Hjem > Ressurs > Medisinfrie behandlingstilbud – Oversikt over medisinfrie behandlingstilbud i helseforetakene pr. 01.04.17

Medisinfrie behandlingstilbud – Oversikt over medisinfrie behandlingstilbud i helseforetakene pr. 01.04.17

De medisinfrie behandlingstilbudene er nå under utvikling og har ikke funnet sin endelige utforming i mange av helseforetakene. Det er mange ulike målgrupper, inntakskriterier og innhold i tilbudene. Primært er det snakk om nedtrapping og avslutning av nevroleptika. Det er registrert 14 tilbud så langt i 2017. Ved flere av tilbudene må pasientene henvises gjennom distrikts psykiatriske sentre (DPS). Foreløpig har ingen erfaring med rekruttering fra akuttavdelingene.

I et brev til de regionale helseforetakene (RHF) den 26.11 2015 gav Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringen.no) frist til 1.juni 2016 med å etablere medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling.

  • I oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene (RHF) for 2015 (Regjeringen.no) skriver Helse- og omsorgsdepartementet: «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene».
  • Det arbeides i alle de regionale helseforetakene med å forbedre kunnskapsgrunnlaget om medikamentfri behandling.
  • I 2010 tok en rekke brukerorganisasjoner initiativ til «Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester».

I dag er det mange innen det ordinære psykiske helsevern som får behandling uten medisiner. Det er frivillig å motta medikamentell behandling (utenom ved visse unntak). Beslutning om behandlingsvalg og om en del av din behandling skal bestå av medikamentell hjelp gjøres av den enkelte i samarbeid med den enkeltes behandlingsansvarlig.

https://helsenorge.no/rettigheter/samvalg

http://www.mentalhelse.no/nyheter/medisinfritt-behandlingsloep-for-psykisk-syke

Tilbud per våren 2017

Helse Sør Øst:

Sørlandet sykehus

Kristiansand. 2 døgnplasser. – under planlegging.

Sykehuset Telemark.

Porsgrunn DPS – 2 døgnplasser.

Seljord DPS – 2 døgnplasser.

https://www.sthf.no/om-oss/nyheter/medisinfritt-tilbud-til-psykisk-syke

Sykehuset Vestfold

Søndre Vestfold DPS – 4 plasser

Nordre Vestfold DPS – 2 plasser (planer om å utvide i løpet av året)

https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/medisinfritt-behandlingstilbud-

Oslo Universitetssykehus

Søndre Oslo DPS – 4 døgnplasser

Diakonhjemmet sykehus – 1 plass

Lovisenberg Diakonale sykehus DPS– 2 døgnplasser

https://www.lds.no/behandling/behandlinger-a-aa/m/medikamentfritt-behandlingstilbud-ved-psykiske-lidelser/

https://www.lds.no/aktuelt/nytt-medikamentfritt-behandlingstilbud/

A-hus:

Nedre Romerike DPS, Moenga Døgn – 7 plasser. Følgeforskning, Målgruppe: Pasienter ved DPS, inntak vurderes ut ifra funksjon og vansker, ikke diagnose.

 https://www.ahus.no/behandlinger/medisinfri-behandling

Vestre Viken helseforetak:

Kongsberg DPS – 1 plass ved seksjon døgn med poliklinikk. Målgruppe: Pasienter med et psykoselignende sykdomsbilde som har blitt behandlet over tid med medisiner uten opplevd symptomlette og/eller bedring av funksjonsnivå.

Bærum DPS- 4 plasser ved døgnavdeling, Dr. Høstvei. Målgruppe: Primært pasienter med depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og legemiddelavhengighet, ikke akutte psykoser og alvorlige bipolare lidelser.

Lier psyk. Avd.- 1 plass ved seksjon SBU

https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/pillefritt-behandlingstilbud

Sykehuset Innlandet.

TIPS enheten (Tidlig intervensjon ved førstegangspsykose) i Oppland, Reinsvoll, og

TIPS enheten Hedmark, Sanderud, skal inkludere et medisinfritt behandlingsalternativ.

https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/medisinfri-behandling-

Sykehuset Østfold.

Halden og Sarpsborg DPS – 6 døgnplasser. Målgruppe: Pasienter med psykoseproblematikk

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/behandling-uten-medisiner

Helse Vest:

Medisinfrie behandlingsforløp tilbys alle som ønsker dette i alle enheter, både poliklinikker og sengeposter.

http://mailchi.mp/05eeda48a8e2/medikamentfrie-forlp-status-april-2017

https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-floen

Helse Midt-Norge

Vegsund DPS, Ålesund –  3 plasser (vurderer å utvide i 2017). Målgruppe: Pasienter med alvorlig depresjon, angstlidelser og personlighetslidelser.

 https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-vegsund-ambulant-og-dognseksjon

Helse Nord:

Universitetssykehuset (UNN), Tromsø – 6 plasser. Målgruppe: Pasienter med psykose- og bipolare lidelse https://unn.no/fag-og-forskning/fastlegenytt/medikamentfritt-behandlingstilbud-oppdateringer

I tillegg har Incita Recoverysenter,Hurdalsjøen, Friskstiftelsen i Elverum, Fekjær i Valdres, Viken senter i Bardu og Modum Bad tilbud om medisinfri behandling. Dette er private helseforetak.

http://www.incita.no/omrade-psykisk-helse-og-avhengighet/Hurdalsjoen-Recoverysenter/

http://www.friskstiftelsen.no/psykisk-helsevern-elverum

http://www.fekjar.com/hjem.aspx

http://www.vikensenter.no/

http://www.modum-bad.no/

KBT Midt Norge har fått i oppdrag å beskrive innholdet i de medisinfrie tilbudene. Link til deres rapport som forventes høsten 2017 vil du finne her. Kontaktperson: Dagfinn Bjørgen Dagfinn.Bjorgen@kbtmidt.no

Hold oss gjerne oppdatert, og meld i fra om dere blir kjent med endringer i denne listen: eva@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen.