Hjem > Prosjekter > Tidligere prosjekter

Tidligere prosjekter

Her finner du oversikt over tidligere prosjekter vi har vært innvolvert i.

Magasin fra Toppmøte 2019

I kjølvannet av toppmøte 2019 produserer vi et magasin som vil bli distribuert på sensommeren 2019. Magasinets overordnede tema er «Bedre behandling og omsorg til mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og evt. rus». Publikasjonen inneholder en rekke reportasjer som har sitt utspring fra foredragene under konferansen.

Erfaringskonsulenter
Vi samler kunnskap frå erfaringskonsulentene gjennom blant annet  årlige quest-back undersøkelser.
Les mer

Forskningsbasert evaluering av ACT team
På bestilling fra Helsedirektoratet har vi bidratt inn i et forskningsprosjekt der brukeres erfaringer og tilfredshet med ACT skulle kartlegges. FoU avdeling psykisk helsevern ved A-hus og KoRus Øst ved Sykehuset har stått som ansvarlige for studien. Vi deltok ved å engasjere medforskere til intervjufasen og delta i forskningsgruppen. Rapporten «Bruker spør bruker om ACT. En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT team» ved Heiervang m.fl. var ferdigstilt 2014.

Vi har støttet stipendiat Ann Marie Lofthus i sin Ph.d grad knyttet til dette prosjektet. Hun vil gi ut 3 artikler innen hun er ferdig; «The users’ experience with ACT teams”, “Recovery processes as an user of ACT team”, “The users reflection on the ACT teams’ ethical dilemmas”. Les mer om resultatet her.

Temamøte: Hva er psykisk helse? 

Hvordan kan vi forstå og forklare at stadig flere opplever psykiske vansker? Hvilken betydning har sosiale normer og krav på hva vi opplever som «sykt» og «friskt»? Og hva er psykiske lidelser? Arnhild Lauveng og Ole Jacob Madsen reflekterer. Se opptak fra kvelden

Erfaringsmedarbeideres forståelse og bruk av erfaringsbasert kunnskap i samarbeid med brukere innen psykisk helse- og rustjenester.

Senteret har i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge satt i gang et nytt forskningsprosjekt om erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus.

Dette prosjektet vil undersøke hva som er det særegne med fenomenet «erfaringskunnskap» slik erfaringsmedarbeidere forstår og beskriver denne kunnskapen som en egen type kunnskap.
Prosjektet vil undersøke hva erfaringskunnskap er, men også hvordan en slik type kunnskap utvikles i samarbeid med andre, som brukere, tjenesteytere og andre aktører i tverrfaglig samarbeid.

Studien legger til grunn en brukerinvolvert, samarbeidsbasert forskningsmetodologi. Håpet er at studien vil kunne avdekke erfaringsmedarbeidernes ulike forståelser av hva erfaringsbasert kunnskap består av og hvordan denne utvikles.

Resultatet av studien er klart og rapporten kan du finne her.

Dialoghefte

Et hefte om å redusere bruken av tvang. I 2017 var en del av oppdragsbrevet fra helseministeren til foretakene at alle enheter som benyttet tvang innen psykisk helsevern, skulle arrangere dialogmøter mellom pasienter og fagpersoner. Hensikten med møtene var å redusere bruken av tvang innen psykiatrien, både på avdelingene og tvang uten døgnopphold (TUD). Nasjonalt senter for erfaringskompetanse fikk i oppdrag å bistå foretakene i organiseringen av disse møtene. For oss i Erfaringskompetanse, var det særlig viktig at møtene skulle ha en reell effekt i å redusere tvangsbruken innen psykisk helsevern. Det er selvfølgelig alltid fint at folk snakker sammen, men i denne sammenhengen ønsket vi at møtene skulle føre til faktiske endringer.

Last ned PDF

Hvordan kan pårørende bidra til redusert og kvalitetssikret bruk av tvang? En kvalitativ studie av pårørendes syn og erfaringer.

