsstatistikken på sykehus og etter utskrivelse. Dermed er pårørende innen psykisk helse spesielt utsatt.

Det beste med strategien

– Hva er det beste med strategien?

Anita Vatland, Pårørendealliansen:

– At det gjøres tydelig at pårørende skal være en egen part som også spørres om: «Hva er viktig for deg/dere?» Vi får inn begrepet pårørendemedvirkning og at pårørende trenger kontaktperson, samarbeidsavtaler og pårørendeutvalg med mer. Alt dette er signaler til tjenestene om at man nå skal ta pårørende enda mer på alvor i systemene. Videre har barn som pårørende og familier med store omsorgsbyrder fått mange gode tiltak.

Michael Juhani Lindholm, Ivareta:

– Strategien sørger for å vise til et godt kunnskapsgrunnlag. Den setter søkelys på behov for bedre koordinering, mer samarbeid og løfter frem allerede utviklede verktøy som individuell plan. Det settes også av midler, samt forslag om midler til viktige områder, dette er bra.

– Strategien med handlingsplan virker å være sterk når det gjelder søkelyset på barn som pårørende. Her er det fremmet en rekke gode tiltak. Kanskje først og fremst kunnskapsinnhenting, men også signalene om tiltak og gjennomgang i forbindelse med barneansvarlige.

– Man må likevel være forsiktig med å drøye iverksetting av tiltak. Mange er i en svært vanskelig situasjon, i skrivende stund har vi både en situasjon med smitteverntiltak, og vi går inn mot en juletid som kan bli vanskelig for svært mange.

Hanne Tuvnes og landsstyret i LPP er glade for at strategien prioriterer barna. (Foto: Privat)

Hanne Tuvnes, LPP:

– Barn er prioriterte og det er bra. Det er tøft og svært krevende å være barn og pårørende samtidig.

Ikke så bra

– Hva savner dere?

Anita Vatland, Pårørendealliansen:

– Det er flere ting, blant annet for gruppen unge voksne pårørende (18-30). De som skal komme seg gjennom vgs. og studier og i gang med eget liv, men som ikke har noen som drar dem gjennom eller har egne støtteordninger. Her må vi gjøre mer.

– Videre er det ikke gjort noe for den største gruppen pårørende 40-67 år som er i arbeid, og som trenger bedre ordninger i arbeidslivet så som omsorgsdager for personer over 18 år. Kommunene har fått for vage instruksjoner på å følge opp på flere områder. Det følger heller ikke med noen friske penger som vi ser.

Michael Juhani Lindholm, Ivareta:

– Handlingsplanen oppfordrer kommunene til utvikling av oversiktlige nettsider. Kommunene bør få et sterkere krav til å komme med tydelig informasjon om tilbud til pårørende. Vår erfaring fra våre tiltak er at pårørende forteller om lite informasjon og dårlig oversikt. Det er store forskjeller mellom kommunene.

– I kommuner hvor det er etablert pårørendekoordinator, ser vi at dette flyter på en helt annen og bedre måte. Dette gjelder også den kommunale kriseberedskapen og bruken av veilederen for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Pårørende og etterlatte etter rus har rapportert om dårlig eller manglende oppfølging.

– Handlingsplanen nevner samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og det frivillige. Vår erfaring på rusfeltet er at her er det svært mye mer å gå på. Selv om det har vært gode fremskritt i samarbeid mellom kommuner og organisasjoner, er det langt igjen.

– Mange organisasjoner har gode tiltak og ressurser som det ikke henvises til. Her har alle noe å tjene på et betydelig sterkere fokus på samarbeid. Kommunene må samarbeide med, og henvise til gode frivillige tiltak, som del av tilbudet til pårørende.

Hanne Tuvnes, LPP:

– Eget fokus på psykisk helse, spesielt siden taushetsplikten er så sterk innen psykiatrien.

Fra strategi til handling

– Hva blir det viktigste i det videre arbeidet når strategi skal bli til handling?

Anita Vatland, Pårørendealliansen:

– Strategier har ingen verdi hvis ikke de blir omsatt i handlinger og at noen følger opp resultatet av disse! Resultatene må evalueres og vurderes mot målgruppens behov. Noen må følge med og følge opp hva pårørendestrategien og handlingsplanen omfatter – og også etterspørre det som ikke er med i strategien! Som en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet og sammen med våre medlemsorganisasjoner, kan vi holde et trykk oppe på dette – og det skal vi!

Michael Juhani Lindholm, Ivareta:

– Viktig i det videre arbeidet blir å plassere ansvar og innsats. På noen områder er det gode avklaringer, på andre områder ikke. Det må avklares hvem som skal gjøre hva og hvor ansvaret ligger. Ivareta skal gå nærmere inn i strategien med handlingsplan og følge opp dette arbeidet utover i 2021.

Hanne Tuvnes, LPP:

– Det må utformes konkrete pårørendetiltak og settes av øremerkede midler til dette.

LES OGSÅ: «Vi – de pårørende» er regjeringens nye pårørendestrategi

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.