Hjem > Posts tagged "forskeren forklarer"

Stikkord: forskeren forklarer

– Pasientenes erfaringer kan bidra til bedre selvmordsforebygging

– Det blir for snevert å fokusere på at suicidalitet er knyttet til psykisk lidelse i individet. Pasientenes erfaringer viser at suicidalitet er relasjonell og påvirkes av interaksjonene de har…

Dystre funn om samtalegrupper for barn

– I samtalegruppene jeg har observert, førte mangelen på kommunikasjon rundt barnas egne erfaringer til at alvorlige tilfeller av omsorgssvikt ikke ble tatt tak i, forteller forsker Cathrine Grimsgaard.

Forskeren forklarer: Bedre hjelp med nytt tjenestedesign?

Oslo universitetssykehus har testet ut tjenestedesign som metode for å forbedre tjenestene for pasienter med tidlig psykose. Det resulterte i en lavterskeltelefon og nye plattformer for samarbeid på tvers av…

Forskeren forklarer: Betydningen av å høre andres bedringshistorier

Forsker Henning Pettersen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har sammen med fire medforskere undersøkt hva tidligere rusmiddelbrukere erfarte som nyttig i rusbehandling og recovery.

Forskeren forklarer: Brukermedvirkning i forskning

Kirsti Malterud og Kari Tove Elvbakken har undersøkt erfaringer og kunnskapsutbytte fra forskning der brukere har rollen som medforskere. – Vår analyse reiser tvil om dette er den beste strategien…

Forskeren forklarer: Den kritiske overgangen fra behandling til hverdag

Hvordan erfarte pasienter i rusbehandling overgangen til livet utenfor institusjon? Og hvilken betydning har behandlingstilbudet for tiden etter?

Slik ble kvaliteten i tjenestene vurdert før pakkeforløpene kom

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus ble innført 1. januar. I forkant gjennomførte Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om kvaliteten på hjelpetjenestene.

Forskeren forklarer: Knuser myten om «voldelige psykisk syke»

98% av pasientene i psykisk helsevern har lav eller ingen voldsrisiko, viser en omfattende, norsk studie.

Forskeren forklarer: Prat på kjøkkenet gir bedre recovery

Anne Marie Løland Jensen har ledet Kjøkkenpratprosjektet i perioden november 2014 til april 2017. Hun har hatt oppgaven å følge og tilpasse fremdriftsplanen og nå prosjektets målsetting. Sammen med Tore…