Senteret har i samarbeid med Reidun Norvoll ved AFI deltatt i et forskningsprosjekt om pårørendes rolle i reduksjon og bedre utførelse av tvang.

Prosjektet undersøkte hvordan pårørende selv mener de kan bidra til å forebygge og redusere tvang, pårørendes egne erfaringer om positive og negative aspekter ved reduksjon av tvangsbruk og hvilke pårørende-orienterte tiltak som de pårørende selv mener bør utvikles fremover for at de bedre kan medvirke til redusert og kvalitetssikret tvang.

Studien benyttet pårørende som medforskere og aktive deltakere i kunnskapsutviklingen.

Resultatet av studien kan du lese om her

Toppmøte 2018
26. april 2018 ble det fjerde toppmøtet arrangert. Denne dagen stod barn som pårørende på programmet: Hvordan kan vi bedre oppdage og hjelpe de barn og unge som trenger det aller mest? Hva trenger de? Hvordan kan skole, barnehage og helsesøster samarbeide med helsetjenestene på en best mulig måte slik at det gagner familien og de barna som trenger hjelp og støtte?

Les mer

Panelsamtale om Recovery
Hensikten med samtalen er å belyse muligheter og veier videre for en utvikling av bedre tjenester for de med alvorlige, sammensatte og langvarige rus og/eller psykiske lidelser.
Les mer

God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv
Prosjektet ble utført av en forskergruppe bestående av forskere ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Les mer

Toppmøte 2017

Et årlig arrangementfor å samle ledere innen psykisk helse og rustjenestene til samtaler med brukerorganisasjonene, pårørendeorganisasjonene, utdanningsinstitusjonen og polikere omkring viktige tema og utfordringer innen dette kunnskapsfeltet. Formål: Bygge bro mellom fag og erfaring. Les mer om prosjektet for 2017

Erfaringskonsulentprosjektene
Vi hadde flere erfaringskonsulentprosjekter fra 2016 til 2018.
Les mer

Antologien “Levd Liv”
I 2016 var senteret vårt 10 år. Det feiret vi med en antologi (artikkelsamling).
Les mer

Paneldebatt – Medisinfrie alternativer – hvor står vi?
Innen 1. juni skal helseforetakene tilby medisinfrie behandlingsalternativer til de mest alvorlige psykisk syke. Men hvordan kan best mulig hjelp bli gitt innen forsvarlige rammer. Og hvordan kan både brukere, fagfolk og pårørende kjenne seg på trygg grunn? Les mer

Pilotprosjekt om innføring av recoverytilnærming I psykiske helsetjenester

Prosjektet er i regi av Stavanger Universitetssykehus og Helse Stavanger HF.

Målet med prosjektet er å samordne det recoverybaserte arbeidet, samt innføre nye og videreutvikle etablerte recoveryorienterte arbeidsformer. En del av prosjektet handler om å tilsette lønnede likemenn  i flere avdelinger i organisasjonen. Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse samarbeidet om utviklingen av prosjektskissen.

Åpne dialoger i nettverksmøter

Seks Valdres-kommuner har sammen med Stabburshella brukertyrte senter utarbeidet en håndbok i åpne dialoger i nettverksmøter. Vi har bidratt med trykking og lansering av håndboken som du kan kjøpe i vår nettbutikk.

Refleksjonskort til bruk ved etiske utfordringer knyttet til kriminalitet, rus og psykisk helse

I samarbeid med Stabburshella brukerstyrte senter og Kriminalomsorgen i frihet/Vestoppland fengsel, Valdres, har vi trykt opp og distribuert refleksjonskortene «Tenk Ut». Det er utarbeidet et opplæringsprogram i bruken av disse sammen med en håndbok i «Åpne dialoger i nettverksmøter». Vi har bidratt til trykking og kontaktetablering til aktuelle målgrupper. Undervisning i bruk av kortene for fengselsansatte står Kriminalomsorgens Undervisningssenter KRUS for. Disse kan kjøpes i vår nettbutikk.

Svart gull – Positive behandlingserfaringer innen psykiske helsetjenester
Vi inngikk en samarbeidsavtale med Gunn-Marit Uverud og Kjersti Wold i 2010. De arrangerte to skriveverksteder for mennesker med brukererfaring som var villige til å dele sine positive behandlingserfaringer innen psykisk helsevern. Det ble samlet inn 23 bidrag. Vi har støttet prosjektet gjennom økonomisk støtte. I samarbeid med bokforlaget Gyldendal arbeides det nå med å ferdigstille en bok basert på noen av bidragene. Boken planlegges å bli ferdig i løpet av 2018 med tittelen: Helsefremmende skriving der Gunn-Marit Uverud og Kjersti Wold er forfattere.

Toppmøte 2015

Et årlig arrangementfor å samle ledere innen psykisk helse og rustjenestene til samtaler med brukerorganisasjonene, pårørendeorganisasjonene, utdanningsinstitusjonen og polikere omkring viktige tema og utfordringer innen dette kunnskapsfeltet. Formål: Bygge bro mellom fag og erfaring. Les mer om prosjektet for 2015

Samlinger for erfaringskonsulenter
Vi har i årene 2011 til 2017 arrangert årlige samlinger for erfaringskonuslneter og deres arbeidsgivere. Erfaringssentrum vil fra 2018 være den organisasjonen som jobber for å fremme e erfaringskonsulentene i sin rolle som agenter for kultur og holdningsendring i tjenestene. Les mer
Toppmøte 2014
Et årlig arrangementfor å samle ledere innen psykisk helse og rustjenestene til samtaler med brukerorganisasjonene, pårørendeorganisasjonene, utdanningsinstitusjonen og polikere omkring viktige tema og utfordringer innen dette kunnskapsfeltet. Formål: Bygge bro mellom fag og erfaring. Les mer
Innsamling av historier Vi har samlet inn historier de siste årene og laget en sammenstilling av disse Les sammenstillingen eller les mer om historiene
God behandling i et brukerperspektiv
Vårt rådgivende utvalg for behandling i et brukerperspektiv har vært i virksomhet i vel to år og er nå avsluttet. Utvalget startet opp med et bredt mandat, som ble konkretisert og spisset underveis. Les mer
Alternativer til tvang
Det er første gang vi har fått en systematisk gjennomgang av hva brukerne sier kunne ha blitt gjort annerledes for å redusere bruken av tvang.
Fagdag En dag for bruker og pårørendefeltet der erfaringskunnskapen innen psykisk helse og rus blir presentert og tematisert. Formål: Å styrke erfaringsbasert brukerkunnskap
Les mer om prosjektet for 2014
Dialogmøter
Arrangement i samarbeid med ulike bruker og pårørenderorganisasjoner og kompetansemiljø for å løfte frem ulike tema med utgangspunkt i bruker- og  erfaringsperspektiv. Les mer om prosjektet for 2014

Vekst og mestringsgrupper
I perioden 2006-2009 etablerte Mental Helse Kompetanse vekst og mestringsgrupper i Hamar, Skien og Notodden. Dette var tilbud rettet mot ungdom som slet med alvorlig psykiske helseutfordringer og ble rekruttert både fra spesialisthelsetjenestene og fra kommunene.  Kristin Johnsen ved Universitet i Bergen gjorde et studie på gruppene med fokus på Ledet Selvhjelp. Jan Stensland Holte ved Høyskolen i Hedmark gjorde studie med fokus på opplevelsen av å være ung: Det er som en orkan inne i meg. KBT hadde bruker spør bruker undersøkelse og skrev rapporten: Implementeringsmuligheter ved vekst og mestringsgrupper. Til slutt ble det skrevet en sluttrapport.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.